Trình đơn

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Sau đây có mô tả tất cả các trình đơn, trình đơn phụ và hộp thoại tương ứng của LibreOffice Draw.

Note.png Để sử dụng các lệnh trình đơn, trước tiên bạn cần phải lựa chọn cửa sổ chứa tài liệu bạn muốn soạn thảo. Tương tự, bên trong tài liệu, bạn cần phải lựa chọn một đối tượng để sử dụng các lệnh liên quan đến nó. (Bạn sẽ thấy biết những tên trình đơn, hay lệnh trình đơn, sẽ biến đổi phụ thuộc vào kiểu tài liệu hay kiểu đối tượng đang biên soạn. Chẳng hạn, không có trình đơn tên Ảnh chiếu trong tài liệu văn bản: chỉ trong tài liệu trình diễn.)
Warning.png Các trình đơn tùy thuộc ngữ cảnh. Có nghĩa là những mục trình đơn sẵn sàng liên quan đến công việc đang làm. Nếu con trỏ nằm trong văn bản, thì các lệnh sẵn sàng thích hợp với công việc biên soạn văn bản. Lựa chọn đồ họa trong tài liệu thì bạn thấy các lệnh trình đơn thích hợp với công việc biên soạn ảnh.

Tập tin

Trình đơn này chứa các lệnh chung để thao tác tài liệu Draw, như mở, đóng và in. Để đóng chương trình LibreOffice Draw, nhấn vào lệnh Thoát.

Sửa

Các lệnh trong trình đơn này được dùng để sửa đổi tài liệu Draw (v.d. sao chép và dán).

Xem

Đặt thuộc tính hiển thị của các tài liệu Draw.

Chèn

Trình đơn này cho bạn có khả năng chèn đối tượng, như đồ thị và hướng dẫn, vào tài liệu Draw.

Định dạng

Chứa các lệnh để định dạng bố tri và nội dung của tài liệu.

Công cụ

Trình đơn này cung cấp các công cụ cho LibreOffice Draw, cũng như khả năng truy cập thiết lập ngôn ngữ và hệ thống.

Sửa

Chứa các câu lệnh để sửa đổi các đối tượng trong tài liệu.

Cửa sổ

Chứa các câu lệnh để thao tác và hiển thị các cửa sổ tài liệu.

Trợ giúp

Trình đơn Trợ giúp cho bạn khởi chạy hệ thống trợ giúp của LibreOffice.