Barreessaa LibreOffice fayyadamuuf ajaja

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Waliigala LibreOfficetiif fuula gargaarsaa irratti ajajoota muraalee hunda irratti kan tahu, kan akka foddootaa fi baaffattota, maamila LibreOffice, maddoota deetaa, galmaayaa faayataa fi Harkisuu fi kaa'uu argachuu dandeessa.

Muraalee biroo wajjin gargaarsa yoo barbaadde, muraalee sanaaf sanduuqa makaa naannoo naanna'insaa keessaa wajjin gargaarsaaf bancufi.

Barruu Galchuu fi Dhangeessuu

Haalata Saagii fi Haalata Irrabaa Gidduu Jijijjiiruu

Qaree Kalatii fayyadamuu

Gabateecuqootiin Naanna'uu fi Filuu

Arfiiwwan Addaa Saaguu

Galmeewwan Barruutiif Guutiinsa Jechaa

Iddoowwan Eegaman saaguu, Murfiilee fi Haala Gargareessitoota

Yennaa barreessitu dhangii barruu fayyadamuu

Barruu Shooluu

Halluu Barruu Jijjiiruu

Barruu Marsuu

Barruu tokko irraa Barruu Wiirtessuuf Goodayyaa fayyadamuu

Keewwatawwan siiqsuu

Fuulootaaf Handaaroota Qindeessuu

Keewwatootaaf Handaarota Qindeessi

Man'eewwan Gabatee fi Gabateewwaniitif handaarota hiikuu

Wantawwaniif, Handaaraalee Qindeessuu

Barruu Irrarfii yk Jalarfii Gochuu

Guddiinaa fi Xinneenya Qubee Barruu jijjiiruu

Galmeewwaan keessa Barruu Garagalchuu fi Siiqsuu

Amaloota Bocquu Haaromsuu

Lakkaawwii Toorii

Naanna'aa fayyadamuudhaan Galmee Qiqindeessuu

Gara Toorbarruu Murta'aati Deemuu

Kutaalee Fayyadamuu

Kutaalee Saaguu

Kutaalee Gulaaluu

Dhangeessa Dhangii Burushiidibduudhaan Galagalchuu

Qajojiiwwanii fi Akkaataalee

Filannoowwan Irraa Akkaataawwan Haarawa Uumuu

Haalata dhangii guutuu keessatti akkaataalee fayyadamuu

Filannoowwan Irraa Akkaataalee aaromsuu

Glmee Biroo Irraa Haalata Fayyadamuu

Qajojii Galmee tokko uumuu

Qajojii Durtii jijjiiruu

Fayyadamaa-galmaa'e Maxxansuu

Kuusuu fi agarsiisuu Jijjiirraa

Barruu Ofumaan Galchuu fi Dhangeessuu

OfDhangi'aa fi OfiinSirreessaa Dhaamsuu

Akkuma Barreessitu, Lakkaawwii yookin Rasaasa'aa Uumuu

Ufmaan Qubeeffannoo Mirkaneessuu

BarruuUfmaa Fayyadamuu

Tarree OfiinSirreessaatti, Quxaaloota ida'uu

Fuulota Guutuu fi Mangoo irratti Akkaataa Fuula Garagaltuu

Keewwatoota Kophaaf rasaasaalee fi Lakkaawwii dhaamsuu

Citoota Sararaa Haquu

Haalataalee fayyadamuu, Fuulaawwan Lakkaawwii, Dirreewwan fayyadamuu

Lakkoofsota fuulaa

Qaabachiisa Fuula Jijjiiruu

Fuula Duubee Jijjiiruu

Haalata dhangii guutuu keessatti akkaataalee fayyadamuu

Filannoowwan Irraa Akkaataawwan Haarawa Uumuu

Filannoowwan Irraa Akkaataalee aaromsuu

Takkaan Dhanguu galmee gaabbuu

Jalaantota ykn olaantota Dhangeessuu

Geessitoota Saaguu

Hangiiwwan Lakkoofsa Hiiki

Qurxinsa fuulaa saaguu fi haquu

Haalata fuulaa uumuu fi fayyadamuu

Waa'ee Dirreewwanii

Dirreewwan Naqaa Ida'uu

Fayyadamaa Deetaa Dirreewwan ykn Haaloota irra Gaafata

Dirree gara Barrutti Jijjiiruu

Dirree Guyyaa Jijjiiramaa ykn Dhaabbataa Saaguu

Barruu keessatti gabateewwan gulaaluu

Gabateewwan, Tarreewwanm fi Tarjaawwan filuu

Barruuwwan Saaguu

Gabateewwan ykn Qabeentoota Gabatee haquu

Galmee Barruu keessatti herregu

Galmee Barruu irratti Foormulaa Xaxamoo Herregi

Galmee barrutti bu'aa foormulaa herreguf maxxansi

Bu'aa Herrega Gabatee, Gabatee Garagara irratti Agarsiisu

Gabatee Gamaa-gamana Herregi

Man'ee gabatee irratti walfaannee ida'amii herregi

Barruu gabatee gubbaa fuulaa dursanii saaguu

Man'eewwan Makuu fi Addabaassuu

Gabateecuqoo Fayyadamuun Tarree ykn Tarjaa kan Gabatee Ida'uu fi Haquu

Mataduree Gabatee, Fuula Haaraa irrattis irra deebi'uu

Gabatee Barruu keessatti, Tarreewwanii fi Tarjaawwanii hagamtaa jijjiiruu

Gabateecuqootiin, Tarreewwanii fi Tarjaawwan haarmsuu

Naannoowwan Wardii gara Galmeewwan Barruutti Garagalchuu

Cita sararaa man'eewwan keessa saaguu

Calaqqeewwan, Fakkasawwan, Muraafaayoo, Hojiibocquu

Wanta Qubachiisaa

Qabiiwwan Fayadamu

Lakkoofsa Boqannaa Qabiiwwanitti Ida'uu

Hojbocquu Faayata Barruu Saxaatoof

Saxaatoo Saaguu

Suurxiqqoo Saaguu, Gulaaluu, Olkaa'uu

Faayilii irraa saxaatoo saaguu

Saxaatoota fakkaasa ykn maxxansa LibreOffice irraa saaguu

Saxaatoo Kuusaa Faayaa Harkisuu-fi-Kaa'uu waliinii irraa Saaguu

Calaqqee Ka'e Saaguu

Galmee Barruu keessatti Taattoo Calc Saaguu

Barruu Sochii Fakkeessuu

Barruu Marsuu

Saxaatoowwan yookiin halluuwwan duubbee fuulawwan keessaa qindeessuu(saxaatoo golgolaa'aa)

Gabatee qabeentota, Kasaa

Galmee Hundataa fi Gariigalmeewwanii

Galchiiwwan Kasaa ykn Gabatee Qabiyyeewwanii Hiikuu

Haaressuu, kasaawwan fi gabatee qabiiyyeewwanii Gulaaluu fi Haquu

Galchiiwwan Kasaa fi Gabatee Gulaaluu ykn Haquu

Kasaa ykn Gabatee Qabiyyeewwanii Dhangeessuu

Gabatee Qabiiyyeewwanii Uumuu

Kasaawwan Tartiiba qubeen Uumuu

Tarrobarroo Uumuu

Kasaawwan Hiika-Fayyadamaa

Kasaawwan Galmeewwan Hedduu Kabeebsan

Naanna'aa barruu Galmeewwanii

Matadureewwan, Akaakuuwwan Lakkaawwii

Lakkaawwii fi Akkaataalee Lakkaawwii

Rasaasaawwan Ida'uu

Lakkaawwii Ida'uu

Lakkaawwii Toorii

Akkuma Barreessitu, Lakkaawwii yookin Rasaasa'aa Uumuu

Qabiiwwan Fayadamu

Lakkoofsa Boqannaa Qabiiwwanitti Ida'uu

Hangiiwwan Lakkoofsa Hiiki

Galmee Hundataa fi Gariigalmeewwanii

Moggaasa Toorii kan Lakkoofsi fi kitaabeen kennameef geeddaruu

Tarreewwan lakkaawwame makuu

Lakkaawwii Tarree Lakkaawwii Keessati Foyyeessi

Keewwatoota Kophaaf rasaasaalee fi Lakkaawwii dhaamsuu

Sarara lakkoofsota dabaluu

Matadureewwan, Jalaantoowwan, Miiljaleewwan

Waa'ee Irraantotaa fi Jalaantotaa

Lakkoofsota Fuulaa Jalaantoo keessatti Saaguu

Maqaa fi Lakkoofsa Boqoonnaa olaantoo ykn Gadaantoo Keessaatti Saaguun

Olaantoota fi Jalaantoota Gara Garaa Hiikuun

Jalaantota ykn olaantota Dhangeessuu

Miiljalee ykn Ibsa Dabalataa Gulaaluu fi Saaguu

Miiljaloota Addaan Fageessuu

Barruu Keessaati Wantoota Biroo Gulaaluu

Wanta Qubachiisaa

Akkuma Barreessitu, Lakkaawwii yookin Rasaasa'aa Uumuu

Qabiiwwan Fayadamu

Lakkoofsa Boqannaa Qabiiwwanitti Ida'uu

Barruu keessatti Sararoota Fakkasuu

Kamshaa gargaaramuun Akkaataalee Sarara Fayyadamuu

Xumuroota Sarara Ibsuu

Akkaataalee Sarara Hiikuu

Goodayyaawwan Barruu, Saaguu, Gulaaluu, Walqabsiissuu

Qubeeffannoo, Galmee Jechooota, Murfisa

Qubeeffannoo fi Caasluga Mirkaaneessuu

Ufmaan Qubeeffannoo Mirkaneessuu

Tarree OfiinSirreessaatti, Quxaaloota ida'uu

Hiika Fayyadamaa Jechikaa irra Jechoota Haquu

Murfisa

Tarree Moggoolee

Qubeelee Unkaa, Irraa, Moggaasawwan fi Kaardoota daldalaa

Unka Qubee uumuu

Asxaalee fi kaardota bunaqaa uumuu fi maxxansuu

Teessoo Asxaalee Maxxansuu

CBarruu Otoola

Lakkoofsa Fuulaaf Barruu Otoola

Galmee fayyadamuudhaan Dalaguu

biroosharii maxxansuu

Galmee Hundataa fi Gariigalmeewwanii

Fuulota maxxansuun dura durarguu

Deetaa xinnaateen saffisaan maxxansuu

Wardii tokko irratti fuulota baay'ee maxxansuu

Tartiiba faallaan maxxansuu

Irkootiiwwan waraqaa maxxansaa filachuu

Dhangii HTML tiin Galmeewwan Barruu Olkaa'uu

Xumuura Galmee Barruu Saaguu

Galmeewwan Dhangiiwwan birootiin Ol kaa'uu

Galmeewwan dhangiiwwan birootiin ol kaa'aman banuu

Akka Ergaa-e tti Galmeewwan Erguu

Galeeloo Hojii Kee Jijjiiruu

Walmakee

Furtuuwwan qaxxamuraa(Barreeessaa LibreOffice Saaqqatinaa)

BarruuUfmaa Fayyadamuu

Abbimaa fayyadamuu

Faaksii gochuuf LibreOffice Qindeessuu fi Faaksiiwwan erguu

Qabeentoota dhangiiwwan addaan maxxansuu

Fuula Ammaa irratti Hundaa'uun Akkaataa Fuula uumuu

CBarruu Otoola

Lakkoofsa Fuulaaf Barruu Otoola

Galmeewwaan keessa Barruu Garagalchuu fi Siiqsuu

Barruu Dhoksuun

Barruu dhookataa agarsiisuu

Barruu Maxxansuuf hin tanee uumuu

Geessituuwwan Naanna'aa waliin saaguu

Naanna'aa barruu Galmeewwanii

Foddaalee hidhuu fi hagamta isaanii jijjiiruu

Lakkoofsa Beekkamaa gabatee keessaa Banuun ykn dhaamsuun jijjiruu

Fuulota maxxansuun dura durarguu

Wardii tokko irratti fuulota baay'ee maxxansuu

Irkootiiwwan waraqaa maxxansaa filachuu

Waabeffannoowwan Saaguu

Barbaacha Barruu Keessatti Turbaa abbaalaa fayyadamuu

Dhangii HTML tiin Galmeewwan Barruu Olkaa'uu

Yennaa barreessitu dhangii barruu fayyadamuu

Qaree Kalatii fayyadamuu

Goodayyaawwan Barruu, Saaguu, Gulaaluu, Walqabsiissuu

Xumuura Galmee Barruu Saaguu

Jechoota Lakkaa'uu

Barruu Marsaa Wantawwan Naannoo

Maakroo Kuusuu