អ្នក​ជំនួយការ សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ - អាសយដ្ឋាន

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

បញ្ជាក់​​អ្នក​ទទួល សម្រាប់​ឯកសារ​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ក៏​ដូចជា​ប្លង់​របស់​បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន ។

Note.png អ្នក​ជំនួយការ សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ បើក​ដល់​ទំព័រ​នេះ​បើ​អ្នក​ចាប់ផ្តើម​អ្នក​ជំនួយការ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ ដែល​មាន​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​អាសយដ្ឋាន​រួច​ហើយ ។ បើ​អ្នក​ជំនួយការ បើក​ដល់​ទំព័រ​នេះ​ដោយ​ផ្ទាល់ ប៊ូតុង ជ្រើស​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន ត្រូវ​បាន​ហៅថា ជ្រើស​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន​ខុសគ្នា ។
Note.png ចំណងជើង​របស់​ទំព័រ​នេះ​គឺ បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន សម្រាប់​សំបុត្រ និង បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន សម្រាប់​សារ​អ៊ីមែល ។

ជ្រើស​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន

បើក​ប្រអប់ ជ្រើស​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ប្រភព​ទិន្នន័យ​មួយ សម្រាប់​អាសយដ្ឋាន បន្ថែម​អាសយដ្ឋាន​ថ្មី ឬ​វាយ​បញ្ចូល​ក្នុង​បញ្ជី​អាសយដ្ឋាន​ថ្មី​មួយ ។

Warning.png ពេល​អ្នក​កែ​សម្រួល​កំណត់​ត្រា​ខ្លះ​ក្នុង​ប្រភព​ទិន្នន័យ​សៀវភៅ​បញ្ជី Calc ដែល​កំពុង​ប្រើ​បច្ចុប្បន្ន​សម្រាប់​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទាំងនោះ​មិន​អាច​មើល​ឃើញ​ក្នុង​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ។

ឯកសារ​នេះ​គួរតែ​មាន​បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន​មួយ

បន្ថែម​បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន​មួយ​ទៅ​កាន់​ឯកសារ​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ ។

ជ្រើស​ប្លង់​បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

បន្ទាត់ទប់ស្កាត់​ដោយគ្រាន់​តែប្រើ​វាល​ទំនេរ

អនុញ្ញាត​ឲ្យទុក​បន្ទាត់ទទេ​នៅក្រៅ​អាសយដ្ឋាន ។

ច្រើន​ទៀត

បើក​ប្រអប់ ជ្រើស​បណ្តុំ​អាសយដ្ឋាន ។

ផ្គូផ្គង​វាល

បើក​ប្រអប់ ផ្គូផ្គង​វាល ។

(ប៊ូតុង​រុករក)

ប្រើ​ប៊ូតុង​រុករក ដើម្បី​ព័ត៌មាន​ពី​កំណត់ត្រា​ទិន្នន័យ​មុន ឬ​បន្ទាប់ ។

អ្នក​ជំនួយ​ការ​សំបុត្រ​សំណុំ​បែបបទ - បង្កើត​វន្ទនាការ