Barreessaa LibreOffice dhaaf qabduuwwan qaxxaamuraa

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Akka hojii waliinii atataamaan hojeechuuf, qabduuwwan qaxxaamuraa LibreOffice keessaa fayyadamuu nidandeessa. Kutaan kun qabduuwwan qaxxaamuraa durtii, Barreessaa LibreOffice dhaaf tarreesa.

Note.png Furtuuleen qaxxaamura tokko tokkoo sirna minjaalee keef ramadame. Furtuuleen sirna minjaaleetiif ramadaman LibreOffice tiif hin argaman. Furtuulee adda addaa LibreOffice Meeshaalee - Maamileesi - Minjaalee, ykn sirna minjaalee keessatiif ramaduuf yaali.

Akkasumaas, qabduuwwan qaxxaamuraa waliigalaa keessaa LibreOfficefayyadamuu nidandeessa.

Barreessaa LibreOffice dhaaf qabduuwwan qaxxaamuraa

Furtoota qaxxaamura Galtee
F2 Kabala Foormulaa
#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F2\n#-#-#-#-# 00.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F2 Dirreewwan Saagi
F3 BarruuUfmaa Guutuu
#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F3\n#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F3\n#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F3\n#-#-#-#-# 00.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F3 BarruuUfmaa Gulaali
F4 Mul'anno Madda Deetaa Bani
Shift+F4 Goodayyaa itti aanuu fili
F5 Naanna'aan Banaa/Dhamaa
Ctrl+Shift+F5 Naanna'aan Banaa dha, gara lakkoofsa fuuleetti deemi
F7 Too'ataa Qubeeffannoo
#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F7\n#-#-#-#-# 00.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nToo'annoo+F7\n#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F7 Waa Dhugoomsaa
F8 Haalata dheertoo
Ctrl+F8 Gaaddiddeessaan dirree banaa / dhamaa
Shift+F8 Haalata dheertoo dabaalataa
Ctrl+Shift+F8 Haalata filannoo garee
F9 Dirree Haarmosi
Ctrl+F9 Dirreewwan mul'si
Shift+F9 Gabatee Herregi
Ctrl+Shift+F9 Naqa Dirreewwaniif tarroota haaromsi
Ctrl+F10 Arfiile Maxxansalaa banaa/dhaamaa
Ctrl+A Foddaa Akkaataawwan fi Dhangeessuu banaa/dhaamaa
Shift+F11 Haalata Uumi
Ctrl+F11 Saanduqa Haalataa akka fayyadamtu xiyyeeffannoo laata
Ctrl+Shift+F11 Haalataa Haaromsi
F12 Lakkaawwiin banaa dha
#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F12\n#-#-#-#-# 00.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+F12 Gabatee saagi yk gulaali
Shift+F12 Rasaasii banaa dha
Ctrl+Shift+F12 Lakkaawwii / Rasaasii dhamaa dha

Barreessaa LibreOffice dhaaf qabduuwwan qaxxaamuraa

Furtoota qaxxaamura Galtee
#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+A\n#-#-#-#-# 00.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+A Mara Fili
Ctrl+J Qixeessi
Ctrl+D Jalmura Dachaa
Ctrl+E Wiirta'aa
#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+A\n#-#-#-#-# 00.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+A Barbaadiitii Bakka buusi
Ctrl+Shift+P Irrarfii
Ctrl+B Bitaatti Hiriirsi
Ctrl+R Mirgatti Hiriisi
Ctrl+Shift+B Jalarfii
Ctrl+A Gochaa dhumaa Irra deebi'i
Ctrl+0 (zero) Haalataa keewwataa Durtii fayyadami
Ctrl+1 Haalataa keewwata Mataduree 1 fayyadami
Ctrl+2 Haalataa keewwata Mataduree 2 fayyadami
Ctrl+3 Haalataa keewwata Mataduree 3 fayyadami
#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+O\n#-#-#-#-# 00.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+O Haalataa keewwata Mataduree 1 fayyadami
Ctrl+5 Haalataa keewwata Mataduree 1 fayyadami
Ctrl+Hyphen(-) Barruu filatamee heeregee gatii gabatee muraatti garagalcha.
Ctrl+Hyphen(-) Murfoota maamiloo; murfisa siin qinda'a.
Ctrl+Shift+minus sign (-) Mursaa hincinnee (murfisaaf hin fayyadu)
Ctrl+mallattoo bayissaa * (yaadannoo lakkoofsa irratti qofa) Dirree Maakroo kaasa
Ctrl+Shift+Space Iddoowwan duwwaalaa. Yoo barruun qixxatee, iddoowwan duwwaalaa murfisaaf hinfayyadu, akkasuumas
Shift+Galchi Cita sararaa jijjiiraa keewwataa malee
Ctrl+Enter Kutaa fuula hujeekaa
Ctrl+Shift+Enter muraa tarjaa barruuwwan tarjeessaa hedduu keessaa
Alt+Galchi Inserting a new paragraph without numbering inside a list. Does not work when the cursor is at the end of the list.
Alt+Galchi Inserting a new paragraph directly before or after a section, or before a table.
Bitaa Xiyya Qaree bitaat siqsi
Shift+Bitaa Xiyya Filannoo bitaatti waliin qaree siqsi
Alt+Qabduuwwan xiyyaa Gara jecha jalqaabatti deem
Alt+Furtalee Xiyyaa Jecha jechaan bitaatti filuu
Mirga Xiyya Qaree mirgatti siqsi
Shift+Mirga Xiyya Filannoo mirgatti waliin qaree siqsi
Alt+Qabduuwwan xiyyaa Gara jalqaba jecha ittaanuu deemi
Alt+Furtalee Xiyyaa Jecha jechaan mirgatti filuu
Xiyya Ol Qaree sarara tokko ol siqsi
Shift+Xiyya Ol Gara qixxa ol keessaatti sararoota filuu
Ctrl+Xiyya Ol Qaree gara jalqaba keewwata darbeetti siqsi
Alt+Furtalee Xiyyaa Hanga jalqaba keewwatatti fili. Tuqiinsi furtuu ittaanu filannoo hanga jalqaba keewwata ittaanuu babal'isa
Xiyya Gad Qaree sarara tokko gad siqsi
Shift+Xiyya Gad Gara qixxa gadii keessaatti sararoota filuu
Alt+Qabduuwwan xiyyaa Qaree gara jalqaba keewwata darbeetti siqsi
Alt+Furtalee Xiyyaa Hanga dhuma keewwatatti fili. Tuqiinsi furtuu ittaanu filannoo hanga dhuma keewwata ittaanuutti babal'isa
Ctrl+A Gara sarara jalqaabatti deem
Ctrl+Shift+P Gara jalqaaba sararaa deemiitti filadhu
Ctrl+A Gara dhuma sararatti deemi
Ctrl+Shift+P Gara dhuma sararaa deemiitti filadhu
Ctrl+A Gara ka'uumsa galmeetti deem
Ctrl+Alt+Shift+V Barruu ka'uumsa galmee irraa deemiitti filadhu
Ctrl+A Gara dhuma galmeetti deem
Ctrl+Alt+Shift+V Barruu dhuma galmee irraa deemiitti filadhu
Ctrl+Fuulolee Jijjiirraa qaree barruuf irraantoo giduutti
Ctrl+Fuulgadee Jijjiirraa qaree barruuf jalaantoo giduutti
Saagi Haalataan saagu banaa/dhamaa
Fuulolee Fuulolee Argii
Shift+Fuulolee Argii fuulaa filannoon ol siqsi
Fuulgadee Argii fuulaa gad siqsi
Shift+Fuulgadee Argii fuulaa filannoon gad siqsi
Ctrl+A Barruu dhuma jechaa irratti haqi
Ctrl+Shift+Duubxoola Barruu jalqaba jechaa haqi

Tarree keessaa: keewwata duwwaa fuulee keewwata ammee keessaa haqi

Ctrl+Alt+Shift+V Barruu dhuma himaa irraatti haqi
Ctrl+Shift+Duubxoola Barruu jalqaaba himaa irraatti haqi
Ctrl+Tab Yaddii itti aanuu Guutummaa Jechaa Ofumaa waliinii
Ctrl+Shift+Cancalaa Yadda duraanii, Guutummaa Jechaa Ofumaa waliin fayyadami
Ctrl+Alt+Shift+V Qabiyyee gabatee muraa maxxansi.
Ctrl + double-click or Ctrl + Shift + F10 Makinsa kana Naanna'a, foddaa Akkaataawwan fi Dhangeessuu, akkasuumas foddaa kabiroof atatamaan hidhuu yk hikuuf fayyadami.

Qaxxaamura Furtuulee Kewwattaaf Sadarkaa Matadureef.

Furtoota qaxxaamura Galtee
Ctrl+Alt+Xiyyaa Olee Keewwata ka'aa yk keewwata filatamee keewwata tokko ol siqsi.
Ctrl+Alt+Xiyyaa Gadii Keewwata ka'aa yk keewwata filatamee keewwata tokko gad siqsi.
Caancala Matadureen dhangii "Mataduree X" (X = 1-9) toorii irraa sadarkaa tokkoo gaddi bu'ii.
Shift+Caancala Mataduren dhangichaa irraa "Heading X" (X = 2-10) tiirii irraa sadarkaa tokkoo oll ba'erraa.
Ctrl+Tab

Bakka jalqabaa mataduree tokko irraa: Dhabduu caancalaa saaga. Taliigaa Foddaa fayyadaaa jirurratti hunda'uun, Alt+Tab fayyadamuun ni danda'ama.

Gabatee cuqoon sadarkaa mataduree jijjiiruuf, jalqaba qubannoo qaree fulee matadureetti siqsi.

Gabateewwan Barreessaa LibreOffice keessatiif qabduuwwan qaxxaamuraa

Ctrl+Shift+T

Furtuulee qaxxaamura Galtee
#-#-#-#-# 04.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+A\n#-#-#-#-# 00.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nCtrl+A Yoo man'ee ka'aan duwaa tahe: Gabatee mara fila. Kana tahuu bannaan: Qabiyee manee ka'aa fila. Lamuu gad dhibuun gabatee mara fila.
Ctrl+Home Yoo manee ka'aan duwaa tahe: Gara dhumaa gabateetti dema. Kana tahuu bannaan: Dhiibuun duraa gara manee ka'aatti dema, dhibaan lamattaa gara gabatee ammatti dema, dhibaan sadaffaan gara jalqaba galmeetti dema.
Ctrl+End Manee ka'aan duwaa yoo tahe: Gara dhuma gabateetti dema. Kana tahuu bannaan: Dhibaan duraa gara manee ka'aatti dema, dhibaan lamattaa gara gabatee ammaatti dema, dhibaan sadaffaan gara jalqaba galmeetti dema.
Ctrl+Tab Dhaabduu caancalaa saaga (gabatee keessatti qofa). Taliigaa Foddaa fayyadaaa jirurratti hunda'uun, Alt+Tab fayyadamuun ni danda'ama.
Alt+Qabduuwwan xiyyaa Hamamtaa tarjaa/tarree mirga/jala irraa hamamtaa qaree manee irraa dabala/hir'isa
Alt+Furtalee Xiyyaa Hamamtaa tarjaa/tarree bitaa/ol irraa hamamtaa qaree manee irraa dabala/hir'isa
Alt+Ctrl+Furtuulee Xiyya Akka Alt, garuu, man'ee ka'aa qofaatu fooyya'a
Ctrl+Alt+Shift+Furtuulee Xiyya Akka Alt, garuu, man'ee ka'aa qofaatu fooyya'a
Alt+Saagi Haalataa saaguu Sekondii 3f. Furtuun xiyyaa tarree/tarjaa saaga, Ctrl+Furtuun Xiyyaa man'ee saaga
Alt+Del Haalataa Haquu Sekondii 3f, Furtuun xiyyaa tarree/tarjaa haqa, Ctrl+Furtuun xiyyaa man'ee, man'ee olaa jiruti maka.
Gabatee filatamee irraa hayyisa man'ee haqi. Yoo gabateen filataame hinjiranee, gabateewwan galmee keessaa mara irraa hayyisaan man'ee haqameera jechuudha.
Shift+Ctrl+Del Mannen hundumaa fillatamuu bannan, barruu qaree irraa dhumaa gallee irraa baduu.Qarren dhumaa manee irraa yoo jirattee,Akkasumaas manneen duwwaan hin fillataminee.Qabbiyyeen manee issaa itti aanuu baderraaa.

If no whole cell is selected and the cursor is at the end of the table, the paragraph following the table will be deleted, unless it is the last paragraph in the document.

Yoo maneen tokko yk lama filatamee, tarreen hundiinuu filannoo of keessaa qaban hinhaqamu, yoo tarreen guutuuman yk walakkaan filatamee, guutuumaan gabatee ni haqamu.

Goodayyaawwan, Saxaatoo, Wantawwan Siqsuu yk Hagamtaa Jijjiiruudhaaf, Furtuuwwan Qaxxaamuraa

Furtuulee qaxxaamura Galtee
Esc Qareen goodayyaa barruu keessa jira, garuu barruun hinfilatamne: Cufiinsii (Escape) goodayyaa barruu fila.

Barruun goodayyaa filatamera: Cufiinsii (Escape), qaree barruu goodayyaa irraa haqa.

F2 yk Saagi yk qabduun kamiyuu, argii irratti arfii oomishu Yoo goodayyaan barruun filatamee: qaree, goodayyaa barruu keessaa, gara xumuura barruutti qubachiisa. Yoo qabduu kamiyuu warra argii irratti arfii oomishan dhiibdee, galmichii halataa gulaaluu keessa jiraatee, arfichii barruuf miiltoo taha.
Alt+Qabduuwwan xiyyaa Wanta siqsi.
Alt+Ctrl+Furtuulee Xiyya Xiyyoo gadii mirgaatti sochosudhaan hammamtaa jijjiira.
Alt+Ctrl+Shift+Furtalee Xiyyaa Xiyyoo gubaa bittaatti sochosudhaan hammamtaa jijjiira.
Ctrl+Tab Korkoddii kan wanta filaata (haalata tuqaalee keessa gulaali).

Related Topics

Gabateecuqootiin Naanna'uu fi Filuu

Furtuuwwan qaxxamuraa(Barreeessaa LibreOffice Saaqqatinaa)

Qaxxaamuroota (LibreOffice Gaheenya)