Phần tử

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Đây là một danh sách các tuỳ chọn gồm toán tử, hàm, ký hiệu và định dạng bạn có thể chèn vào trong công thức.

Some examples show you the range of operations.

Cửa sổ vùng chọn được chia làm 2 phần. Bấm chuột vào ký hiệu nằm trong phần trên sẽ hiển thị các ký hiệu tương ứng nằm trong phần dưới của cửa sổ.

Bạn có thể truy cập vào các hàm trong trình đơn con thông qua trình đơn ngữ cảnh của cửa sổ Lệnh.

Chọn lệnh Xem > Thành phần công thức.

Phép toán đơn/đôi

Bạn có thể chọn nhiều phép toán đơn hoặc đôi (nhị nguyên) để xây dựng công thức LibreOffice của mình. Các phép toán đơn chỉ có một đối số. Các phép toán đôi nằm giữa 2 đối số. Phần cửa sổ Thành phần công thức nằm dưới hiển thị các phép toán riêng lẻ. Trình đơn ngữ cảnh của cửa sổ Lệnh cũng chứa danh sách các phép toán này và có một số phép toán khác nữa. Nếu bạn cần dùng một phép toán không có trong cửa sổ Thành phần công thức, hãy dùng trình đơn ngữ cảnh hoặc gõ trực tiếp phép toán đó trong cửa sổ Lệnh.

Quan hệ

Bạn có thể chọn giữa các quan hệ khác nhau để tạo lên công thức LibreOffice Math. Các hàm quan hệ được hiển thị trong phần dưới của cửa sổ Thành phần công thức. Cũng có ở trong trình đơn ngữ cảnh của cửa sổ Lệnh. Tất cả các quan hệ không có trong cửa sổ Thành phần công thức hoặc trong trình đơn ngữ cảnh đều có thể đánh một cách thủ công trong cửa sổ Lệnh.

Phép tính tập hợp

Cho phép bạn sử dụng nhiều phép toán tập hợp trong công thức của LibreOffice Math. Các phép toán được hiển thị ở phần dưới của cửa sổ Thành phần công thức. Gọi trình đơn ngữ cảnh trong cửa sổ Lệnh để chọn những phép toán khác nhau. Những phép toán nào không có ở đó thì bạn phải gõ trực tiếp vào cửa sổ Lệnh. Bạn cũng có thể chèn trực tiếp vào các phần khác cho công thức.

Hàm

Chọn hàm trong vùng dưới của cửa sổ. Những hàm này cũng được liệt kê trong trình đơn ngữ cảnh của cửa sổ Lệnh. Bất cứ hàm nào không có trong cửa sổ Thành phần công thức phải đánh bằng tay trong cửa sổ Lệnh.

Toán tử

Bạn có thể chọn giữa các toán tử khác nhau để tạo ra công thức LibreOffice Math. Tất cả các toán tử có sẵn xuất hiện ở bên dưới của cửa sổ Thành phần công thức. Các toán tử cũng được liệt kê trong trình đơn ngữ cảnh của cửa sổ Lệnh. Tất cả các toán tử không có trong cửa sổ Thành phần công thức hoặc trình đơn ngữ cảnh phải được đánh bằng tay trong cửa sổ Lệnh.

Thuộc tính

Bạn có thể chọn các thuộc tính khác nhau cho công thức LibreOffice'Math'. Một vài thuộc tính được hiển thị trong vùng dưới của cửa sổ Thành phần công thức. Những thuộc tính này cũng có thể được liệt kê trong trình đơn ngữ cảnh của cửa sổ Lệnh. Bất cứ thuộc tính nào không nằm trong cửa sổ Thành phần công thức hoặc trong trình đơn ngữ cảnh phải được gõ bằng tay trong cửa sổ Lệnh.

Ngoặc

Bạn cũng có thể chọn một trong các loại dấu ngoặc để tạo công thức LibreOffice Math. Các loại dấu ngoặc được hiển thị ở phần dưới của cửa sổ Thành phần công thức. Những dấu ngoặc này cũng được liệt kê trong trình đơn ngữ cảnh của cửa sổ Lệnh. Bất cứ dấu ngoặc nào không có trong cửa sổ Thành phần công thức hoặc trong trình đơn ngữ cảnh có thể đánh một cách thủ công trong cửa sổ Lệnh.

Định dạng

Bạn có thể chọn nhiều kiểu định dạng cho công thức trong LibreOffice Math. Lựa chọn được hiển thị ở phần dưới của cửa sổ Thành phần công thức. Những tùy chọn này cũng được hiển thị ở trình đơn ngữ cảnh của cửa sổ Lệnh.

Các ký hiệu khác

Hiển thị các ký hiệu toán học linh tinh.

Ví dụ LibreOffice Math

Dưới đây là những ví dụ về công thức trong LibreOffice Math.

Bảng Tham chiếu Công thức

Danh sách này bao gồm nhiều toán tử, hàm, ký hiệu, thuộc tính định dạng trong LibreOffice Math. Nhiều câu lệnh có thể được chèn vào khi dùng biểu tượng trên cửa sổ Thành phần công thức hoặc trình đơn ngữ cảnh của cửa sổ Lệnh.


Related Topics

Bảng Tham chiếu Công thức