Ký tự Đặc biệt

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Chọn lệnh Chèn > Ký tự đặc biệt

When in Draw: Chọn lệnh Định dạng > Chấm điểm và Đánh số > Tùy biến > (nút) Ký tự

When in Impress: Chọn lệnh Định dạng > Chấm điểm và Đánh số > Tùy biến > (nút) Ký tự

On the Standard or the Insert toolbar, click

Biểu tượng
Ký tự đặc biệt

Khi bạn nhấn vào một ký tự nào đó trên bảng chọn Ký tự Đặc biệt cũng hiển thị ô xem thử và mã thuộc số tương ứng với ký tự.

Phông

Select a font to display the special characters that are associated with it.

Tập con

Chọn một phân loại Unicode cho phông hiện thời. Các ký tự đặc biệt cho phân loại Unicode đã chọn thì được hiển thị trên bảng ký tự.

Bảng ký tự

Nhấn vào (những) ký tự đặc biệt bạn muốn chèn, sau đó nhấn vào nút OK.

Ký tự

Displays the special characters to be inserted. Edit this field if you want to change the current selection of characters.


Related Topics

Inserting Special Characters