Calaqqee Ka'e Saaguu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Suura ka'e saaguuf, kaastuun sirna keetitti walqabachuun qaba akkasumas ooftuun mosajjii kaastuu ijaaramuu qaba.

Kaastuun waltawa SANE guutuu qaba.

  1. Galmee keessa bakka suura ka'e itti saaguu barbaaddu cuqaasi.
  2. Saagi - Fakkaattii - Kaasi fili, sana booda baafata xiqqaa irraa madda kaasuu fili.
  3. Ajajawwan kaasuu hordofi.

Matadureewwan Walfakkatan

Saxaatoo Saaguu

Faayilii irraa saxaatoo saaguu

Saxaatoo Kuusaa Faayaa Harkisuu-fi-Kaa'uu waliinii irraa Saaguu

Saxaatoota fakkaasa ykn maxxansa LibreOffice irraa saaguu

Galmee Barruu keessatti Taattoo Calc Saaguu

Wantoota Saxaatoo Gulaaluu