Geessitoota Sadhaatawaa fi Haqaa

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Yommuu geessitoota dabaltu, akkumsaan lama kontootti fudhatamuu qaba: ol kaa'uu irratti akka sadhaatawaatti yookiin akka haqaatti qindaa'uu isaanii, fi faayiliin jiraachuu fi jiraachuu baachuu.

  • Choose Tools - Options - Load/Save - General and specify in the Save URLs relative to field if LibreOffice creates relative or absolute hyperlinks. Relative linking is only possible when the document you are working on and the link destination are on the same drive.
  • You should create the same directory structure on your hard disk as that which exists in the web space hosted by your Internet provider. Call the root directory for the homepage on your hard disk "homepage", for example. The start file is then "index.html", the full path being "C:\homepage\index.html" (assuming Windows operating system). The URL on your Internet provider's server might then be as follows: "http://www.myprovider.com/mypage/index.html". With relative addressing, you indicate the link relative to the location of the output document. For example, if you placed all the graphics for your homepage in a subfolder called "C:\homepage\images", you would need to give the following path to access the graphic "picture.gif": "images\picture.gif". This is the relative path, starting from the location of the file "index.html". On the provider's server, you would place the picture in the folder "mypage/images". When you transfer the document "index.html" to the provider's server through the File - Save As' dialog, and if you have marked the option Copy local images to Internet under Tools - Options' - Load/Save - HTML Compatibility, LibreOffice will automatically copy the graphic to the correct directory on the server.
  • Xurreen haqaa kan akka "C:\homepage\graphics\picture.gif" kaadimaa laattuu irratti hin dalagu. kaadimaas tahe kompuutarri dubbisaa ooftuu jabaa qabaachuun isaan hin barbaachisu. Sirnootni dalagaa kanneen akka Yuuniksii yookiin MacOS xalayoota ooftuu hin adda hin baasan, fi osooma ukaankaan manatasaphaphuu\saxaatoo jiraateyyuu, fakkiin ke hin jiraatu. Geessitoota faayiliif teessoo sadhaatawaa fayyadamuun bayeessa taha.
  • Geessituun gara fuula saphaphuu, fakkeenyaaf, "www.sun.com" yookiin "www.myprovider.com/mypage/index.html" geessituu haqaa dha.
  • LibreOffice nis, faayiliin wabeeffame geessituu keessaa jiraachuu fi bakka itti argamu irratti hirkachuun akkaataa addaan deebisa. LibreOfficeiin tokkoo tokkoo geessituu haaraa mirkaneessee galtee fi aaloo ofumaan qindeessa.Firiichi galmee maddaa erga olkeessee booda lakkada HTML uumame keessatti ilaalamuu ni danda'a.
  • Seerotni armaan gadii ni fayyadamu: Wabiin sadhaatawaa ("graphic/picture.gif") yommuu faayilootni lamaan ooftuu tokkicharra jiru tahe qofa danda'amu. Yoo faayilootni sirna faayilii qe'ee ke keessa ooftuu garaa garaa irraa jiru tahe, wabiin haqaa aaloo "file:"("file:///data1/xyz/picture.gif") hordofa. Yoo faayilootni kaadimoota adda addaa irraa yookiin yoo galteen geessituu hin jiru tahe, wabiin haqaa aaloo "http:" ("http://data2/abc/picture.gif") fayyadama.
  • Manatasaphaphuu kee ooftuu tokkicharraa tiif akka faayilii eegallii manatasaphaphuuchaatti faayiloota hundaa qindeessuu mirkaneeffadhu. Akkaataa kanaan, akka wabiin kaadimaa irraa yeroo hundaa sirrii tahutti LibreOffice iin aaloo fi galtee qindeessuu ni danda'a.
Warning.png Yommuu hantuutee ke geessituu irra boqochiiftu, qacceen gargaartuu wabii haqaa agarsiifti, sababa LibreOffice iin gara keessaatii maqoota xurree haqaa fayyadamuuf. Xurree fi teessoo guutuun,faayiloota HTML akka "Barruu" tti fe'uudhaan yookiin gulaalaa barruutiin isa banuudhaan, yommuu firii alerguu HTML ilaaltu qofa ilaalamuu danda'u.

Matadureewwan Walfakkatan

Geessitoota Gulaaluu