Kamshaalee

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ilaalchi gubbaa kuni qindaayina durtii kamshaa LibreOfficetiif ibsa.

Murfisa

Ajajoota islaayidii walinii

Kabala Gabatee

Kabalii Gabatee , dalagaawwan isa ati yammuu gabateewwan waliin hojeechuudhaaf sibarbaachissu of keessaa qaba. Yammuu ati qaree gabatee keessatti siqsiitu mul'ata.

Kabala Tuqaalee Gulaali

Kaballi Tuqaalee Gulaalikan mul'atu, yammuu wanta rogaddee filatuufii Tuqaalee Gulaali cuqaastuudha.

Kabala Fakkaattii

Halluu, addaadoo, fi dirqalawwan ifiinsaa wanta(wwan) saxaatoo filatamaniif qindeessuuf, kabala Fakkaattii fayyadami.

Kabala Dhangeessaa Barruu

Kabala Dhangeessaa Barruu agarsiissuudhaaf, qaree wanta barruu tokko keessa kaa'i.

Agarsiisa Islaayidii

Kabalii Slide View mul'annoo Foo'aa islaayidii waliin bana.

Sararaa fi Kabala Rigdoo

Sararaa fi Kabala Rigdoo ajajaawwanii fi dirqalawwan isa ati mul'annoo ammaa irratti fayyadamuu dandeessuu of keessaa qaba.

Kabala Foo'aa Islaayidii

Mul'annoo Foo'aa Islaayidii keessatti, kabalii Foo'aa Islaayidii fayyadu nidanda'a.

Kabala Toorii

Mul'annoo Toorii keessaa, kabalii toorii meeshaalee gulaalii yeroo hedduu itti fayyadamtu of keessaa qaba. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands. Kamshaa isa ajajawwan dabalataa of keessaa qabu banuu, xiyya sajootti aanee jiru cuqaasi.

Kabala Fakkasaa

Mul'annoo Toorii keessaa, kabalii toorii meeshaalee gulaalii yeroo hedduu itti fayyadamtu of keessaa qaba. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands. Kamshaa isa ajajawwan dabalataa of keessaa qabu banuu, xiyya sajootti aanee jiru cuqaasi.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File -> Properties, Custom fields tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View -> Toolbars and select Classification


Related Topics


Saagi

Add objects, including charts, spreadsheets, and images, to your document.

Hojbocquu

Kamshaan Hojbocquu kan banamu yammuu wantaa Hojbocquu tokko filatuudha.

Ijaarsa G3

Kamshaan Ijaarsa G3, amaloota wantawwan G3 filatamanii too'ata.

Kabala Haalojii

Kabalii haalojii oddeefannoo waa'ee galmee keetii, wantaa amma filataman dabalee agarsiissa. foddaa qaaqa kanaan walfakkatan banuuf, wantoota kabala haalojii dhuma san irra lama-cuqaasuu nidandeessa.

Kabal Halluu

Kabala Halluumul'isa ykn dhoksa. Gabatee halluu agarsiifamee fooyyeessuu ykn jijjiiruuf Dhangii - Bal'ina fili, ittaansuudhaan cancala Halluuwwan irraa cuqaasi.

Kabala Dirqalootaa

Kabala dirqalaAgarsiisuuf , Mul'annoo - Kamshaalee - dirqaaleefiladhu.

Kabala Durtii

Kabalichi Durtii fayyadama LibreOffice hundumaa keessatti argama.