Phím tắt cho LibreOffice Impress

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Theo đây có danh sách các phím tắt cho LibreOffice Impress.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt chung của LibreOffice.

Note.png Một số phím tắt nào đó có lẽ đã được gán cho môi trường làm việc trên máy tính của bạn. Vì vậy các phím tắt này không còn sẵn sàng cho LibreOffice. Hãy thử gán phím tắt khác cho LibreOffice, trong Công cụ > Tùy biến > Bàn phím, hoặc trong môi trường làm việc.

Phím chức năng cho LibreOffice Impress

Phím tắt Hiệu ứng
F2 Sửa văn bản.
F3 Enter Group.
Ctrl+F3 Rời nhóm.
Shift+F3 Nhân đôi
F4 Vị trí và Kích cỡ
F5 Xem chiếu ảnh
Ctrl+Shift+F5 Bộ điều hướng
F7 Kiểm tra chính tả
Ctrl+F7 Từ điển gần nghĩa
F8 Sửa điểm.
Ctrl+Shift+F8 Vừa văn bản khít khung.
Ctrl+F3 Kiểu dáng và Định dạng

Phím tắt trong chiếu ảnh

Phím tắt Hiệu ứng
Esc Kết thúc trình diễn.
Phím dài hay mũi tên bên Phải hay mũi tên bên Dưới hay Page Down (Xuống Trang) hay phím Enter hay phím Return hay phím N Play hiệu ứng kế tiếp nếu cố (nếu không, chuyển sang ảnh chiếu tiếp theo).
Alt+Page Down Tiếp đến ảnh chiếu kế, không phát hiệu ứng.
[number] + Enter Gõ số hiệu ảnh chiếu rồi bấm phím Enter để tới ảnh chiếu đó.
Mũi tên Trái hay Lên hay Page Up (Lên Trang) hay phím xoá lùi hay phím P Phát lại hiệu ứng trước. Không có trên ảnh chiếu này thì hiển thị ảnh chiếu trước.
Alt+Page Up Về ảnh chiếu trước, không phát hiệu ứng.
Home Nhảy về ảnh chiếu đầu trong chiếu ảnh.
End Nhảy tới ảnh chiếu cuối trong chiếu ảnh.
Ctrl+ phím cộng Về ảnh chiếu trước.
Ctrl+ phím cộng Tới ảnh chiếu kế tiếp.
B hay . Hiển thị màn hình màu đen đến khi có cú bấm phím hay sự kiện bánh xe chuột kế tiếp.
W hay , Hiển thị màn hình màu trắng đến khi có cú bấm phím hay sự kiện bánh xe chuột kế tiếp.

Phím tắt trong ô xem chuẩn

Phím tắt Hiệu ứng
Phím cộng (+) Phóng to.
Phím trừ (-) Thu nhỏ.
Phím nhân (*) [vùng con số] Vừa trang khít cửa sổ.
Phím chia (÷) [vùng con số] Phóng to vùng chọn hiện thời.
Shift+Ctrl+G Nhóm lại các đối tượng đã chọn.
Shift+Ctrl+Alt+A Rã nhóm các đối tượng trong nhóm đã chọn.
Ctrl+ phím cộng Vào nhóm, để sửa đối tượng riêng của nó. Nhấn vào bên ngoài nhóm để trở về ô xem chuẩn.
Shift+Ctrl+G Kết hợp các đối tượng đã chọn.
Shift+Ctrl+G Xẻ đối tượng đã chọn. Tổ hợp phím này chỉ hoạt động với một đối tượng đã được tạo bằng cách kết hợp ít nhất hai đối tượng.
Ctrl+ phím cộng Nâng lên trước.
Ctrl+ phím cộng Nâng lên.
Ctrl+ phím cộng Hạ xuống.
Ctrl+ phím cộng Hạ xuống dưới.

Shortcut Keys when Editing Text

Phím tắt Hiệu ứng
Ctrl+Enter Dấu nối tuỳ biến; bạn thiết lập việc nối.
Ctrl+Shift+F5 Dấu nối không ngắt (không sử dụng cho nối chữ)
Ctrl+Shift+F5 Các khoảng trống không có ngắt. Các khoảng trống không có ngắt không sử dụng được cho nối chữ và không mở rộng được nếu văn bản được căn 2 bên.
Shift+Enter Ngắt dòng mà không thay đổi đoạn
Mũi tên trái Di chuyển con trỏ sang trái
Shift+Phím mũi tên trái Di chuyển con trỏ cùng phần chọn sang trái
Alt Key Tới đầu của từ
Alt+Shift+nhấn chuột Chọn sang trái từng từ một
Mũi tên phải Di chuyển con trỏ sang phải
Shift+Phím mũi tên phải Di chuyển con trỏ với phần chọn sang phải
Alt+Page Up Nhảy tới từ tiếp theo
Alt+Shift+nhấn chuột Chọn sang bên phải từng từ một
Mũi tên chỉ lên Di chuyển con trỏ lên một dòng
Shift+Phím mũi tên lên Chọn các dòng theo hướng lên trên
Alt+Page Up Di chuyển con trỏ tới đầu của đoạn trước
Alt+Shift+nhấn chuột Chọn bắt đầu của đoạn. Phím gõ tiếp sau mở rộng vùng chọn tới chỗ bắt đầu của đoạn trước
Mũi tên chỉ xuống Di chuyển con trỏ xuống một dòng
Shift+Phím mũi tên xuống Chọn các dòng theo hướng đi xuống
Alt+Page Down Move cursor to end of paragraph. Next keystroke move cursor to end of next paragraph
Alt+Page Down Chọn cuối của đoạn. Phím gõ tiếp sau mở rộng vùng chọn đến điểm cuối của đoạn sau.
Ctrl+F3 Tới đầu dòng
Ctrl+F3 Tới và chọn đầu một dòng
Ctrl+F3 Tới cuối dòng
Ctrl+F3 Tơi và chọn cuối dòng
Ctrl+F3 Go to start of text block in slide
Ctrl+F3 Go and select text to start of text block in slide
Ctrl+F3 Go to end of text block in slide
Ctrl+F3 Tới và chọn văn bản ở cuối tài liệu
Alt Key Xoá văn bản tới cuối từ
Alt+Page Up Xoá văn bản tới đầu từ

Trong một danh sách: xoá một đoạn trống trước đoạn hiện hành

Ctrl+Shift+F5 Xoá văn bản tới cuối câu
Ctrl+Shift+F5 Xoá văn bảnn tới đầu câu

Phím tắt cho LibreOffice Impress

Phím tắt Hiệu ứng
Phím mũi tên Di chuyển đối tượng đã chọn hay ô xem trang về hướng của mũi tên.
Ctrl+ phím cộng Di chuyển xung quanh trong ô xem trang.
Shift + kéo Hạn chế sự di chuyển của đối tượng đã chọn, theo chiều ngang hay nằm dọc.
Ctrl+ drag (with Copy when moving option active) Ấn giữ tổ hợp phím Ctrl khi kéo đối tượng, để tạo bản sao của nó.
Alt Key Ấn giữ tổ hợp phím Alt để vẽ hay thay đổi kích cỡ của đối tượng, bằng cách kéo từ tâm đối tượng ra ngoài.
Alt+ nhấn chuột Chọn đối tượng ở sau đối tượng được chọn hiện thời.
Alt+Shift+nhấn chuột Chọn đối tượng ở trước đối tượng được chọn hiện thời.
Shift+nhấn Chọn các mục kế nhau, hay một đoạn văn bản. Nhấn vào đầu của vùng chọn, di chuyển tới cuối vùng chọn, sau đó ấn giữ phím Shift trong khi nhấn chuột.
Shift+kéo (khi thay đổi kích cỡ) Ấn giữ phím Shift trong khi kéo, để thay đổi kích cỡ của đối tượng, để bảo tồn tỷ lệ.
Phím Tab Chọn các đối tượng theo thứ tự tạo mỗi mục.
Shift+Tab Chọn các đối tượng theo thứ tự ngược tạo mỗi mục.
Esc Thoát khỏi chế độ hiện thời.
Enter Kích hoạt một đối tượng giữ chỗ trong một trình diễn mới (chỉ nếu khung được chọn).
Ctrl+Enter Di chuyển tới đối tượng văn bản kế tiếp trên ảnh chiếu.

Không có đối tượng văn bản trên ảnh chiếu, hoặc nếu bạn đã tới đối tượng văn bản cuối cùng, thì một ảnh chiếu mới được chèn sau ảnh chiếu hiện thời. Ảnh chiếu mới dùng cùng một bố trí với ảnh chiếu hiện thời.

PageUp Chuyển đổi về ảnh chiếu trước. (Không hoạt động trên ảnh chiếu đầu.)
PageDown Chuyển đổi tới ảnh chiếu kế tiếp. (Không hoạt động trên ảnh chiếu cuối.)

Di chuyển bằng bàn phím trong bộ sắp xếp ảnh chiếu

Phím tắt Hiệu ứng
Home/End Set the focus to the first/last slide.
Left/Right arrow keys or Page Up/Down Set the focus to the next/previous slide.
Enter Change to Normal Mode with the active slide.

Chủ đề Liên quan

Dùng Phím Tắt trong LibreOffice Impress

Shortcuts (LibreOffice Accessibility)