Kortkommandon för LibreOffice Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Du kan använda kortkommandon för att utföra vanliga kommandon i LibreOffice. I det här avsnittet finns de kortkommandona som finns som standard i LibreOffice Writer.

Note.png Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.

Du kan även använda allmänna kortkommandon i LibreOffice.

Funktioner i textdokument med funktionstangenterna

Kortkommandon Effekt
F2 Formellist
Ctrl+F2 Infoga fältkommando
F3 Expandera AutoText
Ctrl+F3 Redigera AutoText
F4 Öppna datakällvy
Skift+F4 Markera nästa ram
F5 Navigator på/av
Ctrl+Skift+F5 Navigator på, gå till sidnumret
F7 Rättstavningskontroll
Ctrl+F7 Synonymordlista
F8 Utvidgningsläge
Ctrl+F8 Markeringar på/av
Skift+F8 Kompletteringsläge
Ctrl+Skift+F8 Blockera markeringsläge
F9 Uppdatera fält
Ctrl+F9 Visa fältkommandon
Skift+F9 Beräkna tabell
Ctrl+Skift+F9 Uppdatera inmatningsfält och inmatningslistor
Ctrl+F10 Kontrolltecken på/av
F11 Fönstret Formatmallar och formatering på/av
Skift+F11 Skapa formatmall
Ctrl+F11 Ställer in fokus för Använd mall
Ctrl+Skift+F11 Uppdatera formatmall
F12 Numrering på
Ctrl+F12 Infoga eller redigera en tabell
Skift+F12 Punktuppställning på
Ctrl+Skift+F12 Numrering/punktuppställning av

Kortkommandon för LibreOffice Writer

Kortkommandon Effekt
Ctrl+A Markera allt
Ctrl+J Marginaljustering
Ctrl+D Dubbel understrykning
Ctrl+E Centrerad
Ctrl+A Sök och ersätt
Ctrl+Skift+P Upphöjd
Ctrl+ L Vänsterjusterad
Ctrl+R Högerjusterad
Ctrl+Skift+B Nedsänkt
Ctrl+Y Gör om senaste åtgärd
Ctrl +0 (noll) Använd standardformatmallen
Ctrl +1 Använd styckeformatmallen Rubrik 1
Ctrl +2 Använd styckeformatmallen Rubrik 2
Ctrl +3 Använd styckeformatmallen Rubrik 3
Ctrl+4 Använd styckeformatmallen Rubrik 4
Ctrl +5 Använd styckeformatmallen Rubrik 5
Ctrl+Bindestreck(-). Beräknar den markerade texten och kopierar resultatet till urklipp.
Ctrl+Bindestreck(-). Mjuka bindestreck; ett mjukt bindestreck som du har infogat i ordet.
Ctrl+Skift+Minustecken (-) Hårt bindestreck (används inte som bindestreck vid avstavning)
Ctrl+Gångertecken (*) (numeriskt tangentbord) Utföra makrofält
Ctrl+Skift+blanksteg Fast mellanrum. Fasta mellanrum används inte för avstavning och expanderas inte om texten är justerad.
Skift+Retur Radbrytning utan nytt stycke
Ctrl+Retur Manuell sidbrytning
Ctrl+Skift+Retur Kolumnbrytning i texter med flera kolumner
Alt+Retur Infoga ett nytt stycke utan numrering inuti en lista. Fungerar inte när markören befinner sig i slutet av en lista.
Alt+Retur Infogar ett nytt stycke direkt före eller efter ett område, eller före en tabell.
Vänsterpil Insättningspunkten åt vänster
Skift+Vänster piltangent Insättningspunkten åt vänster med markering
Alt+Piltangenter Hoppa till ordets början
Alt+Skift+Piltangenter Markera ord för ord åt vänster
Högerpil Insättningspunkten åt höger
Skift+Höger piltangent Insättningspunkten åt höger med markering
Alt+Piltangenter Gå till början på nästa ord
Alt+Skift+Piltangenter Markera ord för ord åt höger
Övre piltangent Flytta upp markören en rad
Skift+Övre piltangent Rad uppåt med markering
Ctrl+uppåtpil Flytta markören till början av föregående stycke
Alt+Skift+Piltangenter Markera till början av stycket. Nästa tangenttryckning utvidgar markeringen till början av föregående stycke.
Nedre piltangent Rad nedåt
Skift+Nedre piltangent Rad nedåt med markering
Alt+Piltangenter Flytta markören till början av föregående stycke
Alt+Skift+Piltangenter Markera till slutet av stycket. Nästa tangenttryckning utvidgar markeringen till början av nästa stycke.
F11 Hopp till början av raden
Ctrl+Skift+P Markera till radens början
F11 Hopp till slutet av raden
Ctrl+Skift+P Markera till radens slut
Ctrl+Y Hopp till början av dokumentet
Ctrl+Alt+Skift+V Hopp till början av dokumentet med markering
Ctrl+Y Hopp till slutet av dokumentet
Ctrl+Alt+Skift+V Hopp till slutet av dokumentet med markering
Ctrl+PageUp Flytta markören mellan text och sidhuvud
Ctrl+PageDown Flytta markören mellan text och sidfot
Infoga Infogningsläge på/av
PageUp Bildskärmssida uppåt
Skift+PageUp Bildskärmssida uppåt med markering
PageDown Bildskärmssida nedåt
Skift+PageDown Bildskärmssida nedåt med markering
Ctrl+Y Raderar text till ordets slut
Ctrl+Skift+Backsteg Raderar text till ordets början

I en lista: ta bort ett tomt stycke framför det aktuella stycket

Ctrl+Alt+Skift+V Raderar text till meningens slut
Ctrl+Skift+Backsteg Raderar text till meningens början
Ctrl+Tabb Vid automatisk ordkomplettering: nästa förslag
Ctrl+Skift+Tabb Vid automatisk ordkomplettering: föregående förslag
Ctrl+Alt+Skift+V Klistrar in innehållet i Urklipp.
Ctrl + dubbelklicka eller Ctrl + Skift + F10 Använd den här kombinationen för att snabbt förankra eller frigöra Navigator, fönstret Formatmallar och formatering eller andra fönster

Kortkommandon för stycken och rubriknivåer

Kortkommandon Effekt
Ctrl+Alt+Uppåtpil Flyttar upp det aktiva stycket ett stycke
Ctrl+Alt+Nedåtpil Flyttar ned det aktiva stycket ett stycke
Tab Rubrikerna med styckeformatmallarna Rubrik 1 - Rubrik 9 flyttas ner en nivå i dispositionen.
Skift+Tab Rubrikerna med styckeformatmallarna Rubrik 2 - Rubrik 10 flyttas upp en nivå i dispositionen.
Ctrl+Tabb

Vid början av en överskrift: Infogar en tabulator. Alt+Tabb kan användas i stället beroende på vilken fönsterhanterare som används.

För att du ska kunna växla rubriknivåer med hjälp av tangentbordet, måste du placera markören framför rubriken innan du trycker på tangenterna.

Kortkommandon för tabeller i LibreOffice Writer

Ctrl+Skift+T

Tangentkombination Effekt
Ctrl+A Om den aktuella cellen är tom: Markerar hela tabellen. Annars: Markerar innehållet i den aktuella cellen, en förnyad aktivering markerar hela tabellen
Ctrl+Home Om den aktuella cellen är tom: Hoppar till början av tabellen. Annars: Hoppar vid första tryckningen till början av den aktuella cellen, vid nästa tryckning till början av den aktuella tabellen, vid tredje tryckningen till början av dokumentet.
Ctrl+End Om den aktuella cellen är tom: Hoppar till slutet av tabellen. Annars: Hoppar vid första tryckningen till slutet av den aktuella cellen, vid nästa tryckning till slutet av den aktuella tabellen, vid tredje tryckningen till slutet av dokumentet.
Ctrl+Tabb Infogar en tabulator (endast i tabeller). Alt+Tabb kan användas i stället beroende på vilken fönsterhanterare som används.
Alt+Piltangenter Förstorar/förminskar kolumnen/raden vid högra/nedre cellkanten
Alt+Skift+Piltangenter Förstorar/förminskar kolumnen/raden vid vänstra/övre cellkanten
Alt+Ctrl+Piltangenter Som Alt, men endast den aktiva cellen ändras
Ctrl+Alt+Skift+Piltangenter Som Alt, men endast den aktiva cellen ändras
Alt+Insert 3 sekunder i Infogningsläge, piltangent infogar rad/kolumn, Ctrl+Piltangent infogar cell
Alt+Del 3 sekunder i Raderingsläge, piltangent raderar rad/kolumn, Ctrl+Piltangent sammanfogar cell med intilliggande cell
Upphäver cellskyddet i alla markerade tabeller. Om markören står någonstans i dokumentet, d.v.s. om ingen tabell har markerats, upphävs cellskyddet för alla tabeller.
Skift+Ctrl+Del Om du inte har markerat en hel cell tas texten mellan markören och slutet på den aktuella meningen bort. Om markören är i slutet av en cell, och ingen hel cell har markerats, tas innehållet i nästa cell bort.

Om ingen cell är markerad och markören är vid slutet av en tabell så kommer stycket efter tabellen att tas bort, förutsatt att det inte är det sista stycket i dokumentet.

Om en eller flera celler markeras kommer hela raden att raderas. Om alla rader väljs, helt eller delvis, kommer hela tabellen att raderas.

Kortkommandon för att flytta och ändra storlek på ramar, grafik och objekt

Tangentkombination Effekt
Esc Markören står i en textram och ingen text är markerad: Escape markerar textramen.

Textramen är markerad: Escape avmarkerar ramen.

F2, Retur eller någon annan tangent som skapar ett tecken på skärmen. Om en textram är markerad: placerar markören i slutet av texten i textramen. Om du trycker på en tangent som skapar ett tecken på skärmen och dokumentet är i redigeringsläge, läggs tecknet till i texten.
Alt+Piltangenter Flytta objekt.
Alt+Ctrl+Piltangenter Storleksändring genom att den högra/nedre kanten flyttas.
Alt+Ctrl+Skift+Piltangenter Storleksändring genom att den vänstra/övre kanten flyttas.
Ctrl+Tabb Markerar förankringspunkten för ett objekt (i läget Redigera punkter).

Related Topics

Navigera och markera med tangentbordet

Använda kortkommandon (tillgänglighet för LibreOffice Writer)

Kortkommandon (tillgänglighet i LibreOffice)