ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ពុម្ព​លំនាំដើម

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ពុម្ព​លំនាំដើម​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លំនាំដើម សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ​ថ្មី ។ បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​បង្កើត​ពុម្ព​ថ្មី​មួយ ហើយ​ប្រើ​វា​ជា​ពុម្ព​លំនាំដើម ។

ដើម្បី​បង្កើត​ពុម្ពលំនាំដើម

  1. បង្កើត​ឯកសារ និង មាតិកា និង រចនាប័ទ្ម​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។
  2. Choose File - Templates - Save As Template.
  3. ក្នុង​ប្រអប់ ពុម្ព​ថ្មី វាយ​ឈ្មោះ​មួយ​សម្រាប់​ពុម្ព​ថ្មី ។
  4. In the dialog that appears, double-click the "My Templates" folder, and then click Save. You will then be prompted for a name; write it and click OK.
  5. ជ្រើស ឯកសារ - ថ្មី - ពុម្ព
  6. ចុច​ទ្វេដង​លើ​ថត "ពុម្ព​របស់​ខ្ញុំ" ។
  7. ចុច​លើ​ពុម្ព​ដែល​អ្នក​បាន​បង្កើត រួច​ចុច កំណត់​ជា​លំនាំដើម
  8. បិទ​ប្រអប់។

ប្រធានបទ​ទាក់ទង

ការ​បង្កើត​ពុម្ព​ឯកសារ​មួយ

ពុម្ព និង រចនាប័ទ្ម

ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពុម្ព​លំនាំ​ដើម