Tipke za bližnjice za LibreOffice Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Tipke za bližnjice lahko uporabite za hitro opravljanje pogostih nalog v LibreOffice. Ta odsek vsebuje seznam privzetih tipk za bližnjice za LibreOffice Writer.

Note.png Nekatere tipke za bližnjice so morda že dodeljene operacijskemu sistemu. Le-te zato ne bodo na voljo v LibreOffice. Poskusite dodeliti različne tipke v LibreOffice preko menija Orodja – Prilagodi – Tipkovnica ali namizja.

Uporabite lahko tudi splošne tipke za bližnjice v LibreOffice.

Funkcijske tipke za LibreOffice Writer

Tipke za bližnjico Učinek
F2 Vrstica za formule
Krmilka+F2 Vstavi polja
F3 Dopolni s samodejnim besedilom
Krmilka+F3 Uredi samobesedilo
F4 Odpri pogled na vire podatkov
Dvigalka+F4 Izberi naslednji okvir
F5 Krmar vključen/izključen
Krmilka+dvigalka+F5 Krmar vključen, pomik na številko strani
F7 Preverjanje črkovanja
Krmilka+F7 Slovar sopomenk
F8 Razširjen izbor
Krmilka+F8 Senčenja polja vključeno/izključeno
Dvigalka+F8 Izbirni način z dodajanjem
Krmilka+dvigalka+F8 Bločni izbirni način
F9 Posodobi polja
Krmilka+F9 Pokaži polja
Dvigalka+F9 Preračunaj tabelo
Krmilka+dvigalka+F9 Posodobi vnosna polja in sezname
Krmilka+F10 Nenatisljivi znaki vključeni/izključeni
F11 Slogovnik vključen/izključen
Dvigalka+F11 Ustvari slog
Krmilka+F11 Nastavi pozornost na polje Uporabi slog
Krmilka+dvigalka+F11 Posodobi slog
F12 Oštevilčevanje vključeno
Krmilka+F12 Vstavi ali uredi tabelo
Dvigalka+F12 Označevanje vključeno
Krmilka+dvigalka+F12 Oštevilčevanje/označevanje izključeno

Tipke za bližnjice za LibreOffice Writer

Tipke za bližnjico Učinek
Krmilka+A Izberi vse
Krmilka+J Poravnaj obojestransko
Krmilka+D Dvojno podčrtano
Krmilka+E Na sredini
Krmilka+H Najdi in zamenjaj
Krmilka+dvigalka+P Nadpisano
Krmilka+L Poravnaj levo
Krmilka+R Poravnaj desno
Krmilka+dvigalka+B Podpisano
Krmilka+Y Ponovi zadnje dejanje
Krmilka+0 (nič) Uporabi privzeti slog odstavka
Krmilka+1 Uporabi slog odstavka Naslov 1
Krmilka+2 Uporabi slog odstavka Naslov 2
Krmilka+3 Uporabi slog odstavka Naslov 3
Krmilka+4 Uporabi slog odstavka Naslov 4
Krmilka+5 Uporabi slog odstavka Naslov 5
Krmilka + tipka plus (+) Izračuna izbrano področje besedila in kopira rezultat v odložišče.
Krmilka+vezaj (-) Delilni vezaji; deljenje besed po vaših lastnih nastavitvah.
Krmilka+dvigalka+znak minus (-) Nedeljivi vezaj (ni uporabljen za ločevanje zlogov).
Krmilka+znak za množenje * (samo na numerični tipkovnici) Zaženi polje makra
Krmilka+dvigalka+preslednica Nedeljivi presledki. Nedeljivi presledki niso na koncu vrstice in niso razširjeni, če je besedilo poravnano obojestransko.
Dvigalka+vnašalka Prelom vrstice brez spremembe odstavka
Krmilka+vnašalka Vstavi ročni prelom strani
Krmilka+dvigalka+vnašalka Vstavi prelom stolpca v besedilih z več stolpci
Izmenjalka+vnašalka Vstavljanje novega odstavka v seznam brez številčenja. Ne deluje, če je kazalka na koncu seznama.
Izmenjalka+vnašalka Vstavi nov odstavek neposredno pred ali za odsek ali pred tabelo.
Puščica levo Premakne kazalko na levo
Dvigalka+smerna tipka levo Premakne kazalko z izbiro vred na levo
Krmilka+smerna tipka levo Skoči na začetek besede
Krmilka+dvigalka+smerna tipka levo Izbira na levo, besedo za besedo
Puščica desno Premakni kazalko na desno
Dvigalka+smerna tipka desno Premakni kazalko z izbiro na desno
Krmilka+smerna tipka desno Skoči na začetek naslednje besede
Krmilka+dvigalka+smerna tipka desno Izbira na desno, besedo za besedo
Puščica navzgor Premakne kazalko eno vrstico navzgor
Dvigalka+smerna tipka navzgor Izbiranje vrstic v smeri navzgor
Krmilka+smerna tipka navzgor Premakne kazalko na začetek prejšnjega odstavka.
Krmilka+dvigalka+smerna tipka navzgor Izbere besedilo do začetka odstavka. Naslednji pritisk tipke razširi izbor do začetka prejšnjega odstavka.
Puščica navzdol Premakne kazalko navzdol za eno vrstico
Dvigalka+smerna tipka navzdol Izbiranje vrstic v smeri navzdol
Krmilka+smerna tipka navzdol Premakne kazalko na konec odstavka.
Krmilka+dvigalka+smerna tipka navzdol Izbere besedilo do konca odstavka. Naslednji pritisk tipke razširi izbor do konca naslednjega odstavka.
Začetek Skoči na začetek vrstice
začetek+dvigalka Skoči in izberi do začetka vrstice
Konec Skoči na konec vrstice
Konec+dvigalka Skoči in izberi do konca vrstice
Krmilka+začetek Skoči na začetek dokumenta
Krmilka+začetek+dvigalka Skoči in izbere besedilo do začetka dokumenta
Krmilka+konec Pojdi na konec dokumenta
Krmilka+konec+dvigalka Skoči in izbere besedilo do konca dokumenta
Krmilka+prejšnja stran Preklopi kazalko med besedilom in glavo
Krmilka+naslednja stran Preklopi kazalko med besedilom in nogo
Vstavi Vstavni način vključen/izključen
Prejšnja stran Premakne stran na zaslonu navzgor
Dvigalka+prejšnja stran Premakne stran na zaslonu navzgor z izborom
Naslednja stran Premakne stran na zaslonu navzdol
Dvigalka+naslednja stran Premakne stran na zaslonu navzdol z izborom
Krmilka+brisalka Izbriše besedilo do konca besede
Krmilka+vračalka Izbriše besedilo do začetka besede

V seznamu: izbriše prazen odstavek pred trenutnim odstavkom

Krmilka+brisalka+dvigalka Izbriše besedilo do konca stavka
Krmilka+dvigalka+vračalka Izbriše besedilo do začetka stavka
Krmilka+tabulatorka Naslednji predlog samodejnega dopolnjevanja besed
Krmilka+dvigalka+tabulatorka Uporabi prejšnji predlog samodejnega dopolnjevanja besed
Krmilka+izmenjalka+dvigalka+V V dokument prilepi vsebino odložišča kot neoblikovano besedilo.
Krmilka + dvoklik ali krmilka + dvigalka + F10 Uporabi to kombinacijo za hitro zasidranje ali odsidranje krmarja, slogovnika ali drugih oken.

Tipke za bližnjice za odstavke in ravni naslovov

Tipke za bližnjico Učinek
Krmilka+izmenjalka+smerna tipka navzgor Premakni aktiven odstavek ali izbrane odstavke za en odstavek navzgor.
Krmilka+izmenjalka+smerna tipka navzdol Premakni aktiven odstavek ali izbrane odstavke za en odstavek navzdol.
Tabulatorka Naslov v obliki »Naslov X« ( X = 1-9) se v orisu premakne eno raven niže.
Dvigalka+tabulatorka Naslov v obliki »Naslov X« ( X = 2-10) se v orisu premakne eno raven višje.
Krmilka+tabulatorka

Na začetku naslova: vstavi tabulatorski znak. Glede na upravljalca oken, ki ga uporabljate, lahko morda namesto tega uporabite tipki izmenjalka+tabulatorka.

Če želite spremeniti raven naslova s tipkovnico, postavite kazalko pred naslov.

Tipke za bližnjice za tabele v LibreOffice Writerju

Krmilka+dvigalka+T

Tipke za bližnjico Učinek
Krmilka+A Če je aktivna celica prazna: izberi celotno tabelo. Drugače: izberi vsebino aktivne celice. S ponovnim klikom izberi celotno tabelo.
Krmilka+začetek Če je aktivna celica prazna: pojdi na začetek tabele. Drugače: s prvim klikom pojdi na začetek aktivne celice, z drugim klikom pojdi na začetek trenutne tabele, s tretjim klikom pojdi na začetek dokumenta.
Krmilka+konec Če je aktivna celica prazna: pojdi na konec tabele. Drugače: s prvim klikom pojdi na konec aktivne celice, z drugim klikom pojdi na konec trenutne tabele, s tretjim klikom pojdi na konec dokumenta.
Krmilka+tabulatorka Vstavi tabulatorski presledek (samo v tabelah). Glede na upravljalca oken, ki ga uporabljate, lahko namesto tega uporabite tipki izmenjalka+tabulatorka.
Izmenjalka+smerne tipke Poveča/zmanjša velikost stolpca/vrstice na desnem/spodnjem robu celice
Izmenjalka+dvigalka+smerne tipke Poveča/zmanjša velikost stolpca/vrstice na levem/vrhnjem robu celice
Izmenjalka+krmilka+smerne tipke Tako kot izmenjalka, vendar le, če je aktivna celica spremenjena.
Krmilka+izmenjalka+dvigalka+smerne tipke Tako kot izmenjalka, vendar le, če je aktivna celica spremenjena.
Izmenjalka+vstavljalka 3 sekunde v vstavnem načinu, s smernimi tipkami vstavi vrstico/stolpec, krmilka+smerne tipke vstavijo celico.
Izmenjalka+brisalka 3 sekunde v načinu brisanja, s smernimi tipkami izbriši vrstico/stolpec, krmilka+smerne tipke spojijo celico s sosednjo celico.
Odstrani zaščito celice iz vseh izbranih tabel. Če je kazalka kjerkoli v dokumentu, npr. če tabela ni bila izbrana, potem je zaščita celice odstranjena iz vseh tabel.
Dvigalka+krmilka+brisalka Če ni izbrana nobena celica v celoti, bo izbrisano besedilo od kazalke do konca trenutnega stavka. Če je kazalka na koncu celice in ni izbrana nobena celica, bo izbrisana vsebina naslednje celice.

Če ni izbrana nobena celica v celoti in je kazalka na koncu tabele, bo izbrisan naslednji stavek po tabeli, če ni zadnji odstavek v dokumentu.

Če je izbrana ena ali več celic, bodo izbrisane vse vrstice, ki vsebujejo ta izbor celic. Če so vse izbrane vrstice, v celoti ali delno, bo izbrisana cela tabela.

Tipke za bližnjice za premikanje in spreminjanje velikosti okvirjev, grafike in predmetov

Tipke za bližnjico Učinek
Ubežnica Kazalka je v okviru z besedilom in besedilo ni izbrano: ubežnica izbere okvir besedila.

Okvir besedila je izbran: ubežnica odstrani kazalko iz okvira z besedilom.

F2 ali vnašalka ali poljubna druga tipka, ki na zaslonu ustvari znak Če je izbran okvir z besedilom: postavi kazalko na konec besedila v okviru z besedilom. Če pritisnete katero koli tipko, ki povzroči znak na zaslonu in je dokument v urejevalnem načinu, se znak doda k besedilu.
Izmenjalka+smerne tipke Premakni predmet
Izmenjalka+krmilka+smerne tipke Spremeni velikost s premikom desnega spodnjega kota.
Izmenjalka+krmilka+dvigalka+smerne tipke Spremeni velikost s premikom levega zgornjega kota.
Krmilka+tabulatorka Izbere sidro predmeta (v načinu urejanja točk).

Related Topics

Krmarjenje in izbiranje z uporabo tipkovnice

Uporaba tipk za bližnjico (dostopnost LibreOffice Writer)

Tipke za bližnjice (dostopnost LibreOffice)