Zobrazit kreslicí funkce

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Klepnutím otevřete lištu Kresba, pomocí které je možné přidávat tvary, čáry, text a bubliny.

Nástrojovou lištu Kresba ve Writeru a Calcu je možné vypnout či zapnout pomocí ikony na nástrojové liště Standardní.

Ikona
Zobrazit kreslicí funkce
Tip.png To, která tlačítka se zobrazují na nástrojových lištách, lze změnit tím, že po klepnutí pravým tlačítkem na lištu zvolíte příkaz Viditelná tlačítka.

Výběr

Ikona
Umožňuje vybrat objekty v aktuálním dokumentu. Chcete-li objekt označit, klepněte na něj šipkou. Chcete-li označit více než jeden objekt, natáhněte výběrový obdélník kolem objektů. Chcete-li přidat jeden objekt k již označeným, podržte klávesu Shift a klepněte na objekt.

Čára

Ikona
Nakreslí rovnou čáru. Pokud chcete čáru omezit na úhly 45 stupňů, podržte při tažení klávesu Shift.
Tip.png Chcete-li na čáru přidat text, poklepejte na čáru a napište nebo zkopírujte text. Směr textu bude odpovídat směru čáry. Chcete-li čáru skrýt, vyberte Neviditelná v poli Styl čáry na liště Vlastnosti objektu kresby.

Obdélník

Ikona
Nakreslí na určené místo obdélník. Klepněte na místo, kde chcete umístit roh obdélníku, a poté táhněte obdélník do požadované velikosti. Chcete-li nakreslit čtverec, podržte během tažení klávesu Shift.

Elipsa

Ikona
Nakreslí na určené místo ovál. Klepněte na místo, kde chcete nakreslit ovál, a poté jej táhněte do požadované velikosti. Chcete-li nakreslit kruh, podržte během tažení klávesu Shift.

Mnohoúhelník

Ikona

Nakreslí čáru složenou z rovných čar. Klepněte na místo, kde chcete mnohoúhelník začít, a táhnutím nakreslete čáru. Klepnutím určíte konec čáry a stejně pokračujte při určení zbývajících částí mnohoúhelníků. Poklepáním ukončíte kresbu čáry. Chcete-li vytvořit uzavřený tvar, poklepejte na počáteční bod.

Pokud stisknete klávesu klávesu SHIFT, budou nové body umísťovány tak, že úhly svírané sousedními stranami mnohoúhelníku budou násobky 45°.

V režimu Upravit body je možné interaktivně měnit jednotlivé body mnohoúhelníku.

Křivka

Ikona
Nakreslí tvar, který je založen na Bézierově křivce. Klepněte na místo, kde chcete křivku začít, táhněte, uvolněte tlačítko myši a poté přesuňte ukazatel na místo, kde chcete křivku ukončit, a klepněte. Přesunutím ukazatele a klepnutím přidáte na křivku rovný úsek. Poklepáním ukončíte kresbu křivky. Pokud chcete vytvořit uzavřený tvar, poklepejte na počáteční bod křivky. Oblouk křivky je určen podle délky, na kterou křivku natáhnete.

Čára od ruky

Ikona
Nakreslí čáru od ruky tak, jak budete táhnout myší v aktuálním dokumentu. Čáru ukončíte uvolněním tlačítka myši. Pokud chcete nakreslit uzavřený tvar, uvolněte tlačítko myši v blízkosti počátečního bodu čáry.

Oblouk

Ikona
Nakreslí v aktuálním dokumentu výseč. Chcete-li nakreslit výseč elipsy, natáhněte ovál do požadované velikosti a poté klepnutím určíte počáteční bod. Poté přesuňte ukazatel myši na místo, kde chcete výseč ukončit, a klepněte. Nemusíte klepnout přímo na ovál. Chcete-li nakreslit kruhovou výseč, podržte během tažení klávesu Shift.

Eliptická výseč

Ikona
Nakreslí vyplněný tvar, který je definován obloukem oválu a dvěma úsečkami ze středu. Chcete-li nakreslit výseč elipsy, natáhněte ovál do poaždované velikosti a poté klepnutím určíte první úsečku. Poté přesuňte ukazatel myši na místo, kde chcete ukončit druhou úsečku, a klepněte. Nemusíte klepnout přímo na ovál. Chcete-li nakreslit kruhovou výseč, podržte během tažení klávesu Shift.

Kruhová úseč

Ikona
Nakreslí vyplněný tvar, který je definován obloukem kruhu a jednou úsečkou. Chcete-li nakreslit úseč kruhu, natáhněte kruh do poaždované velikosti a poté klepnutím určíte počátek úsečky. Poté přesuňte ukazatel myši na místo, kde chcete úsečku ukončit, a klepněte. Nemusíte klepnout přímo na kruh. Chcete-li nakreslit eliptickou úseč, podržte během tažení klávesu Shift.

Textové pole

Ikona
Nakreslí textový rámec s vodorovnou orientací textu. Natáhněte rámec do velikosti, jakou potřebujete, a poté napište nebo vložte text. Chcete-li text otočit, otočte rámcem.

Animace textu

Ikona
Vloží do dokumentu animovaný text s vodorovnou orientací.

Bubliny

Ikona
Nakreslí čáru, která končí v obdélníkové bublině. Směr textu je vodorovný. Přetáhnutím úchytu je možné změnit velikost bubliny. Chcete-li změnit obdélníkovou bublinu na kulatou, přetáhněte největší rohový úchyt, když se ukazatel myši změní na ruku. Pro přidání textu klepněte na okraj bubliny a poté napište nebo vložte text.

Základní tvary

Otevře nástrojovou lištu Základní tvary, kterou je možné použít pro vložení tvarů do dokumentu.

Ikona
Základní tvary

Tvary symbolů

Otevře nástrojovou lištu Tvary symbolů, ze kterého je možné do dokumentu vkládat kresby.

Ikona
Tvary symbolů

Blokové šipky

Otevře lištu Blokové šipky, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Ikona
Blokové šipky

Vývojové diagramy

Otevře nástrojovou lištu Vývojové diagramy, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Ikona
Vývojové diagramy

Bubliny

Otevře nástrojovou lištu Bubliny, ze které je možné vkládat do dokumentu objekty kresby.

Ikona
Bubliny

Hvězdy

Otevře nástrojovou lištu Hvězdy, ze které je možné do dokumentu vkládat objekty kresby.

Ikona
Hvězdy

Body

Umožňuje vám upravit body kresby.

Písmomalba

Otevře dialogové okno Písmomalba, ze kterého můžete do dokumentu vložit stylizovaný text, který nelze vytvořit pomocí formátování písma.

Ikona
Galerie písmomalby

Ze souboru

Obrázek

Plastičnost zap/vyp

Zapne nebo vypne 3D efekty pro označené objekty.

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v Nástroje - Možnosti' - Jazyková nastavení - Jazyky'.

Svislé bubliny

Ikona
Nakreslí čáru, která končí v obdélníkové bublině. Směr textu je svislý. Přetáhnutím úchytu je možné změnit velikost bubliny. Chcete-li změnit obdélníkovou bublinu na kulatou, přetáhněte největší rohový úchyt, když se ukazatel myši změní na ruku. Pro přidání textu klepněte na okraj bubliny a poté napište nebo vložte text. Je k dispozici jen při zapnuté podpoře asijských jazyků.

Svislý text

Ikona
Nakreslí textový rámec se svislou orientací textu. Klepněte do dokumentu a poté napište nebo vložte text. Také je možné natáhnout textový rámec do požadované velikosti. Je k dispozici jen při zapnuté podpoře asijských jazyků.

Related Topics

Tipy pro práci s lištou Kresba.