Galmeewwan Ofumaan Ol kaa'uu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Yeroo halle galmee ol keessu faayilii dilbii uumuuf

  1. Choose 'Tools - Options' - Load/Save - General.
  2. Yeroo hundumaa garagalcha dilbii uumi mallatteessi.

Yoo dirqalli Yeroo hundumaa garagalcha dilbii uumi filatame, yommuu faayilicha fooyya'aa ammaa ol keessu faayilichi fooyya'aa durii galoolee dilbii keessatti olkaa'ama.

  • You can change the backup directory by choosing Tools - Options' - LibreOffice - Paths', then change the Backups path in the dialog.
  • Garagalchii dilbii galmicha waliin maqaa wal fakkaatu qaba, garuu dheertoowwan .BAK dha. Yoo ukaankaan dilbii faayilii akkasii durumaan of keessaa qaba tahe, ofeeggannoo malee irratti barreeffama.

Ofumaan odeeffannoo baffataa tokkoo tokkoon daqiiqota n tti ol kaa'uuf

  1. Choose 'Tools - Options' - Load/Save - General.
  2. Adda addumma yeroo filiitiiBooda Odeefannoo OfumaaBaffataa ol kaa'i mallatteessi.

Ajajaan kun yommuu halakuu galmee ammaa bakka buusuuf odeeffannoo barbaachisaa ol kaa'a. Dabalataan, yommuu halakuu LibreOffice iin galmeewwan banaa hundaaf odeeffannoo OfumaaBaffataa ofumaa olkaa'uuf yaala, yoo danda'ameef.


Related Topics

Galmeewwan Dhangiiwwan birootiin Ol kaa'uu

Galmeewwan Ol kaa'uu

  1. -#-#-#-# swriter.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nAkka...olkaa'i\n#-#-#-#-# simpress.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nAkka...Olkaa'i\n#-#-#-#-# 01.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nAkka------olkaa'i\n#-#-#-#-# sdraw.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nAkka...Olkaa'i\n#-#-#-#-# scalc.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nAkka Olkaa'i\n#-#-#-#-# smath.po (PACKAGE VERSION) #-#-#-#-#\nAkka...olkaa'i

Tools - Options - Load/Save - General

Meeshaa Gabaasa Dogongoraa