ការ​មើល​មូដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ការ​មើល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ

មាន​វិធីសាស្ត្រ​ខុស​គ្នា​ពីរ​នៃ​ការ​មើល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ក្នុង​ LibreOffice ។

  • ជ្រើស​ ​ឯកសារ - បើក ដើម្បី​បើក​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​​ទិន្នន័យ ។

    ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​សិទ្ធិ​ចូល​ដំណើរ​ការ​ពេញ​លេញ​ទៅ​តារាង​ សំណួរ របាយការណ៍ និង សំណុំ​បែប​បទ ។ អ្នក​អាច​កែសម្រួល​រចនាសម្ព័ន្ធ​នៃ​តារាង​របស់​អ្នក​​ និង ផ្លាស់​ប្តូរ​មាតិកា​របស់​កំនត់​ត្រា​ទិន្នន័យ ។
  • ជ្រើស មើល - ប្រភព​ទិន្នន័យ ដើម្បី​មើល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ ។

    ទិដ្ឋភាព​ប្រភពទិន្នន័យ​ អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​​​ដើម្បីអូស​ និង ទម្លាក់​វាលតារាង​ពី​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ និង បង្កើត​បាន​ជា​សំបុត្រ​សំណុំ​បែប​បទ ។

Related Topics

ការ​ប្រើ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ក្នុង LibreOffice Base

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ