Dirree Naqaa

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Dirree barruu isa ati galmee keessatti cuqaasuun banuuf gulaaluu dandeessu, saaga. Barruudhaaf, dirreewwan naqaa fayyadamuu, yk gatii haaraa tokko gegeeddarama tokoof ramaduu nidandeessa.

Galmee tokko keessatti qabiyyee Dirree Naqaa tokko jijjiiruudhaaf, dirricha cuqaasitii, kana booda sanduuqa qaaqaa gara gaddii keessatti barruucha gulaaluu nidandeessa.

Gulaali

Sanduuqni olitti argamu, maqaa sanduuqa Wabiikan dirree naqaa caancalaa Dalagaalee qaaqa Dirreewwan irratti argaman mul'isa. Sanduuqni gaddii ammoo qabiiyyee dirree mul'isu.

Itti aanee

Gara naqaa dirree ittaanaa galmee keessaatti utaala. Qabduun kun kan jiraatu, yeroo ati qaree kalaalaatiidhaan fuldura dirree naqaa qubachiiftee, isa booda, Shift+Ctrl+F9 dhiibdudha.