Πλήκτρα συντόμευσης για το LibreOffice Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήκτρα συντόμευσης για να εκτελείτε γρήγορα συχνές εργασίες στο LibreOffice. Αυτή η ενότητα αναφέρει τα προεπιλεγμένα πλήκτρα συντόμευσης για το LibreOffice Writer.

Note.png Μερικά από τα πλήκτρα συντόμευσης μπορεί να έχουν ανατεθεί στο σύστημα επιφάνειας εργασίας σας. Πλήκτρα που έχουν ανατεθεί στην επιφάνεια εργασίας δεν είναι διαθέσιμα στο LibreOffice. Δοκιμάστε να αναθέσετε διαφορετικά πλήκτρα είτε στο LibreOffice, στο Εργαλεία - Προσαρμογή - Πληκτρολόγιο, είτε στην επιφάνεια εργασίας σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα γενικά πλήκτρα συντόμευσης στο LibreOffice.

Τα πλήκτρα λειτουργιών για το LibreOffice Writer

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτέλεσμα
F2 Γραμμή τύπων
Ctrl+F2 Εισαγωγή πεδίων
F3 Συμπλήρωση Αυτόματου κειμένου
Ctrl+F3 Επεξεργασία Αυτόματου κειμένου
F4 Άνοιγμα προβολής προέλευσης δεδομένων
Shift+F4 Επιλογή επόμενου πλαισίου
F5 Περιήγηση ναι/όχι
Ctrl+Shift+F5 Ενεργή περιήγηση, μετάβαση στον αριθμό της σελίδας
F7 Ορθογραφικός έλεγχος
Ctrl+F7 Θησαυρός
F8 Λειτουργία επέκτασης
Ctrl+F8 Σκιάσεις πεδίων ενεργές / ανενεργές
Shift+F8 Λειτουργία πρόσθετης επιλογής
Ctrl+Shift+F8 Λειτουργία επιλογής ομάδας
F9 Ενημέρωση πεδίων
Ctrl+F9 Εμφάνιση πεδίων
Shift+F9 Υπολογισμός πίνακα
Ctrl+Shift+F9 Ενημέρωση πεδίων και λιστών εισαγωγής
Ctrl+F10 Μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες ενεργό/ανενεργό
F11 Πρότυπα και μορφοποίηση παραθύρου ενεργά/ανενεργά
Shift+F11 Δημιουργία τεχνοτροπίας
Ctrl+F11 Ορίζει την εστίαση στο πλαίσιο εφαρμογής τεχνοτροπίας
Ctrl+Shift+F11 Ενημέρωση τεχνοτροπίας
F12 Ενεργοποίηση αρίθμησης
Ctrl+F12 Εισαγωγή ή επεξεργασία πίνακα
Shift+F12 Ενεργοποίηση κουκκίδων
Ctrl+Shift+F12 Απενεργοποίηση αρίθμησης / κουκκίδων

Πλήκτρα συντόμευσης για το LibreOffice Writer

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτέλεσμα
Ctrl+A Επιλογή όλων
Ctrl+J Πλήρης στοίχιση
Ctrl+D Διπλή υπογράμμιση
Ctrl+E Στο κέντρο
Ctrl+H Εύρεση και αντικατάσταση
Ctrl+Shift+P Εκθέτης
Ctrl+L Αριστερή στοίχιση
Ctrl+R Στοίχιση στα δεξιά
Ctrl+Shift+B Δείκτης
Ctrl+Υ Επανεκτέλεση της τελευταίας ενέργειας
Ctrl+0 (μηδέν) Εφαρμογή προεπιλεγμένης τεχνοτροπίας παραγράφου
Ctrl+1 Εφαρμογή τεχνοτροπίας παραγράφου κεφαλίδα 1
Ctrl+2 Εφαρμογή τεχνοτροπίας παραγράφου κεφαλίδα 2
Ctrl+3 Εφαρμογή τεχνοτροπίας παραγράφου κεφαλίδα 3
Ctrl+4 Εφαρμογή τεχνοτροπίας παραγράφου κεφαλίδας 4
Ctrl+5 Εφαρμογή τεχνοτροπίας παραγράφου κεφαλίδας 5
Ctrl + πλήκτρο συν (+) Υπολογίζει το επιλεγμένο κείμενο και αντιγράφει το αποτέλεσμα στο πρόχειρο.
Ctrl+Hyphen(-) Προσαρμοσμένοι συλλαβισμοί· καθορισμός συλλαβισμού από εσάς.
Ctrl+Shift+πρόσημο μείον (-) Μη χωριζόμενο ενωτικό (δεν χρησιμοποιείται στον συλλαβισμό)
Ctrl+σύμβολο πολλαπλασιασμού * (μόνο σε αριθμητικό πληκτρολόγιο) Εκτέλεση πεδίου μακροεντολής
Ctrl+Shift+διάστημα Αχώριστα διαστήματα. Τα αχώριστα διαστήματα δεν χρησιμοποιούνται για συλλαβισμό και δεν επεκτείνονται εάν το κείμενο βρίσκεται σε πλήρη στοίχιση.
Shift+Enter Αλλαγή γραμμής δίχως αλλαγή παραγράφου
Ctrl+Enter Χειροκίνητη αλλαγή σελίδας
Ctrl+Shift+Enter Αλλαγή στήλης σε πολύστηλα κείμενα
Alt+Enter Εισαγωγή νέας παραγράφου χωρίς αρίθμηση μέσα σε λίστα. Δεν δουλεύει όταν ο δρομέας είναι στο τέλος της λίστας.
Alt+Enter Εισαγωγή νέας παραγράφου αμέσως πριν ή μετά μια ενότητα, ή πριν ένα πίνακα.
Αριστερό βέλος Μετακίνηση δρομέα προς τα αριστερά
Shift+Αριστερό βέλος Μετακίνηση δρομέα με επιλογή στα αριστερά
Ctrl+αριστερό βέλος Μετάβαση στην αρχή της λέξης
Ctrl+Shift+αριστερό βέλος Επιλογή προς τα αριστερά λέξη ανά λέξη
Δεξί βέλος Μετακίνηση δρομέα προς τα δεξιά
Shift+Δεξί βέλος Μετακίνηση δρομέα με επιλογή στα δεξιά
Ctrl+δεξί βέλος Μετάβαση στην αρχή της επόμενης λέξης
Ctrl+Shift+δεξί βέλος Επιλογή προς τα δεξιά λέξη-λέξη
Βέλος προς τα πάνω Μετακίνηση δρομέα μια γραμμή πάνω
Shift+Πάνω βέλος Επιλογή γραμμών με κατεύθυνση προς τα πάνω
Ctrl+Πάνω βέλος Μετακίνηση δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου
Ctrl+Shift+άνω βέλος Επιλογή στην αρχή της παραγράφου. Το επόμενο πάτημα πλήκτρου επεκτείνει την επιλογή μέχρι την αρχή της προηγούμενης παραγράφου.
Κάτω βέλος Μετακίνηση δρομέα μια γραμμή κάτω
Shift+Κάτω βέλος Επιλογή γραμμών με κατεύθυνση προς τα κάτω
Ctrl+κάτω βέλος Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου.
Ctrl+Shift+κάτω βέλος Επιλογή μέχρι το τέλος της παραγράφου. Το επόμενο πάτημα πλήκτρου επεκτείνει την επιλογή μέχρι το τέλος της επόμενης παραγράφου.
Home Μετάβαση στην αρχή της γραμμής
Home+Shift Μετάβαση και επιλογή στην αρχή μιας γραμμής
End Μετάβαση στο τέλος της γραμμής
End+Shift Μετάβαση και επιλογή μέχρι το τέλος μιας γραμμής
Ctrl+Home Μετάβαση στην αρχή του εγγράφου
Ctrl+Home+Shift Μετάβαση και επιλογή κειμένου στην αρχή του εγγράφου
Ctrl+End Μετάβαση στο τέλος του εγγράφου
Ctrl+End+Shift Μετάβαση και επιλογή κειμένου μέχρι το τέλος του εγγράφου
Ctrl+PageUp Εναλλαγή δρομέα μεταξύ κειμένου και κεφαλίδας
Ctrl+PageDown Εναλλαγή δρομέα μεταξύ κειμένου και υποσέλιδου
Εισαγωγή Λειτουργία εισαγωγής ενεργή/ανενεργή
PageUp Σελίδα οθόνης προς τα πάνω
Shift+PageUp Μετακίνηση προς τα πάνω σελίδας οθόνης με επιλογή
PageDown Μετακίνηση προς τα κάτω σελίδας οθόνης
Shift+PageDown Μετακίνηση προς τα κάτω σελίδας οθόνης με επιλογή
Ctrl+Del Διαγραφή κείμενου μέχρι το τέλος της λέξης
Ctrl+οπισθοδιαγραφή Διαγραφή κείμενου μέχρι την αρχή της λέξης

Σε μια λίστα: διαγραφή μιας κενής παραγράφου μπροστά από την τρέχουσα παράγραφο

Ctrl+Del+Shift Διαγραφή κείμενου μέχρι το τέλος της πρότασης
Ctrl+Shift+οπισθοδιαγραφή Διαγραφή κειμένου μέχρι την αρχή της πρότασης
Ctrl+Tab Επόμενη πρόταση με την Αυτόματη συμπλήρωση λέξεων
Ctrl+Shift+Tab Χρήση προηγούμενης πρότασης για την Αυτόματη συμπλήρωση λέξεων
Ctrl+Alt+Shift+V Επικολλά το περιεχόμενο του προχείρου ως αμορφοποίητο κείμενο.
Ctrl + διπλοπάτημα ή Ctrl + Shift + F10 Χρησιμοποιήστε αυτόν τον συνδυασμό για γρήγορη προσάρτηση ή αποπροσάρτηση του περιηγητή, του παραθύρου μορφοποίησης, ή άλλων παραθύρων

Πλήκτρα συντόμευσης για επίπεδα παραγράφων και κεφαλίδας

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτέλεσμα
Ctrl+Alt+Πάνω βέλος Μετακίνηση της ενεργής παραγράφου ή των επιλεγμένων παραγράφων κατά μία παράγραφο πάνω.
Ctrl+Alt+Κάτω βέλος Μετακίνηση της ενεργής παραγράφου ή των επιλεγμένων παραγράφων κατά μία παράγραφο κάτω.
Tab Η επικεφαλίδα με μορφή "Κεφαλίδα X" (X = 1-9) μετακινείται ένα επίπεδο κάτω στη διάρθρωση.
Shift+Tab Η επικεφαλίδα με μορφή "Κεφαλίδα X" (X = 2-10) μετακινείται ένα επίπεδο πάνω στη διάρθρωση.
Ctrl+Tab

Στην αρχή μιας κεφαλίδας: Εισάγει ένα όριο στηλοθέτη. Ανάλογα με τον διαχειριστή παραθύρου σε χρήση, Alt+Tab μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση του.

Για να μεταβάλετε το επίπεδο της κεφαλίδας με το πληκτρολόγιο, μετακινήστε καταρχήν τον δρομέα μπροστά από την κεφαλίδα.

Πλήκτρα συντόμευσης για πίνακες στο LibreOffice Writer

Ctrl+Shift+T

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτέλεσμα
Ctrl+A Εάν ένα ενεργό κελί είναι κενό: επιλέγει ολόκληρο τον πίνακα. Αλλιώς: επιλέγει τα περιεχόμενα του ενεργού κελιού. Πιέζοντας ξανά επιλέγει ολόκληρο τον πίνακα.
Ctrl+Home Εάν ένα ενεργό κελί είναι κενό: πηγαίνει στην αρχή του πίνακα. Αλλιώς: με το πρώτο πάτημα πηγαίνει στην αρχή του ενεργού κελιού, με το δεύτερο πηγαίνει στην αρχή του τρέχοντος πίνακα και με το τρίτο πάτημα πηγαίνει στην αρχή του εγγράφου.
Ctrl+End Εάν ένα ενεργό κελί είναι κενό: πηγαίνει στο τέλος του πίνακα. Αλλιώς: με το πρώτο πάτημα πηγαίνει στο τέλος του ενεργού κελιού, με το δεύτερο πηγαίνει στο τέλος του τρέχοντος πίνακα και με το τρίτο πάτημα πηγαίνει στο τέλος του εγγράφου.
Ctrl+Tab Εισάγει ένα όριο στηλοθέτη (μόνο σε πίνακες). Ανάλογα με τον διαχειριστή παραθύρου σε χρήση, Alt+Tab μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση του.
Alt+Πλήκτρα βέλους Αυξάνει/μειώνει το μέγεθος της στήλης ή γραμμής στα δεξιά ή στο κάτω άκρο του κελιού
Alt+Shift+Πλήκτρα βέλους Αύξηση/μείωση του μεγέθους της στήλης ή γραμμής στα αριστερά ή στο πάνω άκρο του κελιού
Alt+Ctrl+Πλήκτρα βέλους Όπως Alt, αλλά τροποποιείται μόνο το ενεργό κελί
Ctrl+Alt+Shift+Πλήκτρα βέλους Όπως Alt, αλλά τροποποιείται μόνο το ενεργό κελί
Alt+Insert 3 δευτερόλεπτα στη λειτουργία εισαγωγής, το πλήκτρο βέλους εισάγει μία γραμμή/στήλη, Ctrl+Πλήκτρο βέλους εισάγει κελί
Alt+Del 3 δευτερόλεπτα στη λειτουργία διαγραφής το πλήκτρο βέλους διαγράφει μία γραμμή/στήλη, Ctrl+Πλήκτρο βέλους συγχωνεύει το κελί με το διπλανό του
Καταργεί την προστασία κελιών από όλους τους επιλεγμένους πίνακες. Εάν κανένας πίνακας δεν είναι επιλεγμένος, τότε η προστασία κελιών καταργείται από όλους τους πίνακες στο έγγραφο.
Shift+Ctrl+Del Εάν κανένα ολόκληρο κελί δεν είναι επιλεγμένο, διαγράφεται το κείμενο από τον δρομέα μέχρι το τέλος της τρέχουσας πρότασης. Εάν ο δρομέας βρίσκεται στο τέλος ενός κελιού και κανένα ολόκληρο κελί δεν είναι επιλεγμένο, τα περιεχόμενα του επόμενου κελιού διαγράφονται.

Αν κανένα ολόκληρο κελί δεν επιλεγεί και ο δρομέας είναι στο τέλος του πίνακα, η παράγραφος που ακολουθεί τον πίνακα θα διαγραφεί, εκτός και είναι η τελευταία παράγραφος στο έγγραφο.

Εάν ένα ή περισσότερα κελιά είναι επιλεγμένα, ολόκληρες οι γραμμές που περιέχουν την επιλογή θα διαγραφούν. Εάν όλες οι γραμμές είναι επιλεγμένες πλήρως ή μερικώς, ολόκληρος ο πίνακας θα διαγραφεί.

Πλήκτρα συντόμευσης για μετακίνηση και αυξομείωση πλαισίων, γραφικών και αντικειμένων

Πλήκτρα συντόμευσης Αποτέλεσμα
Esc Ο δρομέας βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο κειμένου και δεν έχει επιλεγεί καθόλου κείμενο: το πλήκτρο Escape επιλέγει το πλαίσιο του κειμένου.

Το πλαίσιο κειμένου είναι επιλεγμένο: Το πλήκτρο Escape αφαιρεί το δρομέα από το πλαίσιο του κειμένου.

Το πλήκτρο F2 ή το Enter ή οποιοδήποτε πλήκτρο που παράγει έναν χαρακτήρα στην οθόνη Εάν ένα πλαίσιο κειμένου είναι επιλεγμένο: τοποθετεί τον δρομέα στο τέλος του κειμένου στο πλαίσιο κειμένου. Εάν πιέσετε κάποιο πλήκτρο που παράγει έναν χαρακτήρα στην οθόνη και το έγγραφο βρίσκεται στη λειτουργία επεξεργασίας, ο χαρακτήρας επισυνάπτεται στο κείμενο.
Alt+Πλήκτρα βέλους Μετακίνηση αντικειμένου.
Alt+Ctrl+Πλήκτρα βέλους Αυξομείωση μετακινώντας την κάτω δεξιά γωνία.
Alt+Ctrl+Shift+Πλήκτρα βέλους Αυξομείωση με μετακίνηση της πάνω αριστερής γωνίας.
Ctrl+Tab Επιλέγει την άγκυρα ενός αντικειμένου (στη λειτουργία επεξεργασίας σημείων).

Related Topics

Περιήγηση και επιλογή με το πληκτρολόγιο

Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου (Προσιτότητα LibreOffice Writer)

Συντομεύσεις (LibreOffice Προσιτότητα)