Veiledning for bruk av LibreOffice Writer

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

På hjelpesiden for LibreOffice generelt finner du veiledning for alle moduler, blant annet hvordan du arbeider med vinduer og menyer, tilpasser LibreOffice, datakilder, galleriet og dra og slipp.

Dersom du trenger hjelp om en annen modul, kan du bytte til hjelpa for den modulen i lista i navigasjonsområdet.

Skrive inn og formatere tekst

Bytt mellom innsettingstilstand og overskrivingstilstand

Bruk av direkte skrivemerke

Navigering og valg med tastaturet

Sette inn spesialtegn

Fullføring av ord i tekstdokumenter

Sette inn beskyttede mellomrom, orddeling og betingede skilletegn

Legge til tekstformatering mens du skriver

Framhevelse av tekst

Endre tekstfargen

Rotering av tekst

Bruke en ramme for å midtstille tekst på en side

Innrykking av avsnitt

Lage kantstiler for sider

Angi kantlinjer for avsnitt

Defining Borders for Tables and Table Cells

Angi kantlinjer for objekter

Lage hevet eller senket skrift

Endre skriftstørrelse i en tekst

Flytte og kopiere tekst i dokumenter

Nullstilling av skriftegenskaper

Disposisjonsnummerering

Organisere kapitler med «Dokumentstruktur»

Gå til et spesielt bokmerke

Bruke bolker

Sette inn bolker

Bruke seksjoner

Kopiere formatering med formatpenselen

Maler og stiler

Lage nye stiler fra utvalg

Legge til stiler i Fyllformatmodus

Oppdatere stiler fra utvalg

Bruke stiler fra et annet dokument eller en mal

Lage en dokumentmal

Endre standardmalen

Skrive ut i kegel

Registrere og vise endringer

Skrive inn og formatere tekst automatisk

Slå av Autoformatering og Autoretting

Lage nummererte eller punktlister mens du skriver

Automatisk stavekontroll

Bruke autotekst

Legge til unntak i lista over autorettinger

Ulike sidestiler på par- og oddetallssider

Slå av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Fjerne linjeskift

Bruke stiler, sidetall og felt

Sidetall

Forandre sideretning

Forandre sidebakgrunn

Legge til stiler i Fyllformatmodus

Lage nye stiler fra utvalg

Oppdatere stiler fra utvalg

Andre direkte formatering i et dokument

Formatere topp- og bunntekster

Sette inn hyperlenker

Angi verdiområder

Sette inn og slette sideskift

Lage og legge til sidestiler

Om felt

Legge til inntastingsfelt

Spørre etter brukerdata i felt eller vilkår

Gjøre et felt om til tekst

Sette inn et fast eller variabelt datofelt

Redigere tabeller i tekst

Velge tabeller, rader og kolonner

Sette inn tabeller

Slette tabeller eller innholdet i en tabell

Beregne i tekstdokumenter

Regne ut avanserte formler i tekstdokumenter

Regne ut og lime inn resultatet av en formel i et tekstdokument

Vise resultatet av en tabellutregning i en annen tabell

Utregning på tvers av tabeller

Regne ut summen av en serie med celler i en tabell

Sette inn tekst før en tabell øverst på en side

Slå sammen og dele celler

Legge til eller slette en rad eller kolonne i en tabell med tastaturet

Gjenta en tabelloverskrift på en ny side

Endre størrelse på rader og kolonner i en teksttabell

Endre rader og kolonner ved bruk av tastaturet

Kopiere regnearksområder til tekstdokumenter

Sette inn linjeskift i celler

Bilder, tegninger, utklippsbilder, skriftforming

Plassere objekt

Bruke bildetekster

Legge til kapittelnumre i bildetekster

Skriftforming for grafisk tekstkunst

Sette inn bilder

Sette inn, redigere og lagre punktbilder

Sette inn et bilde fra en fil

Sette inn bilder fra LibreOffice Draw eller Impress

Sette inn bilder fra Galleri med dra og slipp

Sette inn et skannet bilde

Sette inn et Calc-diagram i et tekstdokument

Animere tekst

Rotering av tekst

Velge bilder eller farger som bakgrunn på sider (vannmerke)

Innholdsliste, register

Hoveddokumenter og deldokumenter

Lage oppføringer i indekser eller innholdslister

Oppdatere, redigere og slette registere og innholdslister

Redigere eller slette oppføringer i registre og innholdslister

Formatere et register eller en innholdsliste

Lage en innholdsliste

Lage alfabetiske registre

Lage en litteraturliste

Selvvalgte registere

Registere som går over flere dokument

Dokumentstruktur i tekstdokumenter

Overskrifter, nummereringstyper

Nummerering og nummereringsstiler

Legge til punkttegn

Legge til nummering

Disposisjonsnummerering

Lage nummererte eller punktlister mens du skriver

Bruke bildetekster

Legge til kapittelnumre i bildetekster

Angi verdiområder

Hoveddokumenter og deldokumenter

Endre disposisjonsnivå i nummererte- og punktlister

Slå sammen nummererte lister

Redigere nummerering i en nummerert liste

Slå av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Legge til linjenumre

Topptekster, bunntekster, fotnoter

Om topp- og bunntekster

Sette inn sidenumre i bunntekster

Sette inn kapittelnavn og -nummer i en topp- eller bunntekst

Lage ulike topp- og bunntekster

Formatere topp- og bunntekster

Sette inn/redigere fotnoter og sluttnoter

Avstand mellom fotnoter

Redigere andre objekter i tekst

Plassere objekt

Lage nummererte eller punktlister mens du skriver

Bruke bildetekster

Legge til kapittelnumre i bildetekster

Tegne linjer i tekst

Bruke linjestiler ved hjelp av verktøylinja

Angi linjeslutter

Angi linjestiler

Innsetting, redigering og lenking av tekstrammer

Stavekontroll, ordlister, orddeling

Stave- og grammatikkontroll

Automatisk stavekontroll

Legge til unntak i lista over autorettinger

Fjerne ord fra egne ordlister

Orddeling

Synonymordbok

Standardbrev, etiketter og visittkort

Lage et flettet brev

Lage og skrive ut etiketter og visittkort

Skrive ut adresseetiketter

Vilkårstekst

Vilkårstekst for sidetelling

Arbeide med dokumenter

Skrive ut en brosjyre

Hoveddokumenter og deldokumenter

Forhåndsvise en side før utskrift

Skrive ut raskere med reduserte data

Skrive ut flere sider på ett ark.

Skrive ut i omvendt rekkefølge

Velge skriverskuffer

Lagre tekstdokumenter i HTML-format

Sette inn en helt tekstdokument

Lagre dokumenter i andre formater

Åpne dokumenter som er lagret i andre formater

Sende dokumenter som e-postvedlegg

Endre arbeidsmappe

Forskjellig

Bruke hurtigtaster (LibreOffice Writer-tilgjengelighet)

Bruke autotekst

Bruk av smarte tagger

Sende fakser og sette opp LibreOffice for faksing

Lime inn innhold i spesielle formater

Lage en sidestil basert på den gjeldende siden

Vilkårstekst

Vilkårstekst for sidetelling

Flytte og kopiere tekst i dokumenter

Skjule tekst

Vise skjult tekst

Lage tekst som ikke skal skrives ut

Sette inn hyperlenker med Dokumentstruktur

Dokumentstruktur i tekstdokumenter

Feste og endre vindusstørrelse

Slå tallgjenkjenning i tabeller på eller av

Forhåndsvise en side før utskrift

Skrive ut flere sider på ett ark.

Velge skriverskuffer

Sette inn kryssreferanser

Bruk av jokertegn i tekstsøk

Lagre tekstdokumenter i HTML-format

Legge til tekstformatering mens du skriver

Bruk av direkte skrivemerke

Innsetting, redigering og lenking av tekstrammer

Sette inn en helt tekstdokument

Teller ord

Bryting av tekst rundt objekter

Ta opp en makro