Trường nhập liệu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Chèn một trường văn bản mà bạn có thể mở và chỉnh sửa bằng cách nhấn vào nó trong tài liệu. Bạn có thể sử dụng trường nhập liệu cho văn bản, hoặc để gán giá trị khác cho một biến.

Để sửa đổi nội dung của một trường nhập liệu trong một tài liệu, nhấn vào trường đó, sau đó chỉnh sửa văn bản trong ô dưới của hộp thoại.

Sửa

Ô trên hiển thị tên bạn đã nhập vào hộp Tham chiếu của trường nhập liệu trên thẻ Hàm của hộp thoại Trường. Ô dưới hiển thị nội dung của trường đó.

Tiếp

Nhảy tới trường nhập kế tiếp trong tài liệu. Nút này chỉ sẵn sàng khi bạn đặt con trỏ vào đúng phía trước một trường nhập liệu, sau đó bấm tổ hợp phím Shift+Ctrl+F9..