Klávesové zkratky pro LibreOffice Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Klávesovými zkratkami můžete urychlit vykonání běžných úkolů v aplikaci LibreOffice. Tato sekce uvádí seznam výchozích klávesových zkratek pro LibreOffice Writer.

Note.png Některé klávesové zkratky může používat váš systém. Tyto zkratky nejsou LibreOffice k dispozici. Zkuste změnit nastavení klávesových zkratek v LibreOffice (Nástroje - Přizpůsobit - Klávesnice) nebo ve svém systému.

Můžete také použít obecné klávesové zkratky pro LibreOffice.

Funkční klávesy pro LibreOffice Writer

Zkratky Efekt
F2 Lišta vzorců
Ctrl+F2 Vložit pole
F3 Dokončit automatický text
Ctrl+F3 Upravit automatický text
F4 Otevřít zobrazení zdroje dat
Shift+F4 Vybrat další rám
F5 Navigátor zap/vyp
Ctrl+Shift+F5 Zapnout navigátor, přejít na stranu číslo
F7 Kontrola pravopisu
Ctrl+F7 Slovník synonym
F8 Režim rozšiřování
Ctrl+F8 Stínování pole zap/vyp
Shift+F8 Režim dalšího výběru
Ctrl+Shift+F8 Blokový režim výběru
F9 Aktualizovat pole
Ctrl+F9 Zobrazit pole
Shift+F9 Spočítat tabulku
Ctrl+Shift+F9 Obnovit vstupní pole a vstupní seznamy
Ctrl+F10 Řídící znaky zap/vyp
F11 Stylista zap/vyp
Shift+F11 Vytvořit styl
Ctrl+F11 Nastavit zaměření na pole Použít styl
Ctrl+Shift+F11 Aktualizovat styl
F12 Zapnout číslování
Ctrl+F12 Vložit nebo upravit tabulku
Shift+F12 Zapnout odrážky
Ctrl+Shift+F12 Vypnout číslování nebo odrážky

Klávesové zkratky pro LibreOffice Writer

Zkratky Efekt
Ctrl+A Vybrat vše
Ctrl+J Do bloku
Ctrl+D Dvojité podtržení
Ctrl+E Na střed
Ctrl+H Najít a nahradit
Ctrl+Shift+P Horní index
Ctrl+L Zarovnat vlevo
Ctrl+R Zarovnat vpravo
Ctrl+Shift+B Dolní index
Ctrl+Y Znovu provést poslední akci
Ctrl+0 (nula) Použít výchozí styl odstavce
Ctrl+1 Použít styl odstavce Nadpis 1
Ctrl+2 Použít styl odstavce Nadpis 2
Ctrl+3 Použít styl odstavce Nadpis 3
Ctrl+4 Použít styl odstavce Nadpis 4
Ctrl+5 Použít styl odstavce Nadpis 5
Ctrl+Plus (+) Vypočítá výraz obsažený v bloku a výsledek zkopíruje do schránky
Ctrl+spojovník (-) Volitelná rozdělení, dělení slov nastavené uživatelem
Ctrl+Shift+Mínus (-) Nezlomitelný spojovník (nepoužívá se při dělení slov)
Ctrl+Hvězdička (*, jen na numerické klávesnici) Spustit pole makra
Ctrl+Shift+Mezerník Nezlomitelná mezera. Na místě nezlomitelné mezery nejsou děleny řádky, a je-li text zarovnán do bloku, nejsou ani rozšiřovány.
Shift+Enter Zalomit řádek bez změny odstavce
Ctrl+Enter Ručně zalomit stránku
Ctrl+Shift+Enter Zalomit sloupec v textech s více sloupci
Alt+Enter Vložit do seznamu nový odstavec bez číslování. Nefunguje, pokud je kurzor na konci seznamu.
Alt+Enter Vložit nový odstavec přímo před nebo za sekci nebo za tabulku.
Šipka vlevo Přesunout kurzor doleva
Shift+šipka vlevo Přesunout kurzor doleva a označit text jako blok
Ctrl+šipka doleva Přejít na začátek slova
Ctrl+Shift+šipka doleva Označit jednotlivá slova jako blok směrem vlevo
Šipka vpravo Přesunout kurzor doprava
Shift+šipka vpravo Přesunout kurzor doprava a označit text jako blok
Ctrl+šipka doprava Přejít na začátek dalšího slova
Ctrl+Shift+šipka doprava Označit jednotlivá slova jako blok směrem vpravo
Šipka nahoru Přesunout kurzor o jeden řádek nahoru
Shift+šipka nahoru Označit řádky jako blok směrem nahoru
Ctrl+šipka nahoru Přesunout kurzor na začátek předchozího odstavce
Ctrl+Shift+šipka nahoru Označit do začátku odstavce. Další stisk klávesy rozšíří výběr k začátku předchozího odstavce
Šipka dolů Přesunout kurzor o řádek níže
Shift+šipka dolů Označit řádky jako blok směrem dolů
Ctrl+šipka dolů Přesunout kurzor na začátek předchozího odstavce
Ctrl+Shift+šipka dolů Označit do konce odstavce. Další stisk klávesy rozšíří výběr ke konci dalšího odstavce
Home Přejít na začátek řádku
Home+Shift Označit text od stávající pozice k začátku řádku
End Přejít na konec řádku
End+Shift Označit text od stávající pozice ke konci řádku
Ctrl+Home Přejít na začátek dokumentu
Ctrl+Home+Shift Přejít na začátek textu a označit text jako blok
Ctrl+End Přejít na konec dokumentu
Ctrl+End+Shift Přejít na konec textu a označit text jako blok
Ctrl+Page Up Přepnout kurzor mezi textem a záhlavím
Ctrl+Page Down Přepnout kurzor mezi textem a zápatím
Vložit Režim vkládání zap/vyp
PageUp Posunout náhled obrazovky nahoru
Shift+PageUp Posunout náhled obrazovky nahoru a označit jako blok
PageDown Posunout náhled obrazovky dolů
Shift+PageDown Posunout náhled obrazovky dolů a označit jako blok
Ctrl+Del Odstranit text směrem ke konci slova
Ctrl+Backspace Odstranit text směrem k začátku slova

V seznamu: odstranit prázdný odstavec před aktuálním odstavcem

Ctrl+Del+Shift Odstranit text směrem ke konci věty
Ctrl+Shift+Backspace Odstranit text směrem k začátku věty
Ctrl+Tab Další návrh funkce Automatické dokončování slov
Ctrl+Shift+Tab Předchozí návrh funkce Automatické dokončování slov
Ctrl+Alt+Shift+V Vloží obsah schránky jako neformátovaný text.
Ctrl+poklepání nebo Ctrl+Shift+F10 Pomocí této kombinace snadno a rychle ukotvíte okna funkcí Navigátor, Styly a formátování i dalších, nebo jejich ukotvení zrušíte.

Klávesové zkratky pro odstavce a úrovně nadpisů

Zkratky Efekt
Ctrl+Alt+Šipka nahoru Přesunout aktuální odstavec nebo označené odstavce o jeden odstavec nahoru
Ctrl+Alt+Šipka dolů Přesunout aktuální odstavec nebo odstavce označené jako blok o odstavec níže
Tabulátor Přesunout nadpis ve formátu Nadpis X (X = 1-9) v osnově o úroveň níže
Shift+tabulátor Přesunout nadpis ve formátu Nadpis X (X = 2-10) v osnově o úroveň výše
Ctrl+Tab

Na začátku nadpisu: Vloží tabulátor. V závislosti na použitém správci oken lze použít také Alt+Tab

Chcete-li změnit úroveň nadpisu pomocí klávesnice, umístěte nejdříve kurzor před nadpis.

Klávesové zkratky pro tabulky v programu LibreOffice Writer

Ctrl+Shift+T

Zkratky Efekt
Ctrl+A Je-li aktuální buňka prázdná: Označit jako blok celou tabulku. Pokud prázdná není: Označit jako blok obsah aktuální buňky. Dalším stisknutím kombinace těchto kláves označíte jako blok celou tabulku.
Ctrl+Home Je-li aktuální buňka prázdná: Přemístit kurzor na začátek tabulky. Pokud prázdná není: Prvním stisknutím kombinace těchto kláves přemístíte kurzor na začátek aktuální buňky, druhým stisknutím jej přemístíte na začátek aktuální tabulky a po třetím stisknutí se kurzor přemístí na začátek dokumentu.
Ctrl+End Jestliže je aktuální buňka prázdná: Přemístit kurzor na konec tabulky. Jestliže prázdná není: Prvním stisknutím kombinace těchto kláves přemístíte kurzor na konec aktuální buňky, druhým stisknutím jej přemístíte na konec aktuální tabulky a po třetím stisknutí se kurzor přemístí na konec dokumentu.
Ctrl+Tab Vloží tabulátor (jen v tabulkách). V závislosti na správci oken, můžete použít také Alt+Tab.
Alt+klávesy se šipkami Zvětšit/zmenšit velikost sloupce/řádku na pravé/spodní hraně buňky
Alt+Shift+klávesy se šipkami Zvětšit/zmenšit velikost sloupce/řádku na levé/horní hraně buňky
Alt+Ctrl+klávesy se šipkami Jako Alt, ale je změněna jen aktivní buňka
Ctrl+Alt+Shift+klávesy se šipkami Jako Alt, ale je změněna jen aktivní buňka
Alt+Insert Na 3 sekundy aktivuje režim vkládání, pomocí kláves se šipkami lze vkládat řádky/sloupce, pomocí Ctrl+klávesy se šipkami pak lze vkládat buňky
Alt+Del Na 3 sekundy aktivuje režim odstraňování, pomocí kláves se šipkami lze mazat řádky/sloupce, pomocí Ctrl+klávesy se šipkami pak lze slučovat sousedící buňky
Odstranit ochranu buněk ve všech vybraných tabulkách. Není-li vybrána žádná tabulka, bude odstraněna ochrana buněk ve všech tabulkách aktivního dokumentu.
Shift+Ctrl+Del Pokud není označena celá buňka, odstraní se text od kurzoru do konce aktuální věty. Pokud je kurzor na konci buňky a není označena celá buňka, odstraní se obsah následující buňky.

Jestliže není označena celá buňka a kurzor je na konci tabulky, odstraní se odstavec následující za tabulkou, dokud se nebude jednat o poslední odstavec v dokumentu.

Pokud je označena jedna či více buněk, smaže se celý řádek s danými buňkami. Pokud jsou úplně či částečně označeny všechny řádky, odstraní se celá tabulka.

Klávesové zkratky pro přesun a změnu velikostí rámů, obrázků a objektů

Zkratky Efekt
Esc Kurzor je uvnitř textového rámu a žádný text není vybrán: Esc vybere textový rám.

Je vybrán textový rám: klávesa Escape odstraní kurzor z textového rámu.

F2 nebo enter nebo libovolná znaková klávesa Je-li vybrán textový rám: přesunutí kurzoru na konec textu v textovém rámu. Stisknete-li libovolnou znakovou klávesu a dokument je v režimu úprav, bude znak připojen k textu.
Alt+klávesy se šipkami Přesunout objekt.
Alt+Ctrl+klávesy se šipkami Změnit velikost posunutím pravého dolního rohu
Alt+Ctrl+Shift+klávesy se šipkami Změnit velikost posunutím levého horního rohu
Ctrl+Tab Vybere ukotvení objektu (v režimu Upravit body).

Related Topics

Procházení a vybírání textu pomocí klávesnice

Používání klávesových zkratek (zpřístupnění programu LibreOffice Writer)

Klávesové zkratky (zpřístupnění LibreOffice)