Thanh công cụ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Phần này diễn tả những thanh công cụ sẵn sàng trong ứng dụng LibreOffice Draw.

Toàn cảnh này diễn tả cấu hình thanh công cụ mặc định cho LibreOffice.

Thanh bảng

Thanh bảng chứa các chức năng để thao tác bảng. Nó xuất hiện khi bạn di chuyển con trỏ vào bảng.

Thanh trạng thái

Thanh trạng thái hiển thị thông tin về tài liệu, gồm thông tin về đối tượng được chọn hiện thời. Bạn cũng có khả năng nhấn vào một số mục trên thanh trạng thái để mở cửa sổ hộp thoại tương ứng.

Thanh Màu

Hiển thị hay ẩn Thanh Màu. Để sửa đổi bảng màu được hiển thị, chọn lệnh Định dạng > Vùng, sau đó nhấn vào thẻ Màu sắc.

Thanh tùy chọn

Thanh Tùy chọn có thể được hiển thị bằng cách chọn mục trình đơn Xem > Thanh công cụ > Tùy chọn.

Thanh sửa điểm

Thanh Sửa điểm xuất hiện khi bạn chọn đối tượng hình đa giác rồi nhấn vào mục Sửa điểm.

Thanh ảnh

Dùng thanh Ảnh để đặt màu sắc, độ tương phản và độ sáng cho những đối tượng đồ họa đã chọn.

Thanh định dạng văn bản

Để hiển thị thanh định dạng văn bản, hãy để con trỏ bên trong đối tượng văn bản nào.

Thanh Đường và Tô đầy

Thanh Đường và Tô đầy chứa các lệnh cho chế độ sửa đổi hiện thời.

Thanh vẽ

Thanh Vẽ chứa các công cụ vẽ chính.

Chèn

Chữ nghệ thuật

Thanh công cụ chữ nghệ thuật sẽ hiện ra khi bạn chọn một đối tượng chữ nghệ thuật.

Thiết lập cấu hình ba chiều

Thanh công cụ Thiết lập cấu hình ba chiều thì điều khiển các thuộc tính của những đối tượng ba chiều đã chọn.

Thanh chuẩn

Thanh Chuẩn sẵn sàng trong mỗi ứng dụng LibreOffice.