Kamshaalee

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Kutaan kun, ilaalcha gubbaa kamshaalee Fakkasaa LibreOffice keessa jiran laata.

Ilaalchi gubbaa kuni qindaayina durtii kamshaa LibreOfficetiif ibsa.

Kabala Gabatee

Kabalii Gabatee , dalagaawwan isa ati yammuu gabateewwan waliin hojeechuudhaaf sibarbaachissu of keessaa qaba. Yammuu ati qaree gabatee keessatti siqsiitu mul'ata.

Kabala Haalojii

Kabalii haalojii oddeefannoo waa'ee galmee keetii, wantaa amma filataman dabalee agarsiissa. foddaa qaaqa kanaan walfakkatan banuuf, wantoota kabala haalojii dhuma san irra lama-cuqaasuu nidandeessa.

Kabal Halluu

Kabala Halluumul'isa ykn dhoksa. Gabatee halluu agarsiifamee fooyyeessuu ykn jijjiiruuf Dhangii - Bal'ina fili, ittaansuudhaan cancala Halluuwwan irraa cuqaasi.

Kabala Dirqalaawwanii

Kaballi Dirqalaawwanii Kamshaalee - Dirqalaawwanii - Mul'isi filuudhaan agarsiifamuu dandaa'a.

Kabala Tuqaalee Gulaali

Kaballi Tuqaalee Gulaalikan mul'atu, yammuu wanta rogaddee filatuufii Tuqaalee Gulaali cuqaastuudha.

Kabala Fakkaattii

Halluu, addaadoo, fi dirqalawwan ifiinsaa wanta(wwan) saxaatoo filatamaniif qindeessuuf, kabala Fakkaattii fayyadami.

Kabala Dhangeessaa Barruu

Kabala Dhangeessaa Barruu agarsiissuudhaaf, qaree wanta barruu tokko keessa kaa'i.

Sararaa fi Kabala Guutinsaa

Sararaa fi kabala Rigdoo haalataa gulaalii ammaatii ajajawwan of keessaa qaba.

Kabala Fakkasaa

Kaballi Fakkasaa meeshaalee fakkasaa guguddaa qabata.

Saagi

Hojbocquu

Kamshaan Hojbocquu kan banamu yammuu wantaa Hojbocquu tokko filatuudha.

Ijaarsa G3

Kamshaan Ijaarsa G3, amaloota wantawwan G3 filatamanii too'ata.

Kabala Durtii

Kabalichi Durtii fayyadama LibreOffice hundumaa keessatti argama.