Furtuuwwan Qaxxaamuraa Fakkafamawwaniif

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Kan armaan gadii tarree furtuuwwan qaxxaamuraa galmeewwan Fakkiitti murtaa'eedha.

Dabalataanis furtuuwwan qaxxaamuraa [officename] fayyadamuu ni dandeessa.

Note.png Furtuuleen qaxxaamura tokko tokkoo sirna minjaalee keef ramadame. Furtuuleen sirna minjaaleetiif ramadaman LibreOffice tiif hin argaman. Furtuulee adda addaa LibreOffice Meeshaalee - Maamileesi - Minjaalee, ykn sirna minjaalee keessatiif ramaduuf yaali.

Furtuuwwan Dalagaa Fakkiwwaniif

Furtuuwwan Qaxaamuraa Galtee
F2 Barruu ida'i yookiin gulaali
F3 Wantoota dhuunfaa gulaaluuf,gartuu bana.
Ctrl+F3 Gartuu gulaallii cufi.
Jijjiirraa+F3 Qaaqa Bay'ifamaa bana.
F4 Iddoo fi Hagamtaa qaaqa bana.
F5 Naannessaabana.
F7 Qubeessa mirkaneessa.
Ctrl+F7 Waa dhugoomsu bana.
F8 Qabxiiwwan gulaallii ibsa/dhaamsa.
Ctrl+Shift+F8 Goodayyaaf kan mijaa'u.
Ctrl+F3 Foddaa Dhangii fi Haamamtaa bana.

Furtuuwwan Qaxxaamuraa Fakkafamawwaniif

Furtuuwwan Qaxaamuraa Galtee
Furtuu(+) ida'uu Faaraan guddisa.
Furtuu(-) hir'isuu Faaraan xiqqeessa.
Furtuu Baay'isuu(x)(lakkoofsa yaadannoo) Fuula hunda argii keessaaf akka mijaa'utti guddisa.
Furtuu (÷) hiruu(lakkoofsa yaadannoo) Filannoo ammee irratti faaraan guddisa.
Ctrl+Shift+G Wantoota filataman gurmeessa.
Shift+Ctrl+Alt+A Gartuu filatamehi gurmeesu.
Ctrl+Shift+K Wantoota filataman walitti maka.
Ctrl+Alt+Shift+K Wantoota filataman walitti hin maku.
Ctrl+Shift+ + Gara fulduraa geessi.
Ctrl+ + Fuuldurati fidi.
Ctrl+ - Dubatti ergi.
Ctrl+Shift+ - Gara duubatti ergi.

Furtuuwwan Qaxxaamuuraa Fakkiiwwanitti murtaaée

Furtuuwwan Qaxaamuraa Galtee
Fuula Irraa Fuula duraanitti jijjiruu
Fuula Gadi Fuula ittaanutti jijjiruu
Ctrl+Page Up Gara baqqaana darbeetti jijjira
Ctrl+Page Down Baqqaana ittaanutti jijjiiruu
Furtuu Xiyyaa Wanticha filatame kallattii furtuu xiyyaatti sochoosa.
Ctrl+Arrow Key Mul'annoo fuula kallattii furtuu xiyyaatti sochoosa.
Ctrl-click while dragging an object. Note: this shortcut key works only when the Copy when moving option in Tools - Options - LibreOffice Draw - General is enabled (it is enabled by default). Jalateesa wanticha harkifamee yeroo qabduun hantuuttee gadhifamtuu uuma.
Ctrl+Enter gabatee cuqoo waliin Galcha (F6) fakkasa sajoo wanta kamashaarraa. Fakkii wantaa duraantoo hammamtaa hhandhuura mul'annoo ammee keessatti Saaga.
Jijjiirraa+F10 Gluumsa wantichaa filatameef bana.
F2 Haalata barruu galcha
Galchi Haalata barruu galcha,yoo barruun wantaa filatamee.
Ctrl+Enter Haalata barruu galcha,yoo barruun wantaa filatame.yoo barruun wantoota hudaa fuula irra keessa naannessite, fuuli haaraa ni saagama.
Alt FurtuuAlt tuqiiti,hantuuttee waliin harkisi,wanta kaasuu yookiin haammamtaa isa jijjiirtuu haandhuura wanta gara alaa irraa.
Alt+Shift+click an object Wanticha duuba wanta ammee filatame fila.
Alt+Shift+click an object Wanticha fuuldura wanta ammee filatame fila.
Furtuu jijjiirraa wayita wanti filatamu Wanta gara yookiin filannicha irraa ida'aa yookiin haqa.
Shift+hantuuttee waliin harkisa Sosochiin wanticha filatamee baay'ifamoota digrii 45 dirqisiifama.
Jijjiiraa+wayita wanta uumamuu yookiin hagamtaa jijjiiruu harkisa Bal'inaa fi dheerina wantichaa gara baayífamoota digirii 45tti dirqamsiisa.
Caancala Wantoota fuula irraa kan akkataaa faallaa-duraa duubaan isaaniitiin uumamanii naannessa.
Jijjiiraa+Caancala Wantoota fuula irraa kan akkataaa faallaa-duraa duubaan uumamanii naannessa.
Esc Haalata ammee baasa.

Tartiiba qabsiisaa islaayidii keessatti naanna'iinsa gabatee cuqoo wajjin

Furtuulee Qaxxaamura Galtee
Home/End Set the focus to the first/last slide.
Left/Right arrow keys or Page Up/Down Set the focus to the next/previous slide.
Galchi Change to Normal Mode with the active slide.

Related Topics

Wanta Fakkasuuf furtuuwwan quxxamuraa

Qaxxaamuroota (LibreOffice Gaheenya)