Galmee Afaanii filuu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Afaan galmee keef filatte kuusaa jechootaa too'ata qubeeffannoof fayyade, waa dhugoomsuu fi murfisa, kurnayee fi dhangessaa kumootaa fayyade fi dhangii mahaalaqa durtii murteessa.

 • Afaan filatte galmee hundaaf fayyada.
 • Galmee keessatti, akkaataa keewwata kamuufuu afaan gargarbahe fayyadamuu dandeessa. Kun dursa afaan galmee hundaa irra qaba.
 • Keewwata tokko keessatti kutata barruu filatameef yoo barbaadde kalatiin dhangeessuun ykn akkaataa arfii waliin afaan tokko ramaduu nidandeessa. Ramaddiin kun akkaataa keewwataatii fi afaan galmee irratti durtii qaba.

Galmee hundaaf afaan filuu

 1. Choose Tools - Options. Go to Language Settings - Languages.
 2. Afaanota durtii galmeefjalatti, galmeewwan haaraa uumaman hundaf afaan galmee fili. Yoo Galmee ammee qofaaf tiif mallattoo keesse, filannoon kee galmee ammee qofaaf fayyade. Qaaqa OK wajjin cufi.

Akkaataa keewwataaf afaan filuu

 1. Akkaataa keewwata ittiin gulaaluu barbaaddu qaree keewwata keessa kaa'i.
 2. Baafata halqaraa baniitii Akaataa Keewwata Gulaaluu fili. Kuni qaaqa Akkaataa Keewwataa bana.
 3. CaancalaBocquu fili.
 4. Afaan filitiiTOLEcuqaasi.

  Keewwatoonni hindi akkaataa keewwata ammee wajjin dhanga'e afaan filatame qaba.

Barruu filatameef kallattin afaanitti gargaarami.

 1. Afaan fayyadamuu barbaadduuf afaan fili.
 2. Dhangii - Arfii fili. Kun qaaqa Arfii bana.
 3. CaancalaBocquu fili.
 4. Afaan filitiiTOLEcuqaasi.

Kaalki LibreOffice, Dhangii - Seelootaafiliitii akkaataa sanan itti fufi.

Akkaataa arfiif afaan filuu

 1. Akkaatawwanii fi foddaa dhangii baniitii saajooAkkaataa Arfii cuqaasi.
 2. Maqaa akkaataa arfii afaan adda addaa fayyadamuu barbaaddee irratti cuqaasi.
 3. Achin baafata halaqaraa Akkaatawwanii fi Foddaa dhangii baniitii Haromsuu fili. Kun qaaqa Akkaataa Arfii bana.
 4. CaancalaBocquu fili.
 5. Afaan filitiiTOLEcuqaasi.

  Amma akkaataa arfii barruu kee filatameef fayyadamuu dandeessa.

Afaanota Barruu baay'ee ida'uu

 1. Galmeewwan jechootaa akka dheertootti dhiyeessuu fi ijaaruu. Meeshaalee - Afaan - Galmeewwan jechoota Baay'ee Karaarra fili fuula galmeewwan jechootaa iyyaafataa saphaphuu durtii keessaa banuuf.
 2. Tarree ibsootaa keessaa galeeloo fili. Ibsa galeeloo argachuu barbaaddu keessatti mataduree cuqaasi.
 3. Fuula itti aanu keessatti, sajoo Get It cuqasi dheertoo galeeloo naqachuuf. Yaadachiisa maqaan ukaankaa kan iyyaafataan kee faayilii naqatuudha. Galaaleewwan dabalataa akka barbaadetti naqadhu.
 4. LibreOffice keessaatti, Tools - Extension Manager filiitii Idaatii cuqaasi dheertoowwan naqataman ijaaruuf.
 5. Dheertoowwan erga ijaartee booda, LibreOffice (Kaasaa Ariitii dabalatee)cufiitii, lamkaasi.

Afaan UI Ijaaruu

Ijaarsii durtii mosajjii OpenOffice.org dhaan walquunnama fayyadamaa (UI) kan afaan ati filattee siif laata.

Fayyadamoonii hedduun fooyya'aa Ingiliiffaa Ameeriikaanii isa ajajoota baafata Ingiliffaa fi gargaartu fayyadamaa Ingiliffaa isa siif laatu filatu. Baafatootaaf afaan kabiroo yoo barbaadde, afaan UI akka armaan gadiitti jijjiiri.

 1. Choose Tools - Options' - Language Settings - Languages'.
 2. Saanduqaa tarree kana "Walquunnama fayyadamaa" keessaa afaan Ui kabiroo fili.
 3. Click OK and restart the LibreOffice software.
 4. Yoo saanduqii tarree afaan ati abarbaaddu siif hintarreesine, "Afaanoota UI Dabalataa Ida'uu" ilaali.

Afaanoota UI Dabalataa Ida'uu

If you use LibreOffice packages maintaned by your Linux distribution, follow the steps below.

 1. Mosajjii LibreOffice cufi (akkasumas Ariitiin kaasaa yoo kaa'a tahe cufi).
 2. Open your favourite package manager, look for LibreOffice language packs, and install the languages that you would like to use.

If you downloaded LibreOffice packages from the main LibreOffice Web site, follow the steps below.

 1. Open your Web browser and enter http://www.libreoffice.org/download/
 2. Qarqaba afaanii isa sirri fooyya'aa kan mosajjii LibreOffice filitii naqadhu.
 3. Mosajjii LibreOffice cufi (akkasumas Ariitiin kaasaa yoo kaa'a tahe cufi).
 4. Install the language pack. Unpack tar.gz file and install the packages according to standard practice on your platform.Matadureewwan Walfakkatan

Tools - Options - Language Settings - Languages

Dhangii - Arfii - Bocquu