Vzorec

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Otevře podnabídku, ze které je možné do tabulky buňky vložit vzorec. Umístěte kurzor do buňky v tabulce nebo na místo v dokumentu, kde se má zobrazit výsledek. Klepněte na ikonu Vzorec a vyberte z nabídky požadovaný vzorec.

Vzorec se zobrazí ve vstupním řádku. Chcete-li určit oblast buněk v tabulce, označte požadované buňky myší. Adresy buněk se také zobrazí ve vstupním řádku. Podle potřeby doplňte další parametry a klepnutím na Použít potvrďte vzorec. Pokud znáte odpovídající syntaxi, můžete vzorec zadat přímo. To je nezbytné např. v dialogu Vložit pole nebo Upravit pole.

Ikona
Vzorec

Přehled možností vzorce

Základní výpočty

Sčítání + Vypočítá součet.

Příklad: <A1> + 8

Odčítání - Vypočítá rozdíl

Příklad: 10 - <B5>

Násobení MUL nebo * Vypočítá součin.

Příklad: 7 MUL 9

Dělení DIV nebo / Vypočítá podíl

Příklad: 100 DIV 15

Základní funkce v podnabídce

Součet SUM

Vypočítá součet vybraných buněk.

Příklad: SUM <A2:C2> zobrazí součet hodnot v buňkách A2 až C2

Zaokrouhlení ROUND

Zaokrouhlí číslo na určený počet desetinných míst.

Příklad: 15.678 ROUND 2 zobrazí 15.68

Procento PHD

Spočítá procento

Příklad: 10 + 15 PHD zobrazí 10.15

Druhá odmocnina SQRT

Spočítá druhou odmocninu.

Příklad: SQRT 25 zobrazí 5.00

Exponent POW

Vypočítá mocninu čísla.

Příklad: 2 POW 8 zobrazí 256.00

Operátory

Do vzorce můžete vkládat různé operátory. Na výběr máte z následujících funkcí:

Oddělovač v seznamu |

Odděluje prvky v seznamu.

Příklad použití seznamu:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Rovno EQ nebo ==

Ověřuje, zda se zadané hodnoty rovnají. Pokud se nerovnají, výsledek je nula, jinak 1 (true).

Příklad: <A1> EQ 2 zobrazí 1 pokud buňka A1 obsahuje číslo 2.

Není rovno NEQ nebo !=

Ověřuje nerovnost zadaných hodnot.

Příklad: <A1> NEQ 2 zobrazí 0 (nepravda), je-li obsahu A1 roven 2.

Méně než nebo rovno LEQ

Ověřuje, zda je hodnota menší nebo rovna určené hodnotě.

Příklad: <A1> LEQ 2 zobrazí 1 (pravda), je-li obsah A1 menší nebo roven 2.

Více než nebo rovno GEQ

Ověřuje, zda je hodnota větší nebo rovna určené hodnotě.

Příklad: <A1> GEQ 2 zobrazí 1 (pravda), je-li obsah A1 větší nebo roven 2.

Menší než L

Ověřuje, zda je hodnota menší než určená hodnota.

Příklad: <A1> L 2 zobrazí 1 (pravda), je-li obsah A1 menší než 2.

Větší než G

Ověřuje, zda je hodnota větší než určená hodnota.

Příklad: <A1> G 2 zobrazí 1 (pravda), je-li obsah A1 větší než 2.

Booleovské OR OR

Ověří hodnoty pomocí booleovské funkce OR

Příklad: 0 OR 0 zobrazí 0 (nepravda), všechno ostatní skončí výsledkem 1 (pravda)

Booleovské X OR XOR

Ověří hodnoty pomocí booleovské funkce XOR

Příklad: 1 XOR 0 zobrazí 1 (pravda)

Booleovské AND AND

Ověří hodnoty podle booleovské funkce AND

Příklad: 1 AND 2 zobrazí 1 (pravda)

Booleovské NOT NOT

Ověří hodnoty podle booleovské funkce NOT

Příklad: NOT 1 (pravda) zobrazí 0 (nepravda)

Statistické funkce

Máte na výběr z následujících statistických funkcí:

Střední hodnota MEAN

Vypočte aritmetickou střední hodnotu z hodnot v oblasti nebo seznamu.

Příklad: MEAN 10|30|20 zobrazí 20

Nejmenší hodnota MIN

Vypočte nejnižší hodnotu z oblasti nebo seznamu.

Příklad: MIN 10|30|20 zobrazí 10

Největší hodnota MAX

Vypočte nejvyšší hodnotu z oblasti nebo seznamu.

Příklad: MAX 10|30|20 zobrazí 30

Trigonometrické funkce

Máte na výběr z následujících trigonometrických funkcí:

Sinus SIN

Vypočte sinus v radiánech.

Příklad: SIN (PI/2)

Kosinus COS

Vypočte kosinus v radiánech.

Příklad: COS 1

Tangens TAN

Vypočte tangens v radiánech.

Příklad: TAN <A1>

Arkussinus ASIN

Vypočte arkussinus v radiánech.

Příklad: ASIN 1

Arkuskosinus ACOS

Vypočte arkuskosinus v radiánech.

Příklad: ACOS 1

Arkustangens ATAN

Vypočte arkustangens v radiánech.

Příklad: ATAN 1

Proměnné pro vlastnosti dokumentu

Následující vlastnosti dokumentu najdete také v nabídce Soubor - Vlastnosti - Statistika.

CHAR Počet znaků v dokumentu
WORD Počet slov v dokumentu
PARA Počet odstavců v dokumentu
GRAPH Počet obrázků v dokumentu
TABLES Počet tabulek v dokumentu
OLE Počet objektů v dokumentu
PAGE Celkový počet stránek v dokumentu

Další předdefinované hodnoty

PI PI 3.1415...
Eulerova konstanta E 2.71828...
Pravda TRUE různé od 0
Nepravda FALSE 0