ព័ត៌មាន​ជំនួយ និង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​បន្ថែម

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

ព័ត៌មាន​ជំនួយ និង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​បន្ថែម ផ្តល់​ជំនួយ​ពេល​អ្នក​ធ្វើការ។

ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ព័ត៌មាន​​ជំនួយ​ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក​​​នូវ​ឈ្មោះ​របស់​ប៊ូតុង​របារ​ឧបករណ៍​​ ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌​មាន​ជំនួយ​មួយ​ ទុក​ព្រួញ​កណ្តុរ​លើ​ប៊ូតុង​របារ​ឧបករណ៍​ រហូត​ដល់​ឈ្មោះ​របស់​ប៊ូតុង​បង្ហាញ​ ។​

ព័ត៌​មាន​ជំនួយ​ក៏​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ផង​ដែរ​សម្រាប់​ធាតុ​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ​ ដូច​ជា​ ឈ្មោះ​ជំពូក​ ពេល​អ្នក​រមូរ​ឆ្លង​កាត់​​ឯកសារ​វែង​មួយ​ ។

Tip.png Tips are always enabled.

ព័ត៌មាន​ជំនួយ​បន្ថែម

ព័ត៌មាន​ជំនួយ​បន្ថែម​ ផ្តល់​នូវ​សេចក្តី​ពណ៌នា​សង្ខេប​មួយ​អំពី​ប៊ូតុង និង ពាក្យ​បញ្ជា ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​បន្ថែម​ ចុច ប្តូរ (Shift)+F1 បន្ទាប់​មក​ចង្អុរ​ទៅ​ប៊ូតុង ឬ ពាក្យ​បញ្ជា​មួយ ។

Tip.png ប្រសិនបើ​អ្នក​តែងតែ​​ចង់​ពង្រីក​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​ជំនួស​ឲ្យ​ជំនួយ​ បើក​ព័ត៌មាន​ជំនួយ​នៅ​ក្នុង ឧបករណ៍ - ជម្រើស' - LibreOffice - ទូទៅ' ។

Related Topics

ការ​បិទ​ និង បើក​ព័ត៌​មាន​ជំនួយ​បន្ថែម

បង្អួច​ជំនួយ​របស់ LibreOffice

មាតិកា​ - ​ប្រធាន​បទ​ជំនួយ​ចម្បង​

លិបិក្រម​ - ស្វែង​រក​ពាក្យ​​រក​ក្នុង​ជំនួយ​​

ស្វែង​រក​ - ស្វែង​រក​អត្ថបទ​ពេញ​លេញ​​

​​ការ​គ្រប់​គ្រង​កន្លែង​ចំណាំ​