Tecles de drecera per al LibreOffice Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Podeu utilitzar tecles de drecera per realitzar tasques habituals d'una manera ràpida al LibreOffice. Aquesta secció enumera les tecles de drecera per defecte del LibreOffice Writer.

Note.png Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per al LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per al LibreOffice, a Eines - Personalitza - Teclat, o bé en el vostre sistema d'escriptori.

També podeu utilitzar les tecles de drecera generals al LibreOffice.

Tecles de funció per al LibreOffice Writer

Tecles de drecera Efecte
F2 Barra de fórmules
Ctrl+F2 Insereix camps
F3 Completa el text automàtic
Ctrl+F3 Edita el text automàtic
F4 Obre la visualització de la font de dades
Maj+F4 Selecciona el marc següent
F5 Navegador actiu/inactiu
Ctrl+Maj+F5 Navegador actiu, va al número de pàgina
F7 Verificació ortogràfica
Ctrl+F7 Tesaurus
F8 Mode d'extensió
Ctrl+F8 Ombreigs dels camps activats/desactivats
Maj+F8 Mode de selecció addicional
Ctrl+Maj+F8 Mode de selecció en bloc
F9 Actualitza els camps
Ctrl+F9 Mostra els camps
Maj+F9 Calcula la taula
Ctrl+Maj+F9 Actualitza els camps i les llistes d'entrada
Ctrl+F10 Caràcters no imprimibles actius/inactius
F11 Finestra Estils i formatació activada/desactivada
Maj+F11 Crea un estil
Ctrl+F11 Situa el focus al quadre Aplica l'estil
Ctrl+Maj+F11 Actualitza l'estil
F12 Numeració activa
Ctrl+F12 Insereix o edita una taula
Maj+F12 Pics actius
Ctrl+Maj+F12 Numeració / pics inactius

Tecles de drecera per al LibreOffice Writer

Tecles de drecera Efecte
Ctrl+A Ho selecciona tot
Ctrl+J Justifica
Ctrl+D Subratllat doble
Ctrl+E Centrat
Ctrl+H Cerca i reemplaça
Ctrl+Maj+P Superíndex
Ctrl+L Alinea a l'esquerra
Ctrl+R Alinea a la dreta
Ctrl+Maj+B Subíndex
Ctrl+Y Refà l'última acció
Ctrl+0 (zero) Aplica l'estil de paràgraf Per defecte
Ctrl+1 Aplica l'estil de paràgraf Encapçalament 1
Ctrl+2 Aplica l'estil de paràgraf Encapçalament 2
Ctrl+3 Aplica l'estil de paràgraf Encapçalament 3
Ctrl+4 Aplica l'estil de paràgraf Encapçalament 4
Ctrl+5 Aplica l'estil de paràgraf Encapçalament 5
Ctrl + signe més Calcula el text seleccionat i copia el resultat en el porta-retalls.
Ctrl+guionet (-) Guionets personalitzats; partició de mots definida per l'usuari.
Ctrl+Maj+signe de menys (-) Guió no separable (no s'utilitza per a la partició de mots)
Ctrl+signe de multiplicació * (només en el teclat numèric) Executa el camp macro
Ctrl+Maj+Espai Espais no separables. Els espais no separables no s'utilitzen per a la partició de mots i no s'amplien si el text està justificat.
Maj+Retorn Salt de línia sense canvi de paràgraf
Ctrl+Retorn Salt de pàgina manual
Ctrl+Maj+Retorn Salt de columna en textos amb múltiples columnes
Alt+Retorn Inserció d'un paràgraf nou sense numeració dins una llista. No funciona quan el cursor és al final de la llista.
Alt+Retorn Inserció un paràgraf nou directament abans o després d'una secció, o abans d'una taula.
Fletxa esquerra Mou el cursor cap a l'esquerra
Maj+Fletxa esquerra Mou el cursor amb la selecció cap a l'esquerra
Ctrl+Fletxa esquerra Va al començament de la paraula
Ctrl+Maj+Fletxa esquerra Selecció cap a l'esquerra paraula per paraula
Fletxa dreta Mou el cursor cap a la dreta
Maj+Fletxa dreta Mou el cursor amb la selecció cap a la dreta
Ctrl+Flexta dreta Va al començament de la paraula següent
Ctrl+Maj+Fletxa dreta Selecció cap a la dreta paraula per paraula
Fletxa amunt Mou el cursor una línia cap amunt
Maj+Fletxa amunt Selecció de línies en direcció ascendent
Ctrl+Fletxa amunt Mou el cursor al principi del paràgraf anterior
CtrlMaj+Fletxa amunt Selecciona fins al principi del paràgraf. La següent vegada que premeu la tecla estendrà la selecció fins al principi del paràgraf anterior.
Fletxa avall Mou el cursor una línia avall
Maj+Fletxa avall Selecció de línies en direcció descendent
Ctrl+Fletxa avall Mou el cursor al principi del paràgraf anterior
CtrlMaj+Fletxa avall Selecciona fins a la fi del paràgraf. La següent vegada que premeu una tecla estendrà la selecció fins a la fi del paràgraf
Inici Va al començament de la línia
Inici+Maj Va i selecciona fins al començament d'una línia
Final Va al final de la línia
Final+Maj Va i selecciona fins al final de la línia
Ctrl+Inici Va al començament del document
Ctrl+Inici+Maj Va i selecciona el text des del començament del document
Ctrl+Final Va al final del document
Ctrl+Final+Maj Va i selecciona el text fins al final del document
Ctrl+Re Pàg Canvia el cursor entre el text i la capçalera
Ctrl+Av Pàg Canvia el cursor entre el text i el peu
Insereix Mode d'inserció actiu/inactiu
Re Pàg Pàgina de pantalla cap amunt
Maj+Re Pàg Mou la pàgina de pantalla cap amunt amb la selecció
Av Pàg Mou avall la pàgina de pantalla
Maj+Av Pàg Mou avall la pàgina de pantalla amb la selecció
Ctrl+Supr Suprimeix el text fins al final de la paraula
Ctrl+Retrocés Suprimeix el text fins al començament de la paraula

En una llista: suprimeix un paràgraf buit davant del paràgraf actual

Ctrl+Supr+Maj Suprimeix el text fins al final de la frase
Ctrl+Maj+Retrocés Suprimeix el text fins al principi de la frase
Ctrl+Tab Suggeriment següent amb la Compleció automàtica de paraules
Ctrl+Maj+Tab Utilitzeu el suggeriment anterior amb la Compleció automàtica de paraules.
Ctrl+Alt+Maj+V Enganxa el contingut del porta-retalls com a text sense format.
Ctrl + doble clic o Ctrl + Maj + F10 Utilitzeu aquesta combinació per acoblar o desacoblar el Navegador, la finestra Estils i formatació o altres finestres.

Tecles de drecera per als nivells de paràgraf i d'encapçalament

Tecles de drecera Efecte
Ctrl+Alt+fletxa amunt Mou el paràgraf actiu o els paràgrafs seleccionats un paràgraf amunt.
Ctrl+Alt+fletxa avall Mou el paràgraf actiu o els paràgrafs seleccionats un paràgraf cap avall.
Tab L'encapçalament en format "Encapçalament X" (X = 1-9) es mou un nivell cap avall en l'esquema.
Maj+Tab L'encapçalament en format "Encapçalament X" (X = 2-10) es mou un nivell cap amunt en l'esquema.
Ctrl+Tab

A l'inici de l'encapçalament: insereix una tabulació. Segons el gestor de finestres que utilitzeu, es pot fer servir Alt+Tab de manera alternativa.

Per canviar el nivell de l'encapçalament amb el teclat, primer situeu el cursor davant de l'encapçalament.

Tecles de drecera per a les taules al LibreOffice Writer

Ctrl+Maj+T

Tecles de drecera Efecte
Ctrl+A Si la cel·la activa és buida: selecciona tota la taula. Si no és així: selecciona el contingut de la cel·la activa. Si es torna a prémer selecciona tota la taula.
Ctrl+Inici Si la cel·la activa és buida: va al començament de la taula. Si no és així: amb la primera premuda va al començament de la cel·la activa, amb la segona premuda va al començament de la taula actual, amb la tercera premuda va al començament del document.
Ctrl+Final Si la cel·la activa és buida: va al final de la taula. Si no és així: amb la primera premuda va al final de la cel·la activa, amb la segona premuda va al final de la taula actual, amb la tercera premuda va al final del document.
Ctrl+Tab Insereix una tabulació (només en taules). Segons el gestor de finestres que utilitzeu, podeu fer servir Alt+Tab de manera alternativa.
Alt+tecles de cursor Augmenta/disminueix la mida de la columna/fila a la vora dreta/inferior de la cel·la.
Alt+Maj+tecles de cursor Augmenta/disminueix la mida de la columna/fila a la vora esquerra/superior de la cel·la.
Alt+Ctrl+tecles de cursor Igual que amb l'Alt, però només es modifica la cel·la activa.
Ctrl+Alt+Maj+tecles de cursor Igual que amb l'Alt, però només es modifica la cel·la activa.
Alt+Inser Després de 3 segons en mode Insereix, la tecla de cursor insereix una fila o una columna, Ctrl+tecla de cursor insereix una cel·la
Alt+Supr Després de 3 segons en mode Suprimeix, la tecla de cursor suprimeix una fila o una columna, l'Ctrl+tecla de cursor fusiona la cel·la amb la cel·la adjacent
Suprimeix la protecció de cel·les de totes les taules seleccionades. Si no hi ha cap taula seleccionada, la protecció de cel·les se suprimirà de totes les taules del document.
Maj+Ctrl+Supr Si no hi ha cap cel·la seleccionada, se suprimeix el text del cursor fins al final de la frase actual. Si el cursor es troba al final d'una cel·la i no hi ha cap cel·la seleccionada, se suprimiran els continguts de la cel·la següent.

If no whole cell is selected and the cursor is at the end of the table, the paragraph following the table will be deleted, unless it is the last paragraph in the document.

Si se seleccionen una o diverses cel·les, s'eliminaran totes les files que continguin la selecció. Si se seleccionen totes o algunes de les files, s'eliminarà tota la taula.

Tecles de drecera per moure i redimensionar els marcs, els gràfics i els objectes

Tecles de drecera Efecte
Esc El cursor es troba dins d'un marc de text i no hi ha cap text seleccionat: la tecla d'escapada selecciona el marc de text.

S'ha selecionat el marc de text: la tecla d'escapada suprimeix el cursor del marc de text.

F2 o Retorn o qualsevol altra tecla que produeixi un caràcter en la pantalla Si s'ha seleccionat un marc de text: posicioneu el cursor al final del text en el marc de text. Si premeu qualsevol tecla que produeixi un caràcter en la pantalla i el document està en mode d'edició, el caràcter s'afegirà al text.
Alt+tecles de cursor Mou l'objecte.
Alt+Ctrl+tecles de cursor Redimensiona movent el marge inferior dret.
Alt+Ctrl+Maj+tecles de cursor Redimensiona movent el marge superior esquerre.
Ctrl+Tab Selecciona l'àncora d'un objecte (en el mode Edita els punts).

Related Topics

Navegació i selecció amb el teclat

Utilització de tecles de drecera (accessibilitat del LibreOffice Writer)

Dreceres (accessibilitat del LibreOffice)