Kuusdeetaa ilaaluu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Kuusdeetaa ilaaluu

Kuusdeetaa LibreOffice keessaa ilaaluuf tooftaawwan adda addaa lama jiru.

  • Faayilicha kuusdeetaa banuufFaayilii - Bani fili.

    faayilii kuukoota sdeetaa gahinsa guutuu gabateewwan, gaafattoota, gabaasota, fi unkoota keef kenna. Caasaa gabateewwan kee gulaaltee qabiyyeewwan kuusaawwan deetaa jijjiiruu ni dandeessa.
  • Kuusaawwan deetaa galmaa'anii ilaaluuf Mul'annoo - Madda deetaa fili.

    mul'annoo madda deetaa dirreewwan gabatee kuusaawwan deetaa galmaa'an irraa gara keessa galmeewwan keetti harkisanii kaa'uu fi makiinsa ergannoo horuuf fayyaduu ni danda'a.

Related Topics

Kuusdeetaa as keessaa fayyadamuu LibreOffice Base

Ilaalcha Gubbaa Kuusdeetaa