Gargaartuu Makiinsa Ergannoo - Teessoowwan

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Galmee makiinsa ergannootiif, akkasuumas teessuma garee teessoo fudhataawwanii ifteessi.

Note.png Yoo ati masakaa galmee barruu keessaa isa dirreewwan kuusdeetaa teessoo duraanuu of keessaa qabuun eegalte, masakaan makiinsa ergannoo gara fuula kanaatti bana. Yoo masakaan qixuma fuula kanaatiin bane, qabduun Tarree teessoo fildhuu, Tarree teessoo adda addaa filadhu jedhamee waamama.
Note.png Matadureen fuula kana xalayyootaaf Garee teessoo, dhaamsoota ergaa-e tiif ammoo Tarree teessoo jedhama.

Tarree Teessoo Filadhu

Qaaqa Tarree Teessoo Fili teessoowwaniif, bakka madda deetaa filachuu, teessoowwan haaraa ida'uu, ykn tarree teessoo haaraa keessatti barreessuu itti dandeessuu bana.

Warning.png Yommuu kuusaawwan tokko tokko kanneen makiinsa ergannoo keessatti fayyadan wardii Calc keessatti gulaaltu, jijjiiramoonni kunneen makiinsa ergannoo keessatti hin mul'atan.

Galmeen kun garee teessoo ofkeessaa qabaachuu mala

Garee teessaa galmee makiinsa ergannootti idaa'a.

Teessumaa garee teessoo isa fayyadamuudhaaf barbaaddu fili.

Sararawwan dirreewwan duwwaa tahaan gadqaba

Teessoo keessaa sararawwan duwwaa akka hafu dandeessisi.

Dabalata

Qaaqa Garee Teessoo Fili bana.

Dirreewwan Firomsi

Qaaqa Dirreewwan Firoomsi bana.

(Qabduuwwan sakkatta'i)

Duraargii odeeffannoo isa duraanii yk kaassaa deetaa itti aanuu banuuf qabduu sakkatta'ii fayyadami.

Gargaartuu Makiinsa Ergannoo - Yooyoo Uumi