LibreLogo Toolbar

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

El LibreLogo és un entorn de programació similar al Logo, simple i traduït, amb imatges vectorials de tortuga per ensenyar programació i processament de text, DTP i creació d'imatges. Visiteu http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf.

Contents

La barra d'eines del LibreLogo (Visualitza » Barres d'eines » Logo) conté icones per moure la tortuga, executar i parar el programa, anar a l'inici i netejar la pantalla, realçar i traduir la sintaxi; a més d'una barra d'entrada (línia d'ordes).

Icones per moure la tortuga

Són equivalents a les ordres del Logo “AVANÇA 10”, “RETROCEDEIX 10”, “ESQUERRA 15”, “DRETA 15”. Fer clic a una de les icones, també també posarà el focus sobre la forma de la tortuga i desplaçarà la pàgina fins a la seva posició.

Feu clic a la icona «Inicia el programa Logo» per executar tot el text (o només el text seleccionat) del document del Writer com un programa del LibreLogo. En un document buit, s'inserirà i executarà un programa d'exemple.

Feu clic a la icona «Atura» per a aturar l'execució del programa.

Inici

Feu clic a la icona «Inici» per a restablir la posició i la configuració de la tortuga.

Neteja la pantalla

Feu clic la icona «Neteja la pantalla» per a suprimir els objectes dibuixats del document.

Editor de programes/realçament de la sintaxi/traducció

La icona «Vareta màgica» defineix una disposició en dues pàgines per a l'edició del programa i amplia i converteix en majúscules les ordres de Logo en minúscules i abreviades al document de Writer. Canvieu la llengua del document (Eines » Opcions » Configuració de llengua » Llengües » Occidental) i feu clic en aquesta icona per traduir el programa de Logo a la llengua seleccionada.

Línia d'ordres

Premeu «Retorn» a la línia d'ordres per executar-ne el contingut. Per aturar el programa utilitzeu la icona «Atura».

Manteniu premuda la tecla «Retorn» per repetir la línia d'ordes, per exemple, en la seqüència d'ordes següent:

AVANÇA 200 ESQUERRA 89

Per reinicialitzar la línia d'ordres feu-hi clic tres vegades o premeu Ctrl+A per seleccionar les ordres anteriors, i escriviu noves ordres.

Graphical user interface of basic turtle settings

Turtle shape of LibreLogo is a normal fixed size drawing object. You can positionate and rotate it on standard way, too, using the mouse and the Rotate icon of the Drawing Object Properties toolbar. Modify Line Width, Line Color and Area Color settings of the turtle shape to set PENSIZE, PENCOLOR and FILLCOLOR attributes of LibreLogo.

Edició del programa

LibreLogo drawings and programs use the same Writer document. The LibreLogo canvas is on the first page of the Writer document. You can insert a page break before the LibreLogo programs and set page zoom using the “magic wand” icon of the Logo toolbar, also change the ‍font size for a comfortable 2-page layout for LibreLogo programming: left (first) page is the canvas, right (second) page is the LibreLogo program editor.

LibreLogo is an easily localizable, Logo-like programming language, localized in several languages by LibreOffice native language communities. It is back-compatible with the older Logo systems in the case of the simple Logo programs used in education, eg.

TO triangle :size
REPEAT 3 [
FORWARD :size
LEFT 120
]
END

triangle 10 triangle 100 triangle 200

 • Els membres de la llista se separen amb comes: POSICIÓ [0, 0]
 • Els blocs de programa i les llistes són diferents
  • Program blocks need space or new line at parenthesization: REPEAT 10 [ FORWARD 10 LEFT 36 ]
 • Les llistes requereixen els parèntesis sense espai: POSICIÓ[0, 0], i no pas POSICIÓ [ 0, 0 ]


 • 1-line function declarations are not supported (TO and END need new lines).

 • Els dos punts són opcionals abans del nom de les variables.

  TO triangle size
  REPEAT 3 [ FORWARD size LEFT 120 ]
  END
 • La notació de les cadenes també permet sintaxi ortogràfica i la de Python.

  PRINT "word ; original Logo syntax
  PRINT “Arbitrary text.” ; orthography, Writer
  PRINT 'Arbitrary text.' ; Python syntax
 • Llista Python i gestió de cadenes

  IMPRIMEIX “text”[2] ; imprimeix “x”
  IMPRIMEIX “text”[1:3] ; imprimeix “ex”

 • Bucle PER.A similar al Python
 • Declaració de variables similar al Python:

  x = 15
  IMPRIMEIX x

 • No hi ha funcions de consulta addicionals:

  PRINT FILLCOLOR
  p = POSITION
  PRINT p
  REPEAT 10 [ POSITION ANY POSITION p ]
 • Alternative parenthesization in function calls
  TO star size color
  FILLCOLOR color
  REPEAT 5 [ LEFT 72 FORWARD size RIGHT 144 FORWARD size ]
  FILL
  END

  star 100 “red”
  star (100, “green”)
  star(100, “blue”)

Sintaxi bàsica

Distinció entre majúscules i minúscules

Les ordres i constants de color no distingeixen entre majúscules i minúscules:

IMPRIMEIX “Hola, món!”
imprimeix “Hola, món, altra vegada!”

Els noms de variable sí distingeixen entre majúscules i minúscules:

a = 5
A = 7
IMPRIMEIX a
IMPRIMEIX A

Línies de programa

Les línies d'un programa LibreLogo són paràgrafs al document LibreOffice Writer. Una línia de programa pot una o més ordres:

IMPRIMEIX “Hola, món!” IMPRIMEIX “LibreLogo”

Comentaris

Les línies o parts de línies són comentaris des d'un punt i coma fins al final de la línia (paràgraf):

; alguns comentaris
IMPRIMEIX 5 * 5 ; alguns comentaris

Break program lines to multiple paragraphs

It’s possible to break a program line for more paragraphs using the character tilde at the end of the line:

IMPRIMEIX “Aquest és un missatge d'avís” + ~
“molt llarg”

Moviment de la tortuga

RETROCEDEIX/RECULA/ENRERE (re)

FORWARD 10 ; move forward 10pt (1pt = 1/72 inch)
FORWARD 10pt ; see above
FORWARD 0.5in ; move forward 0.5 inch (1 inch = 2.54 cm)
FORWARD 1" ; see above
FD 1mm
FD 1cm

RETROCEDEIX/RECULA/ENRERE (re)

RETROCEDEIX 10 ; mou enrere 10 punts

ESQUERRA/GIRA.ESQUERRA (ge)

ESQUERRA 90 ; gira 90 graus en sentit antihorari
ESQUERRA 90° ; vegeu amunt
GE 3h ; vegeu amunt (posició del rellotge)
GD qualsevol ; gira a una posició aleatòria

DRETA/GIRA.DRETA (gd)

DRETA 90 ; gira 90 graus en sentit horari

AIXECA.LLAPIS (al)

AIXECA.LLAPIS ; la tortuga es mourà sense dibuixar

BAIXA.LLAPIS (bl)

BAIXA.LLAPIS ; la tortuga es mourà dibuixant

POSICIÓ (pos)

POSITION [0, 0] ; turn and move to the top-left corner
POSITION PAGESIZE ; turn and move to the bottom-right corner
POSITION [PAGESIZE[0], 0] ; turn and move to the top-right corner
POSITION ANY ; turn and move to a random position

HEADING (seth)

HEADING 0 ; turn north
HEADING 12h ; see above
HEADING [0, 0] ; turn to the top-left corner
HEADING ANY ; turn to a random direction

Altres ordres de la tortuga

AMAGA.TORTUGA/OCULTA.TORTUGA (at/ot)

AMAGA.TORTUGA ; amaga la tortuga (fins l'ordre mostra.tortuga)

MOSTRA.TORTUGA (mt)

MOSTRA.TORTUGA ; mostra la tortuga

INICI/CENTRE

INICI ; reinicialitza la configuració i posició de la tortuga

NETEJA.DIBUIX/INICIA.DIBUIX (net/id)

NETEJA.DIBUIX ; suprimeix tots els objectes dibuixats del document

FILL and CLOSE

FILL ; close and fill the actual line shape or points
CLOSE ; close the actual line shape or join the actual points

Example: filling a regular triangle:

FORWARD 50 LEFT 120 FORWARD 50 FILL

Example: drawing a regular triangle:

FORWARD 50 LEFT 120 FORWARD 50 CLOSE

Paràmetres del llapis

MIDA.LLAPIS (ml)

MIDA.LLAPIS 100 ; l'amplada de la línia és de is 100 punts
MIDA.LLAPIS QUALSEVOL ; és equivalent a MIDA.LLAPIS ALEATORI 10

COLOR.LLAPIS (cl)

PENCOLOR “red” ; set red pen color (by color name, see color constants)
PENCOLOR [255, 255, 0] ; set yellow color (RGB list)
PENCOLOR 0xffff00 ; set yellow color (hexa code)
PENCOLOR 0 ; set black color (0x000000)
PENCOLOR ANY ; random color
PENCOLOR [5] ; set red color (by color identifier, see color constants)
PENCOLOR “invisible” ; invisible pen color for shapes without visible outline
PENCOLOR “~red” ; set random red color

PENTRANSPARENCY

PENTRANSPARENCY 80 ; set the transparency of the actual pen color to 80%

PENCAP/LINECAP

PENCAP “none” ; without extra line end (default)
PENCAP “round” ; rounded line end
PENCAP “square” ; square line end

PENJOINT/LINEJOINT

PENJOINT “rounded” ; rounded line joint (default)
PENJOINT “miter” ; sharp line joint
PENJOINT “bevel” ; bevel line joint
PENJOINT “none” ; without line joint

ESTIL.LLAPIS

PENSTYLE “solid” ; solid line (default)
PENSTYLE “dotted” ; dotted line
PENSTYLE “dashed” ; dashed line

 ; custom dot–dash pattern specified by a list with the following arguments:
 ; – number of the neighbouring dots
 ; – length of a dot
 ; – number of the neighbouring dashes
 ; – length of a dash
 ; – distance of the dots/dashes
 ; – type (optional):
 ; 0 = dots are rectangles (default)
 ; 2 = dots are squares (lengths and distances are relative to the pensize)

PENSTYLE [3, 1mm, 2, 4mm, 2mm, 2] ; ...––...––...––

Paràmetres d'emplenat

COLOR.EMPLENAMENT (ce)

FILLCOLOR “blue” ; fill with blue color, see also PENCOLOR
FILLCOLOR “invisible” CIRCLE 10 ; unfilled circle
FILLCOLOR [“blue”, “red”] ; gradient between red and blue
FILLCOLOR [[255, 255, 255], [255, 128, 0]] ; between white and orange
FILLCOLOR [“blue”, “red”, 1, 0, 0] ; set axial gradient (with the required rotation and border settings), possible values: 0-5 = linear, axial, radial, elliptical, square and rectangle gradients
FILLCOLOR [“red”, “blue”, 0, 90, 20] ; linear with 20% border, rotated with 90 degrees from the actual heading of the turtle
FILLCOLOR [“red”, “blue”, 0, 90, 20, 0, 0, 200, 50] ; from 200% to 50% intensity
FILLCOLOR [ANY, ANY, 2, 0, 0, 50, 50] ; radial gradient with random colors and 50-50% horizontal and vertical positions of the center

FILLTRANSPARENCY

FILLTRANSPARENCY 80 ; set the transparency of the actual fill color to 80%
FILLTRANSPARENCY [80] ; set linear transparency gradient from 80% to 0%
FILLTRANSPARENCY [80, 20] ; set linear transparency gradient from 80% to 20%
FILLTRANSPARENCY [80, 20, 1, 90] ; set axial transparency gradient rotated with 90 degrees from the actual heading of the turtle
FILLTRANSPARENCY [80, 20, 2, 0, 20, 50, 50] ; set radial transparency gradient from outer 80% to inner 20% transparency with 20% border and with 50-50% horizontal and vertical positions of the center

ESTIL.EMPLENAMENT

FILLSTYLE 0 ; fill without hatches (default)
FILLSTYLE 1 ; black single hatches (horizontal)
FILLSTYLE 2 ; black single hatches (45 degrees)
FILLSTYLE 3 ; black single hatches (-45 degrees)
FILLSTYLE 4 ; black single hatches (vertical)
FILLSTYLE 5 ; red crossed hatches (45 degrees)
FILLSTYLE 6 ; red crossed hatches (0 degrees)
FILLSTYLE 7 ; blue crossed hatches (45 degrees)
FILLSTYLE 8 ; blue crossed hatches (0 degrees)
FILLSTYLE 9 ; blue triple crossed
FILLSTYLE 10 ; black wide single hatches (45 degrees)

 ; custom hatches specified by a list with the following arguments:
 ; – style (1 = single, 2 = double, 3 = triple hatching)
 ; – color
 ; – distance
 ; – degree

FILLSTYLE [2, “green”, 3pt, 15°] ; green crossed hatches (15 degrees)

Dibuix d'objectes

CERCLE

CERCLE 100 ; dibuixa un cercle (amb un diàmetre de100 punts)

EL·LIPSE

ELLIPSE [50, 100] ; draw an ellipse with 50 and 100 diameters
ELLIPSE [50, 100, 2h, 12h] ; draw an elliptical sector (from 2h clock position to 12h)
ELLIPSE [50, 100, 2h, 12h, 2]  ; draw an elliptical segment
ELLIPSE [50, 100, 2h, 12h, 3]  ; draw an elliptical arc

QUADRAT

QUADRAT 100 ; dibuixa un quadrat (amb costat de mida 100 punts)

RECTANGLE

RECTANGLE [50, 100] ; draw a rectangle shape (50×100pt)
RECTANGLE [50, 100, 10] ; draw a rectangle with rounded corners

PUNT

POINT ; draw a point with size and color of the pen

CLOSE can join the last points, FILL can fill the shape defined by points. For example, it’s easy to draw a “flat” star starting from its center:

PENUP
REPEAT 5 [
FORWARD 80
POINT
BACK 80
RIGHT 36
FORWARD 50
POINT
BACK 50
RIGHT 120
] FILL

ETIQUETA

LABEL “text” ; print text in the turtle position
LABEL 'text' ; see above
LABEL "text ; see above (only for single words)

TEXT

CIRCLE 10 TEXT “text” ; set text of the actual drawing object

Opcions del tipus de lletra

COLOR.LLETRA

COLOR.LLETRA "verd" ; estableix el color de la lletra

FAMÍLIA.LLETRA

FAMÍLIA.LLETRA “Linux Libertine G” ; defineix el tipus de lletra (família)
FAMÍLIA.LLETRA "Linux Libertine G:smcp=1” ; estableix també la funció del tipus de lletra (majúscules petites)
FAMÍLIA.LLETRA “Linux Libertine G:smcp=1&onum=1” ; majúscules petites + figures antigues

MIDA.LLETRA

MIDA.LLETRA 12 ; estableix 12 punts

PES.LLETRA

PES.LLETRA “negreta” ; estableix el tipus de lletra a negreta
PES.LLETRA “normal” ; estableix el pes de lletra normal

ESTIL.LLETRA

ESTIL.LLETRA “cursiva” ; estableix la variant cursiva
ESTIL.LLETRA “normal” ; estableix la variant normal

PICTURE (pic)

PICTURE is for

 • shape grouping;
 • starting new line shapes;
 • saving SVG images and SVG/SMIL animations;
 • keeping the consistency of positions and line shapes at the left border.

Shape grouping

 ; PICTURE [ LibreLogo_commands ]
PICTURE [ FORWARD 100 CIRCLE 100 ] ; tree-like grouped shape

See also “Group” in LibreOffice Writer Help.

TO tree location
PENUP POSITION location HEADING 0 PENDOWN
PICTURE [ FORWARD 100 CIRCLE 100 ] ; tree-like grouped shape
END

PICTURE [ tree [30, 50] tree [100, 50] ] ; grouped shapes in a grouped shape

Starting new line shapes

PICTURE ; start a new line shape
FORWARD 10 PICTURE FORWARD 10 ; two line shapes

Saving SVG images

PICTURE “example.svg” [ CIRCLE 5 ] ; save the picture as an SVG image file in the user folder
PICTURE “Desktop/example.svg” [ FORWARD 100 CIRCLE 5 ] ; as above, with a relative path
PICTURE “/home/user/example.svg” [ CIRCLE 5 ] ; absolute path for Unix/Linux
PICTURE “C:\example.svg” [ CIRCLE 5 ] ; absolute path for Windows

Saving SVG/SMIL animations (drawings with SLEEP commands)

PICTURE “animation.svg” [ CIRCLE 5 SLEEP 1000 CIRCLE 99 ] ; save as an SVG/SMIL animation (see also SLEEP)
PICTURE “animation2.svg” [ CIRCLE 5 SLEEP 1000 CIRCLE 99 SLEEP 2000 ] ; as above, but using SLEEP after the last object will result looping: after 2 seconds the SVG animation restarts in SMIL-conformant browsers

Consistency at the left border

Use picture to keep the consistency of positions and line shapes at the left border of Writer:

PICTURE [ CIRCLE 20 POSITION [-100, 100] CIRCLE 20 ]

Bucles

REPETEIX

; REPETEIX nombre [ ordres ]

REPETEIX 10 [ AVANÇA 10 ESQUERRA 45 CERCLE 10 ] ; repeteix 10 vegades

 ; number is optional

REPEAT [ POSITION ANY ] ; endless loop

REPETEIX.VEGADES

Variable del bucle (també per als bucles PER.A i MENTRE).

REPEAT 100 [ FORWARD REPCOUNT LEFT 90 ]

FOR IN

Bucle per als elements de llista:

FOR i IN [1, 5, 7, 9, 11] [
FORWARD i
LEFT 90
]

Loop for the characters of a character sequence:

FOR i IN “text” [
LABEL i
FORWARD 10
]

MENTRE

WHILE TRUE [ POSITION ANY ] ; endless loop
WHILE REPCOUNT <= 10 [ FORWARD 50 LEFT 36 ] ; as REPEAT 10 [ ... ]

SALTA/TRENCA

Atura el bucle.

REPEAT [ ; endless loop
POSITION ANY
IF REPCOUNT = 100 [ BREAK ]  ; equivalent of the REPEAT 100 [ ... ]
]

CONTINUA

Va la següent iteració del bucle.

REPEAT 100 [
POSITION ANY
IF REPCOUNT % 2 = 0 [ CONTINUE ]
CIRCLE 10 ; draw circles on every 2nd positions
]

Condicions

SI

 ; IF condition [ true block ]
 ; IF condition [ true block ] [ false block ]

IF a < 10 [ PRINT “Small” ]
IF a < 10 [ PRINT “Small” ] [ PRINT “Big” ]

I, O, NO

Operadors lògics.

IF a < 10 AND NOT a = 5 [ PRINT “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 or 9” ]
IF a < 10 AND a != 5 [ PRINT “0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 or 9” ] ; as above

Subrutines

TO, END

New word (or procedure).

TO triangle
REPEAT [ FORWARD 100 RIGHT 120 ] FILL
END

REPEAT 10 [ triangle PENUP POSITION ANY PENDOWN ]

SORTIDA

Retorna el valor de la funció.

TO randomletter
OUTPUT RANDOM “qwertzuiopasdfghjklyxcvbnm”
END

PRINT randomletter + randomletter + randomletter ; print 3-letter random character sequence

ATURA

Return from the procedure.

TO example number
IF number < 0 [ STOP ]
PRINT SQRT number ; print square root
]

example 100
example -1 ; without output and error
example 25

Variables per defecte

QUALSEVOL

Valor aleatori per defecte dels colors, etc.

COLOR.LLAPIS QUALSEVOL; color del llapis aleatori

CERT/VERITAT

Valor lògic.

WHILE TRUE [ POSITION ANY ] ; endless loop
PRINT TRUE ; print true

FALS

Valor lògic.

WHILE NOT FALSE [ POSITION ANY ] ; endless loop
PRINT FALSE ; print false

MIDA.PÀGINA

IMPRIMEIX MIDA.PÀGINA ; impremeix la llista de mides de pàgina en punts, p. ex. [595.30, 841.89]

PI/π

IMPRIMEIX PI ; imprimeix 3.14159265359

Entrada/Sortida

IMPRIMEIX

PRINT “text” ; print “text” in a dialog box
PRINT 5 + 10 ; print 15

ENTRADA

PRINT INPUT “Input value?” ; ask and print a string by a query dialog box
PRINT FLOAT (INPUT “First number?”) + FLOAT (INPUT “Second number?”) ; simple calculator

ESPERA/DORM

ESPERA 1000 ; espera durant 1000 ms (1 segon)

GLOBAL

Defineix les variables globals utilitzades als procediments.

GLOBAL about
about = “LibreLogo”

TO example
PRINT about
GLOBAL about ; when we want to add a new value
about = “new value for the global variable”
END

example
PRINT about

Funcions

ALEATORI

IMPRIMEIX ALEATORI 100 ; nombre decimal aleatori (0 <= x < 100)
IMPRIMEIX ALEATORI "text” ; lletra aleatòria de “text”
IMPRIMEIX ALEATORI [1, 2] ; element aelatòri de la llista (1 o 2)

INT

PRINT INT 3.8 ; print 3 (integer part of 3.8)
PRINT INT RANDOM 100 ; random integer number (0 <= x < 100)
PRINT INT “7” ; convert the string parameter to integer

FLOAT

 ; convert the string parameter to float number
PRINT 2 * FLOAT “5.5” ; print 11.0

STR

 ; convert the number parameter to string
PRINT “Result: ” + STR 5 ; print “Result: 5”
PRINT 10 * STR 5 ; print 5555555555

ARRELQ

IMPRIMEIX ARRELQ 100 ; impreix 10, l'arrel quadra de 100

SIN

IMPRIMEIX SIN 90 * PI/180 ; imprimeix 1.0 (el sinus de 90° en radians)

COS

IMPRIMEIX COS 0 * PI/180 ; imprimeix 1.0 (el cosinus de 0° en radians)

LOG10

PRINT LOG10 100 ; print 2.0 (common logarithm of 100)

ARRODONEIX|ARROD

PRINT ROUND 3.8 ; print 4 (rounding 3.8)
PRINT ROUND RANDOM 100 ; random integer number (0 <= x <= 100)

ABS

IMPRIMEIX ABS -10 ; imprimeix 10, el valor absolut de -10

COMPTA

IMPRIMEIX COMPTA "text" ; imprimeix 4, el nombre de caràcters de «text»
IMPRIMEIX COMPTA [1, 2, 3] ; imprimeix 3, mida de la llista

CONJUNT

 ; Convert list to Python set
PRINT SET [4, 5, 6, 6] ; print {4, 5, 6}
PRINT SET [4, 5, 6, 6] | SET [4, 1, 9] ; print {1, 4, 5, 6, 9}, union
PRINT SET [4, 5, 6, 6] & SET [4, 1, 9] ; print {4}, intersection
PRINT SET ([4, 5, 6, 6]) - SET [4, 1, 9] ; print {5, 6}, difference
PRINT SET [4, 5, 6, 6] ^ SET [4, 1, 9] ; print {1, 5, 6, 9}, symmetric difference

INTERVAL

 ; Python-like list generation
PRINT RANGE 10 ; print [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PRINT RANGE 3 10 ; print [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
PRINT RANGE 3 10 3 ; print [3, 6, 9]

FOR i IN RANGE 10 50 10 [ ; loop for [10, 20, 30, 40]
FORWARD i
LEFT 90
]

LLISTA

 ; remove the repeating elements of a list using set and list conversion
PRINT LIST (SET [1, 3, 5, 5, 2, 1]) ; print [1, 3, 5, 2]

TUPLE

Conversió a tupla de Python (llista no modificable)

PRINT TUPLE [4, 5]

SORTED

It returns with a sorted list.

PRINT SORTED [5, 1, 3, 4] ; print [1, 3, 4, 5]

SUB

Substitute character sequences using regex (regular expression) patterns.

PRINT SUB (“t”, “T”, “text”) ; print “Text”, replacing “t” with “T”
PRINT SUB (“(.)”, “\\1\\1”, “text”) ; print “tteexxtt”, doubling every characters

CERCA

Cerca seqüències de caràcters usant expressions regulars.

IF SEARCH (“\w”, word) [ PRINT “Letter in the word.” ]

CERCA.TOT

Find all character sequences in the input string matching the given regex pattern.

PRINT FINDALL(“\w+”, “Dogs, cats.”) ; print [“Dogs”, “cats”], the list of the words.

MÍN/MIN

PRINT MIN [1, 2, 3] ; print 1, the lowest element of the list

MÀX/MAX

PRINT MAX [1, 2, 3] ; print 3, the greatest element of the list

Constants de color

PENCOLOR “SILVER” ; set by name
PENCOLOR [1] ; set by identifiers
PENCOLOR “~SILVER” ; random silver color

Identificador Nom
0 NEGRE
1 PLANTA|ARGENT
2 GRIS
3 BLANC
4 GRANAT/GRANA
5 VERMELL|ROIG
6 PORPRE/PÚRPURA
7 FÚCSIA/MAGENTA
8 VERD
9 LLIMA/VERD.LLIMA
10 OLIVA/VERD.OLIVA
11 GROC
12 MARÍ/BLAU.MARÍ
13 BLAU
14 JADE
15 CIAN
16 ROSA
17 TOMÀQUET/TOMATA
18 TARONJA
19 OR
20 VIOLAT/VIOLETA
21 CEL/BLAU.CEL
22 XOCOLATA
23 MARRÓ
24 INVISIBLE