LibreLogo Toolbar

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

LibreLogo to zlokalizowane i nieskomplikowane środowisko programistyczne podobne do Logo, z żółwią grafiką wektorową do nauki informatyki (programowania i obróbki tekstu), DTP i projektowania graficznego. http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Contents

Pasek narzędzi LibreLogo (Widok » Paski narzędzi » Logo) zawiera kontrolki służące do poruszania żółwia, uruchamiania i zatrzymywania programu, czyszczenia ekranu oraz ikony podświetlania/tłumaczenia składni, a także pasek wejścia (wiersz poleceń).

Ikony poruszania żółwiem

To odpowiedniki poleceń języka Logo “FORWARD 10”, “BACK 10”, “LEFT 15”, “RIGHT 15”. Kliknięcie na ikonie spowoduje przeniesienie widoku na żółwiu, przewijając stronę do miejsca, w którym się znajduje.

Kliknij ikonę "Uruchomienie programu Logo", aby uruchomić program zapisany w języku LibreLogo zawarty w tekście dokumentu lub zaznaczonym obszarze. W pustym dokumencie zostanie wklejony i uruchomiony przykładowy program.

Kliknij ikonę “Zatrzymaj”, aby zatrzymać wykonywanie programu.

Początek

Kliknij ikonę “Początek”, aby zresetować pozycję i ustawienia żółwia.

Wyczyść ekran

Kliknij ikonę “Wyczyść ekran”, aby usunąć obiekty rysunkowe z dokumentu.

Edytor programu/Wyróżnianie składni/Tłumaczenie

Ikona “magiczna różdżka” ustawia układ dwustronicowy edycji programu, rozwija i zmienia wielkość liter poleceń Logo na duże w dokumencie Writera. Zmień język dokumentu (Narzędzia » Opcje » Ustawienia językowe » Języki » Zachodnie) i kliknij na tej ikonie, aby przetłumaczyć program Logo na wybrany język.

Wiersz poleceń

Naciśnij Enter w wierszu poleceń, aby wykonać program. Aby zatrzymać program, użyj ikony “Zatrzymaj”.

Przytrzymaj Enter, aby powtarzać zawartość wiersza poleceń, na przykład taką sekwencję poleceń:

FORWARD 200 LEFT 89

Aby zresetować wiersz poleceń, kliknij wewnątrz trzykrotnie lub naciśnij Ctrl-A, aby wybrać poprzednie polecenia lub wpisać nowe.

Graficzny interfejs użytkownika podstawowych ustawień żółwia

Kształt żółwia z LibreLogo jest normalnym stałych rozmiarów obiektem rysunkowym. Możesz zmieniać pozycję i obracać nim w standardowy sposób, za pomocą myszy i ikony Obróć na pasku narzędzi właściwości obiektu rysunkowego. Modyfikować szerokość linii, kolor i ustawienia koloru obszaru kształtu żółwia, opcje PENSIZE, PENCOLOR i FILLCOLOR atrybutów LibreLogo.

Edycja programu

Rysunki i programy LibreLogo używają tego samego dokumentu Writera. Płótno LibreLogo znajduje się na pierwszej stronie dokumentu Writera. Można wstawić podział strony przed programem LibreLogo i ustawić powiększenie używając ikony "magicznej różdżki" widocznej na pasku narzędzi Logo oraz zmienić rozmiar czcionki dla wygodnego widoku dwóch stron w trakcie programowania w LibreLogo: lewa (pierwsza) strona będzie płótnem, a prawa (druga) przeznaczona będzie na programy LibreLogo.

LibreLogo jest łatwo lokalizowalny, język programowania jak Logo, zlokalizowany jest w kilku językach LibreOffice rodzimych społeczności językowych. Jest kompatybilny wstecz ze starszymi systemami Logo w przypadku prostych programów Logo wykorzystywanych w edukacji, na przykład.

TO trójkąt :rozmiar
REPEAT 3 [
FORWARD :rozmiar
LEFT 120
]
END

trójkąt 10 trójkąt 100 trójkąt 200

 • Elementy listy są oddzielane przecinkami: POSITION [0, 0]
 • Bloki i listy programu różnią się
  • Bloki programu należy oddzielać spacją lub nowym wierszem w nawiasach: REPEAT 10 [ FORWARD 10 LEFT 36 ]
 • W listach należy stosować bliskie nawiasy: POSITION [0, 0], a nie POSITION [ 0, 0 ]


 • Deklaracje funkcji jednoliniowej nie są obsługiwane (TO i END wymagają nowych wierszy).

 • Dwukropek jest opcjonalny przed nazwami zmiennych.

  TO rozmiar trójkąta
  REPEAT 3 [ FORWARD rozmiar LEFT 120 ]
  END

 • Notacja ciągów wspiera ortografię i składnię Pythona.

  PRINT "słowo ; oryginalna składnia Logo
  PRINT “Dowolny tekst.” ; ortografia, Writer
  PRINT 'Dowolny tekst.' ; składnia Pythona

 • Obsługa list i ciągów Pythona

  PRINT “text”[2] ; drukuj “x”
  PRINT “text”[1:3] ; drukuj “ex”

 • Pętla FOR jak w Pythonie
 • Deklaracja zmiennych jak w Pythonie:

  x = 15
  PRINT x

 • Nie istnieją żadne dodatkowe funkcje kwerend:

  PRINT FILLCOLOR
  p = POSITION
  PRINT p
  REPEAT 10 [ POSITION ANY POSITION p ]

 • Alternatywne formy nawiasowania w wywołaniach funkcji

  TO kolor i rozmiar gwiazdy
  FILLCOLOR kolor
  REPEAT 5 [ LEFT 72 FORWARD rozmiar RIGHT 144 FORWARD rozmiar ]
  FILL
  END

  gwiazda 100 “red”
  gwiazda (100, “green”)
  gwiazda(100, “blue”)

Podstawowa składnia

Uwzględnia wielkość litrer

W poleceniach i stałych kolorów rozróżniana jest wielkość liter:

PRINT “Hello, World!”
print “Hello, World, again!”

W nazwach zmiennych rozróżniana jest wielkość liter:

a = 5
A = 7
PRINT a
PRINT A

Wiersze programu

Wiersze programu LibreLogo są akapitami w dokumencie programu LibreOffice Writer. Wiersz programu może zawierać wiele poleceń:

PRINT “Hello, World!” PRINT “LibreLogo”

Komentarze

Wierze lub ich fragmenty staję się komentarzami od miejsca wstawienia średnika do końca wiersza (akapitu):

; jakieś komentarze
PRINT 5 * 5 ; jakieś komentarze

Łamanie wierszy programu na kilka akapitów

Możliwe jest złamanie wiersza programu na kilka akapitów stawiając tyldę na końcu wiersza:

PRINT “To jest bardzo długa ” + ~
“wiadomość ostrzegawcza”

Poruszanie żółwiem

FORWARD (fd)

FORWARD 10 ; przesuń do przodu o 10 pkt. (1 pkt. = 1/72 cala)
FORWARD 10pt ; patrz wyżej
FORWARD 0.5in ; przesuń do przodu o 0,5 cala (1 cal = 2,54 cm)
FORWARD 1" ; patrz wyżej
FD 1mm
FD 1cm

BACK (bk)

BACK 10 ; przesuń do tyłu o 10 pkt.

LEFT (lt)

LEFT 90 ; obróć w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara o 90 stopni
LEFT 90° ; patrz wyżej
LT 3h ; patrz wyżej (pozycja na zegarze)
LT any ; obróć losowo

RIGHT (rt)

RIGHT 90 ; obróć w kierunku wskazówek zegara o 90 stopni

PENUP (pu)

PENUP ; żółw poruszy się bez rysowania

PENDOWN (pd)

PENDOWN ; żółw poruszy się rysując

POSITION (pos)

POSITION [0, 0] ; obróć i przesuń do lewego górnego rogu
POSITION PAGESIZE ; obróć i przesuń do dolnego prawego rogu
POSITION [PAGESIZE[0], 0] ; obróć i przesuń do górnego prawego rogu
POSITION ANY ; obróć i przesuń do losowego położenia

HEADING (seth)

HEADING 0 ; obróć na północ
HEADING 12h ; patrz wyżej
HEADING [0, 0] ; obróć do górnego lewego rogu
HEADING ANY ; obróć w losową stronę

Pozostałe polecenia żółwia

HIDETURTLE (ht)

HIDETURTLE ; ukryj żółwia (do momentu wywołania polecenia showturtle)

SHOWTURTLE (st)

SHOWTURTLE ; wyświetl żółwia

HOME

HOME ; resetuje ustawienia i położenie żółwia

CLEARSCREEN (cs)

CLEARSCREEN ; usuwa elementy rysunkowe z dokumentu

FILL i CLOSE

FILL ; zamknij i wypełnij obecny kształt linii lub punktów
CLOSE ; zamknij obecny kształt linii lub połącz obecne punkty

Przykład: wypełnienie trójkąta równobocznego:

FORWARD 50 LEFT 120 FORWARD 50 FILL

Przykład: rysowanie trójkąta równobocznego:

FORWARD 50 LEFT 120 FORWARD 50 CLOSE

Ustawienia pióra

PENSIZE (ps)

PENSIZE 100 ; szerokość linii to 100 punktów
PENSIZE ANY ; odpowiednik polecenia PENSIZE RANDOM 10

PENCOLOR/PENCOLOUR (pc)

PENCOLOR “red” ; ustaw kolor pióra na czerwony (wg nazwy koloru ze stałych kolorów)
PENCOLOR [255, 255, 0] ; ustaw kolor żółty (lista RGB)
PENCOLOR 0xffff00 ; ustaw kolor żółty (kod szesnastkowy)
PENCOLOR 0 ; ustaw kolor czarny (0x000000)
PENCOLOR ANY ; losowy kolor
PENCOLOR [5] ; ustaw kolor czerwony (wg identyfikatora koloru, zobacz stałe kolorów)
PENCOLOR “invisible” ; niewidoczny kolor pióra, dla kształtów bez widocznego obramowania
PENCOLOR “~red” ; ustaw losowy kolor czerwony

PENTRANSPARENCY

PENTRANSPARENCY 80 ; ustawia przezroczystość śladu pióra na 80%

PENCAP/LINECAP

PENCAP “none” ; bez zakończenia linii (domyślnie)
PENCAP “round” ; zaokrąglone zakończenie linii
PENCAP “square” ; kwadratowe zakończenie linii

PENJOINT/LINEJOINT

PENJOINT “rounded” ; zaokrąglone łączenie linii (domyślne)
PENJOINT “miter” ; kątowe łączenie linii
PENJOINT “bevel” ; ukośne łączenie linii
PENJOINT “none” ; bez łączenia

PENSTYLE

PENSTYLE “solid” ; linia ciągła (domyślna)
PENSTYLE “dotted” ; linia kropkowana
PENSTYLE “dashed” ; linia kreskowana

 ; niestandardowy wzór z kropek i kresek określony listą zawierającą następujące argumenty:
 ; – liczba sąsiadujących kropek
 ; – długość kropki
 ; – liczba sąsiadujących kresek
 ; – długość kreski
 ; – odstępy między kropkami/kreskami
 ; – typ (opcjonalnie):
 ; 0 = prostokątne kropki (domyślne)
 ; 2 = kwadratowe kropki (długości i odległości są względne do pensize)

PENSTYLE [3, 1mm, 2, 4mm, 2mm, 2] ; ...––...––...––

Ustawienia wypełniania

FILLCOLOR/FILLCOLOUR (fc)

FILLCOLOR “blue” ; wypełnienie niebieskim kolorem, zobacz również PENCOLOR
FILLCOLOR “invisible” CIRCLE 10 ; niewypełnione koło
FILLCOLOR [“blue”, “red”] ; gradient między niebieskim i czerwonym
FILLCOLOR [[255, 255, 255], [255, 128, 0]] ; między białym i pomarańczowym
FILLCOLOR [“blue”, “red”, 1, 0, 0] ; ustawia gradient osiowy (z wymaganymi ustawieniami obrotu i obramowania), dostępne wartości to: 0-5 = liniowy, osiowy, promieniowy, eliptyczny, kwadratowy i prostokątny gradient
FILLCOLOR [“red”, “blue”, 0, 90, 20] ; liniowy z 20% obramowaniem, obrócony o 90 stopni w stosunku do kierunku, w który skierowana jest głowa żółwia
FILLCOLOR [“red”, “blue”, 0, 90, 20, 0, 0, 200, 50] ; od natężenia 200% do 50%
FILLCOLOR [ANY, ANY, 2, 0, 0, 50, 50] ; gradient promieniowy między losowymi kolorami i 50%-50% poziomym i pionowym rozmieszczeniem w stosunku do środka

FILLTRANSPARENCY

FILLTRANSPARENCY 80 ; ustawia przezroczystość aktualnego koloru wypełnienia na 80%
FILLTRANSPARENCY [80] ; ustawia liniowy gradient przezroczystości od 80% do 0%
FILLTRANSPARENCY [80, 20] ; ustawia liniowy gradient przezroczystości od 80% do 20%
FILLTRANSPARENCY [80, 20, 1, 90] ; ustawia osiowy gradient przezroczystości obrócony o 90 stopni w stosunku do kierunku, w którym skierowana jest głowa żółwia
FILLTRANSPARENCY [80, 20, 2, 0, 20, 50, 50] ; ustawia promieniowy gradient przezroczystości z zewnętrznego 80% do wewnętrznego 20% z 20% obramowaniem i 50%-50% poziomą i pionową pozycją w stosunku do środka

FILLSTYLE

FILLSTYLE 0 ; wypełnij bez kreskowania (domyślne)
FILLSTYLE 1 ; czarne pojedyncze kreski (poziomo)
FILLSTYLE 2 ; czarne pojedyncze kreski (45 stopni)
FILLSTYLE 3 ; czarne pojedyncze kreski (-45 stopni)
FILLSTYLE 4 ; czarne pojedyncze kreski (pionowo)
FILLSTYLE 5 ; czerwone kreskowanie krzyżowe (45 stopni)
FILLSTYLE 6 ; czerwone kreskowanie krzyżowe (0 stopnii)
FILLSTYLE 7 ; niebieskie kreskowanie krzyżowe (45 stopni)
FILLSTYLE 8 ; niebieskie kreskowanie krzyżowe (0 stopni)
FILLSTYLE 9 ; niebieskie potrójnie krzyżowane
FILLSTYLE 10 ; czarne, szerokie, pojedyncze kreskowanie (45 stopnii)

 ; niestandardowe kreskowanie określone listą następujących argumentów:
 ; – styl (1 = pojedyncze , 2 = podwójne , 3 = potrójne kreskowanie)
 ; – kolor
 ; – odległość
 ; – stopień

FILLSTYLE [2, “green”, 3pt, 15°] ; zielone kreskowanie krzyżowe (15 stopnii)

Obiekty rysunkowe

CIRCLE

CIRCLE 100 ; rysuje kształt koła (średnica = 100 pkt.)

ELLIPSE

ELLIPSE [50, 100] ; narysuj elipsę o średnicach 50 i 100
ELLIPSE [50, 100, 2h, 12h] ; narysuj eliptyczny wycinek (od 2 do 12 godziny)
ELLIPSE [50, 100, 2h, 12h, 2]  ; narysuj eliptyczny wycinek
ELLIPSE [50, 100, 2h, 12h, 3]  ; narysuj łuk eliptyczny

SQUARE

SQUARE 100 ; narysuj kwadrat (rozmiar = 100 pkt.)

RECTANGLE

RECTANGLE [50, 100] ; narysuj prostokąt (50×100 pkt.)
RECTANGLE [50, 100, 10] ; narysuj prostokąt z zaokrąglonymi narożnikami

POINT

POINT ; narysuj punkt o rozmiarze i kolorze pióra

CLOSE potrafi połączyć ostatnie punkty, FILL potrafi wypełnić zdefiniowany kształt przez punkty. Dla przykładu, prosta do narysowania płaska gwiazda mająca początek od środka:

PENUP
REPEAT 5 [
FORWARD 80
POINT
BACK 80
RIGHT 36
FORWARD 50
POINT
BACK 50
RIGHT 120
] FILL

LABEL

LABEL “tekst” ; wydrukuj tekst w obecnym położeniu żółwia
LABEL 'tekst' ; patrz wyżej
LABEL "tekst; patrz wyżej (tylko dla pojedynczych słów)

Tekst

CIRCLE 10 TEXT “tekst” ; ustaw tekst jako obiekt rysunkowy

Ustawienia czcionki

FONTCOLOR/FONTCOLOUR

FONTCOLOR “green” ; ustawia kolor czcionki na zielony

FONTFAMILY

FONTFAMILY “Linux Libertine G” ; ustaw czcionkę (rodzinę czcionek)
FONTFAMILY “Linux Libertine G:smcp=1” ; ustaw również cechę czcionki (kapitaliki)
FONTFAMILY “Linux Libertine G:smcp=1&onum=1” ; kapitaliki + stare figury

FONTSIZE

FONTSIZE 12 ; ustaw 12 pkt.

FONTWEIGHT

FONTWEIGHT “bold” ; ustaw grubą czcionkę
FONTWEIGHT “normal” ; ustaw normalną wagę

FONTSTYLE

FONTSTYLE “italic” ; ustaw kursywę
FONTSTYLE “normal” ; ustaw normalną

PICTURE (pic)

PICTURE służy do

 • grupowania kształtów;
 • tworzenia kształtów nowych linii;
 • zapisywanie obrazów SVG i animacji SVG/SMIL;
 • utrzymanie spójności położenia i kształtów linii w stosunku do lewego boku.

Grupowanie kształtów

; PICTURE [ Polecenia_LibreLogo]
PICTURE [ FORWARD 100 CIRCLE 100 ] ; pogrupowany kształt podobny do drzewa

Zobacz również hasło “Grupa” w pomocy programu LibreOffice Writer.

TO położenie drzewa
PENUP POSITION położenie HEADING 0 PENDOWN
PICTURE [ FORWARD 100 CIRCLE 100 ] ; pogrupowany kształt podobny do drzewa
END

PICTURE [ drzewo [30, 50] drzewo [100, 50] ] ; pogrupowane kształty w pogrupowanym kształcie

Tworzenie nowych kształtów linii

PICTURE ; utwórz nowy kształt linii
FORWARD 10 PICTURE FORWARD 10 ; kształty dwuliniowe

Zapisywanie obrazów SVG

PICTURE “example.svg” [ CIRCLE 5 ] ; zapisze zdjęcie jako plik obrazu SVG w folderze użytkownika
PICTURE “Desktop/example.svg” [ FORWARD 100 CIRCLE 5 ] ; jak wyżej, ze ścieżką względną
PICTURE “/home/user/example.svg” [ CIRCLE 5 ] ; ścieżka bezwzględna dla systemów Unix/Linux
PICTURE “C:\example.svg” [ CIRCLE 5 ] ; ścieżka bezwzględna dla systemów Windows

Zapisywanie animacji SVG/SMIL (rysowanie z komendą SLEEP)

PICTURE “animation.svg” [ CIRCLE 5 SLEEP 1000 CIRCLE 99 ] ; zapisze jako animację SVG/SMIL (zobacz również SLEEP)
PICTURE “animation2.svg” [ CIRCLE 5 SLEEP 1000 CIRCLE 99 SLEEP 2000 ] ; jak wyżej, ale użycie SLEEP po ostatnim obiekcie zapętli rezultat: po 2 sekundach animacja SVG się powtórzy w kompatybilnych przeglądarkach ze SMIL

Spójność na lewej krawędzi

Użyj obrazu, aby utrzymać spójność pozycji i kształtów linii na lewej krawędzi Writera:

PICTURE [ CIRCLE 20 POSITION [-100, 100] CIRCLE 20 ]

Pętle

REPEAT

; REPEAT liczba [ polecenia ]

REPEAT 10 [ FORWARD 10 LEFT 45 CIRCLE 10 ] ; powtórz 10 razy

; liczba jest opcjonalna

REPEAT [ POSITION ANY ] ; nieskończona pętla

REPCOUNT

Zmienna pętli (również w pętlach FOR i WHILE).

REPEAT 100 [ FORWARD REPCOUNT LEFT 90 ]

FOR IN

Pętla dla elementów z listy:

FOR i IN [1, 5, 7, 9, 11] [
FORWARD i
LEFT 90
]

Pętla znaków w sekwencji znaków:

FOR i IN “tekst” [
LABEL i
FORWARD 10
]

WHILE

WHILE TRUE [ POSITION ANY ] ; pętla nieskończona
WHILE REPCOUNT <= 10 [ FORWARD 50 LEFT 36 ] ; jako REPEAT 10 [ ... ]

BREAK

Zatrzymaj pętlę.

REPEAT [ ; nieskończona pętla
POSITION ANY
IF REPCOUNT = 100 [ BREAK ]  ; odpowiednik polecenia REPEAT 100 [ ... ]
]

CONTINUE

Przejdź do następnego powtórzenia pętli.

REPEAT 100 [
POSITION ANY
IF REPCOUNT % 2 <> 0 [ CONTINUE ]
CIRCLE 10 ; rysuj koła co dwie pozycje
]

Warunki

IF

; IF warunek [ prawdziwy blok ]
 ; IF warunek [ prawdziwy blok ] [ fałszywy blok ]

IF a < 10 [ PRINT “Małe” ]
IF a < 10 [ PRINT “Małe” ] [ PRINT “Duże” ]

AND, OR, NOT

Operatory logiczne.

IF a < 10 AND NOT a = 5 [ PRINT “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 or 9” ]
IF a < 10 AND a != 5 [ PRINT “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 or 9” ] ; jak wyżej

Podprogramy

TO, END

Nowe słowo (lub procedura).

TO trójkąt
REPEAT [ FORWARD 100 RIGHT 120 ] FILL
END

REPEAT 10 [ trójkąt PENUP POSITION ANY PENDOWN ]

OUTPUT

Zwróć wartość funkcji.

TO losowalitera
OUTPUT RANDOM “qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm”
END

PRINT losowalitera + losowalitera + losowalitera; wydrukuj sekwencję trzech losowych liter

STOP

Powrót z procedury.

TO przykładowa liczba
IF liczba< 0 [ STOP ]
PRINT SQRT liczba ; wydrukuj pierwiastek kwadratowy
]

przykład 100
przykład -1 ; bez wyjścia i błędu
przykład 25

Domyślne zmienne

ANY

Domyślna losowa wartość koloru, itd.

PENCOLOR ANY ; losowy kolor pióra

TRUE

Wartość logiczna.

WHILE TRUE [ POSITION ANY ] ; nieskończona pętla
PRINT TRUE ; drukuj prawdę

FALSE

Wartość logiczna.

WHILE NOT FALSE [ POSITION ANY ] ; nieskończona pętla
PRINT FALSE ; wydrukuj fałsz

PAGESIZE

PRINT PAGESIZE ; wydrukuj listę rozmiarów stron w punktach [595.30, 841.89]

PI/π

PRINT PI ; wydrukuj 3.14159265359

Input/Output

PRINT

PRINT “tekst” ; drukuje “tekst” w oknie dialogowym
PRINT 5 + 10 ; wydrukuj 15

INPUT

PRINT INPUT “Wartość wejściowa?” ; zapytaj i wydrukuj ciąg w oknie kwerendy
PRINT FLOAT (INPUT “Pierwsza liczba?”) + FLOAT (INPUT “Druga liczba?”) ; prosty kalkulator

SLEEP

SLEEP 1000 ; odczekaj 1000 ms (1 sek.)

GLOBAL

Ustaw globalne zmienne używane w procedurach.

GLOBAL informacje
informacje = “LibreLogo”

TO przyklad
PRINT informacje
GLOBAL informacje ; gdy chcemy dodać nową wartość
informacje = “nowa wartość zmiennej globalnej”
END

przyklad
PRINT informacje

Funkcje

RANDOM

PRINT RANDOM 100 ; losowa liczba zmiennoprzecinkowa (0 <= x < 100)
PRINT RANDOM “tekst” ; losowa litera z tekstu “tekst”
PRINT RANDOM [1, 2] ; losowy element z listy (1 lub 2)

INT

PRINT INT 3.8 ; drukuje 3 (całkowita część liczby 3,8)
PRINT INT RANDOM 100 ; losowa liczba całkowita (0 <= x < 100)
PRINT INT “7” ; skonwertuj parametr ciągu na liczbę całkowitą

FLOAT

; konwertuj parametr ciągu na liczbę zmiennoprzecinkową
PRINT 2 * FLOAT “5.5” ; wydrukuj 11.0

STR

; konwertuj parametr liczby na ciąg
PRINT “Wynik: ” + STR 5 ; drukuj “Wynik: 5”
PRINT 10 * STR 5 ; drukuj 5555555555

SQRT

PRINT SQRT 100 ; drukuj 10, pierwiastek kwadratowy z 100

SIN

PRINT SIN 90 * PI/180 ; wydrukuj 1,0 (sinus z 90° w radianach)

COS

PRINT COS 0 * PI/180 ; wydrukuj 1,0 (cosinus z 0° w radianach)

LOG10

PRINT LOG10 100 ; drukuje 2.0 (logarytm dziesiętny ze 100)

ROUND

PRINT ROUND 3.8 ; drukuj 4 (zaokrąglenie 3,8)
PRINT ROUND RANDOM 100 ; losowa liczba całkowita (0 <= x <= 100)

ABS

PRINT ABS -10 ; drukuj 10, wartość absolutna z -10

COUNT

PRINT COUNT “tekst” ; drukuj 5, liczba znaków w “tekst”
PRINT COUNT [1, 2, 3] ; drukuj 3, rozmiar listy

SET

; konwertuj listę na zestaw Pythona
PRINT SET [4, 5, 6, 6] ; drukuj {4, 5, 6}
PRINT SET [4, 5, 6, 6] | SET [4, 1, 9] ; drukuj sumę zbiorów {1, 4, 5, 6, 9}
PRINT SET [4, 5, 6, 6] & SET [4, 1, 9] ; drukuj iloczyn zbiorów {4}
PRINT SET ([4, 5, 6, 6]) - SET [4, 1, 9] ; drukuj różnicę zbiorów {5, 6}
PRINT SET [4, 5, 6, 6] ^ SET [4, 1, 9] ; print {1, 5, 6, 9}, różnica symetryczna

RANGE

; generowanie list jak w Pythonie
PRINT RANGE 10 ; wydrukuj [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PRINT RANGE 3 10 ; wydrukuj [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PRINT RANGE 3 10 3 ; wydrukuj [3, 6, 9]

FOR i IN RANGE 10 50 10 [ ; pętla dla [10, 20, 30, 40]
FORWARD i
LEFT 90
]

LIST

; usuń powtarzające się elementy w liście używając konwersji zestawu i listy
PRINT LIST (SET [1, 3, 5, 5, 2, 1]) ; drukuj [1, 3, 5, 2]

TUPLE

Konwersja do spójnej kolekcji Pythona (lista niemodyfikowalna)

PRINT TUPLE [4, 5]

SORTED

Zwraca posortowaną listę.

PRINT SORTED [5, 1, 3, 4] ; wydrukuj [1, 3, 4, 5]

SUB

Zastępuj sekwencje znaków za pomocą wyrażeń wzorów wyrażeń regex (wyrażenie regularne) .

PRINT SUB (“t”, “T”, “tekst”) ; wydrukuj “tekst”, zamiast “t” z “T”
PRINT SUB (“(.)”, “\\1\\1”, “tekst”) ; print “tteekksstt”, podwajanie każdego znaku

SEARCH

Znajdź sekwencje wzorców używając wzorców regex.

IF SEARCH (“\w”, słowo) [ PRINT “Litera w słowie.” ]

FINDALL

Znajdź wszystkie sekwencje znaków w ciągu wejściowym pasujące do wzorca regex.

PRINT FINDALL(“\w+”, “Psy, koty.”) ; drukuj [“Psy”, “koty”], listę słów.

MIN

PRINT MIN [1, 2, 3] ; drukuj 1, najmniejszy element z listy

MAX

PRINT MIN [1, 2, 3] ; drukuj 3, największy element z listy

Stałe kolorów

PENCOLOR “SILVER” ; ustaw wg nazwy
PENCOLOR [1] ; ustaw wg identyfikatora
PENCOLOR “~SILVER” ; losowy kolor srebrny

Identyfikator Nazwa
0 BLACK
1 SILVER
2 GRAY/GREY
3 WHITE
4 MAROON
5 RED
6 PURPLE
7 FUCHSIA/MAGENTA
8 GREEN
9 LIME
10 OLIVE
11 YELLOW
12 NAVY
13 BLUE
14 TEAL
15 AQUA
16 PINK
17 TOMATO
18 ORANGE
19 GOLD
20 VIOLET
21 SKYBLUE
22 CHOCOLATE
23 BROWN
24 INVISIBLE