Tính năng LibreOffice Math

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Phần này diễn tả một số chức năng và khả năng quan trọng của LibreOffice Math.

LibreOffice Math cung cấp các toán tử, hàm và trợ lý định dạng để giúp đỡ bạn tạo các công thức chính xác. Những công cụ này được hiển thị trong cửa sổ lựa chọn, trong đó bạn có thể nhấn vào toán tử đã muốn để chèn đối tượng đó vào tài liệu. Có danh sách tham chiếu rất chi tiết và nhiều mẫu sẵn sàng trong Trợ Giúp.

Cách tạo công thức

Cũng như đồ thị và ảnh, công thức được tạo như là đối tượng bên trong tài liệu. Việc chèn công thức nào vào tài liệu thì tự động khởi chạy ứng dụng LibreOffice Math. Bạn có khả năng tạo, sửa đổi và định dạng công thức bằng rất nhiều hàm và ký hiệu định sẵn khác nhau.

Gõ trực tiếp công thức

Bạn quen với ngôn ngữ của LibreOffice Math thì cũng có khả năng gõ công thức một cách trực tiếp vào tài liệu. Chẳng hạn, gõ công thức này vào tài liệu văn bản: « a sup 2 + b sup 2 = c sup 2 ». Chọn văn bản này rồi chọn mục trình đơn Chèn > Đối tượng > Công thức. Văn bản này sẽ được chuyển đổi sang một công thức đã định dạng đúng.

Note.png Công thức không thể được tính trong ứng dụng LibreOffice Math, vì nó là trình sửa đổi công thức (để ghi và hiển thị công thức), không phải chương trình tính toán. Hãy dùng bảng tính để tính công thức, hoặc để tính đơn giản, dùng chức năng tính trong tài liệu văn bản.

Tạo công thức trong cửa sổ Lệnh

Dùng cửa sổ Lệnh của LibreOffice Math để gõ và sửa đổi công thức. Trong khi nhập mục vào cửa sổ Lệnh, bạn cũng thấy kết quả trong tài liệu. Để duy trì toàn cảnh khi tạo công thức dài và phức tạp, vị trí con trỏ bên trong cửa sổ Lệnh cũng được hiển thị trong cửa sổ văn bản.

Ký hiệu riêng

Bạn có khả năng tạo ký hiệu riêng, và nhập khẩu ký tự từ phông chữ khác. Cũng có thể thêm ký hiệu mới vào phân loại cơ bản của ký hiệu LibreOffice Math, hoặc tạo một số phân loại đặc biệt. Rất nhiều ký tự đặc biệt cũng sẵn sàng.

Công thức trong ngữ cảnh

Để thao tác công thức dễ dàng, nên dùng trình đơn ngữ cảnh, gọi bằng cách nhắp-phải chuột. Việc này hữu ích đặc biệt trong cửa sổ Lệnh. Trình đơn ngữ cảnh này chứa tất cả các lệnh trong cửa sổ Thành phần Công thức, cũng như các toán tử v.v. có thể chèn vào công thức của bạn bằng cách nhắp chuột, khỏi phải gõ vào cửa sổ Lệnh.