Skróty klawiaturowe w LibreOffice Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Aby szybko wykonywać często używane operacje w LibreOffice możesz używać skrótów klawiaturowych. Ta sekcja opisuje skróty używane w LibreOffice Writer.

Note.png Niektóre skróty klawiaturowe mogą być przypisane do systemu. Klawisze przypisane do systemu nie są dostępne w pakiecie LibreOffice. Spróbuj przypisać inne klawisze w pakiecie LibreOffice, korzystając z menuNarzędzia - Dostosuj - Klawiatura lub w systemie.

Możesz używać także ogólnych skrótów klawiaturowych LibreOffice.

Klawisze funkcyjne w LibreOffice Writer

Skróty klawiaturowe Efekt
F2 Pasek formuły
Ctrl+F2 Wstaw pola
F3 Uzupełnij Autotekst
Ctrl+F3 Edycja Autotekstu
F4 Otwórz widok źródła danych
Shift+F4 Zaznacz następną ramkę
F5 Włącz/wyłącz nawigatora
Ctrl+Shift+F5 Nawigator włączony, przejdź do numeru strony
F7 Pisownia
Ctrl+F7 Wyrazy bliskoznaczne
F8 Tryb rozszerzania
Ctrl+F8 Włącz/wyłącz cieniowanie pól
Shift+F8 Wybór dodatkowy
Ctrl+Shift+F8 Tryb zaznaczania bloku
F9 Aktualizuj pola
Ctrl+F9 Pokaż pola
Shift+F9 Przelicz tabelę
Ctrl+Shift+F9 Aktualizuj pola i listy wprowadzania
Ctrl+F10 Włącz/wyłącz znaki niedrukowalne
F11 Włącz/wyłącz okno Style i formatowanie
Shift+F11 Utwórz styl
Ctrl+F11 Ustawia fokus w polu Zastosuj styl
Ctrl+Shift+F11 Aktualizuj styl
F12 Włącz numerowanie
Ctrl+F12 Wstaw lub edytuj tabelę
Shift+F12 Włącz wypunktowanie
Ctrl+Shift+F12 Wyłącz numerowanie/wypunktowanie

Skróty klawiaturowe w LibreOffice Writer

Skróty klawiaturowe Efekt
Ctrl+A Zaznacz wszystko
Ctrl+J Wyrównaj od lewej do prawej
Ctrl+D Podwójne podkreślenie
Ctrl+E Wyrównaj do środka
Ctrl+H Znajdź i zamień
Ctrl+Shift+P Indeks górny
Ctrl+L Wyrównaj do lewej
Ctrl+R Wyrównaj do prawej
Ctrl+Shift+B Indeks dolny
Ctrl+Y Ponów ostatnie polecenie
Ctrl+0 (zero) Zastosuj domyślny styl akapitu
Ctrl+1 Zastosuj styl akapitu Nagłówek 1
Ctrl+2 Zastosuj styl akapitu Nagłówek 2
Ctrl+3 Zastosuj styl akapitu Nagłówek 3
Ctrl+4 Zastosuj styl akapitu Nagłówek 4
Ctrl+5 Zastosuj styl akapitu Nagłówek 5
Ctrl + przycisk plus(+) Oblicza zaznaczony tekst i kopiuje wynik do Schowka.
Ctrl+myślnik/minus(-) Łączniki miękkie; dzielenie wyrazów zdefiniowane przez użytkownika.
Ctrl+Shift+minus(-) Łącznik nierozdzielający (nie używany do dzielenia wyrazów)
Ctrl+znak mnożenia/gwiazdka * (na klawiaturze numerycznej) Uruchom pole makro
Ctrl+Shift+spacja Spacje nierozdzielające. Spacje nierozdzielające nie są używane przy przenoszeniu wyrazów i nie są rozszerzane przy wyrównaniu do lewej i prawej.
Shift+Enter Nowa linia w bieżącym akapicie
Ctrl+Enter Ręczny podział strony
Ctrl+Shift+Enter Koniec kolumny w tekście wielokolumnowym
Alt+Enter Wprowadzenie nowego paragrafu/ustępu bez numeracji wewnątrz listy. Nie działa,gdy kursor jest na końcu listy.
Alt+Enter Wstawienie nowego akapitu bezpośrednio prze lub po rozdziale, albo przed tabelą.
Strzałka w lewo Przesuń kursor w lewo
Shift+Strzałka w lewo Przesuń kursor w lewo i zaznacz
Ctrl+Strzałak w Lewo Idź na początek wyrazu
Ctrl+Shift+Strzałka w Lewo Zaznaczanie całych wyrazów w lewo
Strzałka w prawo Przesuń kursor w prawo
Shift+Strzałka w prawo Przesuń kursor w prawo i zaznacz
Ctrl+strzałka w Prawo Przejdź na początek kolejnego wyrazu
Ctrl+Shift+Strzałka w Prawo Zaznaczanie całych wyrazów w prawo
Strzałka w górę Przesuń kursor jeden wiersz w górę
Shift+Strzałka w górę Zaznaczanie wierszy w górę
Ctrl+Strzałka w górę Przenieś kursor na początek poprzedniego akapitu
Ctrl+Shift+Strzałka w górę Zaznacz do początku akapitu. Następne naciśnięcie klawiszy rozszerza zaznaczenie do początku poprzedniego akapitu
Strzałka w dół Przesuń kursor jeden wiersz w dół
Shift+Strzałka w dół Zaznaczanie wierszy w dół
Ctrl+Strzałka w dół Przenieś kursor na początek poprzedniego akapitu
Ctrl+Shift+Strzałka w dół Zaznacz do końca akapitu. Następne naciśnięcie klawiszy rozszerza zaznaczenie do końca następnego akapitu
Home Idź na początek wiersza
Home+Shift Idź na początek wiersza i zaznacz
End Idź na koniec wiersza
End+Shift Idź na koniec wiersza i zaznacz
Ctrl+Home Idź na początek dokumentu
Ctrl+Home+Shift Idź i zaznacz tekst do początku dokumentu
Ctrl+End Idź na koniec dokumentu
Ctrl+End+Shift Idź i zaznacz tekst do końca dokumentu
Ctrl+PageUp Przełącza kursor pomiędzy tekstem a główką
Ctrl+PageDown Przełącza kursor pomiędzy tekstem a stopką
Insert Przełącz pomiędzy trybem wstawianie i nadpisywania
PageUp Przejście o jeden ekran w górę
Shift+PageUp Przejście o ekran w górę z zaznaczeniem
PageDown Przejście o ekran w dół
Shift+PageDown Przejście o ekran w dół z zaznaczeniem
Ctrl+Del Usuń tekst do końca wyrazu
Ctrl+Backspace Usuń tekst do początku słowa

Na liście: usuń pusty akapit przed bieżącym akapitem

Ctrl+Del+Shift Usuń tekst do końca zdania
Ctrl+Shift+Backspace Usuń tekst do początku zdania
Ctrl+Tab Następna podpowiedź w funkcji automatycznego uzupełniania słów
Ctrl+Shift+Tab Użyj poprzedniej podpowiedzi w funkcji automatycznego uzupełniania słów
Ctrl+Alt+Shift+V Wkleja zawartość schowka jako niesformatowany tekst.
Ctrl + podwójne kliknięcie lub Ctrl + Shift + F10 Ta kombinacja pozwala szybko zadokować lub oddokować okno Nawigatora, Style i formatowanie, a także inne okna

Skróty używane przy pracy z akapitami i konspektami

Skróty klawiaturowe Efekt
Ctrl+Alt+strzałka w górę Przesuń aktywny akapit lub zaznaczone akapity o jeden akapit w górę.
Ctrl+Alt+strzałka w dół Przesuń aktywny akapit lub zaznaczone akapity o jeden akapit w dół.
Tab Nagłówek w formacie "Nagłówek X" (X = 1-9) jest przesuwany w konspekcie o jeden poziom niżej.
Shift + Tab Nagłówek w formacie "Nagłówek X" (X = 2-10) jest przesuwany w konspekcie o jeden poziom wyżej.
Ctrl+Tab

Na początku nagłówka: Wstawia znak tabulatora. W zależności od menedżera okien w użyciu,Alt+Tabulator może być stosowany zamiast.

Aby zmienić poziom nagłówków za pomocą klawiatury, w pierwszej kolejności należy umieścić kursor przed nagłówkiem.

Skróty klawiaturowe używane przy pracy z tabelami w LibreOffice Writer

Ctrl+Shift+T

Skróty klawiaturowe Efekt
Ctrl+A Jeśli aktywna komórka jest pusta: zaznacza całą tabelę. W przeciwnym wypadku: zaznacza zawartość aktywnej komórki. Ponowne naciśnięcie zaznacza całą tabelę.
Ctrl+Home Jeśli aktywna komórka jest pusta: powoduje przejście do początku tabeli. W przeciwnym wypadku: pierwsze naciśnięcie powoduje przejście na początek aktywnej komórki, drugie - na początek bieżącej tabeli, trzecie - na początek dokumentu.
Ctrl+End Jeśli aktywna komórka jest pusta: powoduje przejście na koniec tabeli. W przeciwnym wypadku: pierwsze naciśnięcie powoduje przejście na koniec aktywnej komórki, drugie - na koniec bieżącej tabeli, trzecie - na koniec dokumentu.
Ctrl+Tab Wstawia znak tabulatora (tylko w tabelach). W zależności od menedżera okien użyj, Alt+Tabulator może być stosowany zamiast.
Alt+Strzałki Zwiększa lub zmniejsza wielkość kolumny lub wiersza w prawej lub dolnej krawędzi komórki
Alt+Shift+klawisze strzałek Zwiększa lub zmniejsza wielkość kolumny lub wiersza w lewej lub górnej krawędzi komórki
Alt+Ctrl+Strzałki Podobnie jakAlt, ale tylko aktywna komórka jest modyfikowana
Ctrl+Alt+Shift+klawisze strzałek Podobnie jakAlt, ale tylko aktywna komórka jest modyfikowana
Alt+Insert 3 sekundy w trybie wstawiania, klawisz strzałki wstawia wiersz lub kolumnę,Ctrl+klawisz strzałki wstawia komórki
Alt+Del 3 sekundy w trybie usuwania, klawisz strzałki usuwa wiersz lub kolumnę,Ctrl + klawisz strzałki łączy komórkę z sąsiednią komórką
Usuwa ochronę komórek we wszystkich zaznaczonych tabelach. Jeśli nie jest zaznaczona żadna tabela usuwa ochronę komórek we wszystkich tabelach w dokumencie.
Shift+Ctrl+Del Jeśli żadna komórka nie została zaznaczona, zostanie usunięta zawartość następnej komórki. Jeśli komórki zostały zaznaczone, zostanie usunięty cały wiersz zaznaczenia. Jeśli wszystkie wiersze zostały zaznaczone całkowicie lub częściowo, zostanie usunięta cała tabela.

Jeśli żadna komórka nie została zaznaczona i kursor jest na końcu tabeli, akapit tabeli zostanie usunięty, o ile nie jest to ostatni akapit w dokumencie.

Jeśli została zaznaczona jedna lub więcej komórek, zostanie usunięty cały wiersz zawierający zaznaczenie. Jeśli wszystkie wiersze zostały zaznaczone całkowicie lub częściowo, zostanie usunięta cała tabela.

Skróty klawiaturowe pomocne przy zmianie położenia i rozmiarów ramek, grafik i obiektów

Skróty klawiaturowe Efekt
Esc Kursor znajduje się wewnątrz ramki tekstowej i żaden tekst nie jest zaznaczony: klawisz Escape zaznacza ramkę tekstową.

Ramka tekstowa jest zaznaczona: klawisz Escape usuwa kursor z ramki tekstowej.

F2 lub Enter lub dowolny klawisz którego użycie powoduje wyświetlenie znaku na ekranie Jeśli ramka tekstowa jest zaznaczona: ustawia kursor na końcu tekstu w ramce tekstowej. Naciśnięcie dowolnego klawisza wprowadzającego znak na ekranie, kiedy dokument jest w trybie edycji, powoduje dołączenie wprowadzonego znaku do tekstu.
Alt+Strzałki Przesuń obiekt.
Alt+Ctrl+Strzałki Zmienia rozmiar przez przesunięcie prawego dolnego rogu.
Alt+Ctrl+Shift+klawisze strzałek Zmienia rozmiar przez przesunięcie lewego górnego rogu.
Ctrl+Tab Wybiera zakotwiczenie obiektu (w trybie edycji punktów).

Related Topics

Nawigacja i zaznaczanie przy pomocy klawiatury

Korzystanie ze skrótów klawiaturowych (ułatwienia dostępu w programie LibreOffice Writer)

Skróty klawiaturowe (ułatwienia dostępu w pakiecie LibreOffice)