Phím tắt cho bản Vẽ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Theo đây có danh sách các phím tắt đặc trưng cho các tài liệu Vẽ.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt chung cho LibreOffice.

Note.png Một số phím tắt nào đó có lẽ đã được gán cho môi trường làm việc trên máy tính của bạn. Vì vậy các phím tắt này không còn sẵn sàng cho LibreOffice. Hãy thử gán phím tắt khác cho LibreOffice, trong Công cụ > Tùy biến > Bàn phím, hoặc trong môi trường làm việc.

Phím Chức năng cho bản Vẽ

Phím tắt Hiệu ứng
F2 Thêm hay sửa văn bản.
F3 Mở nhóm để sửa đối tượng riêng.
Ctrl+F3 Đóng bộ sửa nhóm.
Shift+F3 Mở hộp thoại Nhân đôi.
F4 Mở hộp thoại Vị trị và Kích cỡ.
F5 Mở Bộ điều hướng.
F7 Kiểm tra chính tả.
Ctrl+F7 Mở Từ điển Gần Nghĩa.
F8 Bật/tắt sửa điểm.
Ctrl+Shift+F8 Vừa khung.
Ctrl+F3 Mở cửa sổ Kiểu dáng và Định dạng.

Phím tắt cho bản Vẽ

Phím tắt Hiệu ứng
Phím cộng (+) Phóng to.
Phím trừ (-) Thu nhỏ
Phím nhân (*) [vùng con số] Thu phóng để vừa toàn trang khít màn hình.
Phím chia (/) [vùng con số] Phóng to vùng được chọn.
Ctrl+Shift+G Nhóm lại các đối tượng đã chọn.
Shift+Ctrl+Alt+A Rã nhóm các đối tượng trong nhóm đã chọn.
Ctrl+Shift+K Kết hợp các đối tượng đã chọn.
Ctrl+Alt+Shift+K Hủy kết hợp các đối tượng đã chọn.
Ctrl+Shift+ + Nâng lên trước.
Ctrl+ + Nâng lên.
Ctrl+ - Hạ xuống.
Ctrl+Shift+ - Hạ xuống dưới.

Phím tắt đặc trưng cho bản vẽ.

Phím tắt Hiệu ứng
Page Up Chuyển đổi về trang trước
Page Down Chuyển đổi tới trang kế tiếp
Ctrl+Page Up Chuyển đổi về lớp trước
Ctrl+Page Down Chuyển đổi tới lớp kế tiếp
Phím mũi tên Di chuyển đối tượng đã chọn về hướng của phím mũi tên.
Ctrl+Phím mũi tên Di chuyển ô xem trang về hướng của phím mũi tên.
Ctrl-click while dragging an object. Note: this shortcut key works only when the Copy when moving option in Tools - Options - LibreOffice Draw - General is enabled (it is enabled by default). Tạo một bản sao của đối tượng đã kéo khi thả nút chuột.
Ctrl+Enter khi lựa chọn bàn phím (F6) đang ở trên biểu tượng của một đối tượng đồ họa trên thanh Công cụ Chèn một đối tượng vẽ có kích cỡ mặc định vào tâm của ô xem hiện thời.
Shift+F10 Mở trình đơn ngữ cảnh cho đối tượng đã chọn.
F2 Vào chế độ văn bản.
Enter Vào chế độ văn bản nếu đối tượng văn bản được chọn.
Ctrl+Enter Vào chế độ văn bản nếu đối tượng văn bản được chọn. Không có đối tượng văn bản, hoặc nếu bạn đã chuyển đổi qua mọi đối tượng văn bản trên trang thì chèn một trang mới.
Alt Bấm tổ hợp phím Alt và kéo con trỏ chuột, để vẽ hay thay đổi kích cỡ của đối tượng, từ trung tâm của đối tượng ra ngoài.
Alt+Shift+nhấn chuột vào đối tượng Chọn đối tượng ở sau đối tượng được chọn hiện thời.
Alt+Shift+nhấn chuột vào đối tượng Chọn đối tượng ở trước đối tượng được chọn hiện thời.
Phím Shift trong khi chọn đối tượng Thêm hay gỡ bỏ đối tượng vào/khỏi vùng chọn.
Giữ Shift và kéo khi đang di chuyển một đối tượng Độ di chuyển của đối tượng đã chọn bị hạn chế bởi các bội 45º.
Shift+kéo trong khi tạo hay thay đổi kích cỡ của đối tượng Giới hạn kích cỡ để giữ tỉ lệ nguyên bản của đối tượng.
Tab Chuyển đổi qua các đối tượng trên trang, theo thứ tự tạo mỗi mục.
Shift+Tab Chuyển đổi qua các đối tượng trên trang, theo thứ tự ngược tạo mỗi mục.
Esc Thoát khỏi chế độ hiện thời.

Di chuyển bằng bàn phím trong bộ sắp xếp ảnh chiếu

Phím tắt Hiệu ứng
Home/End Set the focus to the first/last slide.
Left/Right arrow keys or Page Up/Down Set the focus to the next/previous slide.
Enter Change to Normal Mode with the active slide.

Related Topics

Phím tắt cho Đối tượng Vẽ

Shortcuts (LibreOffice Accessibility)