Galmeewwan dhangiiwwan birootiin ol kaa'aman banuu.

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Adeemsa armaan gadii fayyadamuun galmee dhangii kan birootiin olkaa'ame banuu ni dandeessa:

  1. Faayilii - Bani cuqaasi.
  2. Dhangii tarree Faayiloota gosa keessaa fili.
  3. Maqaa faayilii filiitii Bani cuqaasi.

If you always want the file dialogs to show another format by default, choose Tools - Options' - Load/Save - General' and select that format as Default file format.

Galmeewwan ukaankaa hunda jijjiiruu

Masaka, kan karaa dalagaa galmeewwan hunda Maykirosoft Woordii,ekseelii Maykirosoft yookiin Maykirosoft paawor poo'eentii irraa garakeessa galmeewwan dhangii faayilii GalmeeBanaatti garagalchuu fi jijjiiru si qajeelchu, bani. Galeeloo maddaa fi galtee filachuu, galmeewwan fi/yookiin qajoojilee jijjiiruufi jijjiiruu dhiisuu, fi kan caalaa dabalataan ifteessuu ni dandeessa.

When in Writer: == Faayiloota HTML Barreessaa keessaa banuu ==

  • Barreessaa/SaphaphuuLibreOffice keessaa banuuf gosa faayilii "Galmee HTML"fili.Kuni galmeewwan HTML LibreOffice keessaaf durtii dha.

    Dirqaleen hundi Barreessaa/Saphaphuu LibreOffice amma siif jiru, kanneen akka Madda HTML agarsiisi.
  • Barreessaa LibreOffice keessatti banuuf "Galmee HTML (LibreOffice Writer)" fili.

    Dirqaleen hundi Barreessaa LibreOffice amma siif jiru. Dirqaleen hundi Barreessaan LibreOffice gulaallii galmeewwaniif kennu dhangii HTML tiin olkaa'amuu hin danda'an.

Related Topics

dhangiiwwan faayilii XML

Galmeewwan Dhangiiwwan birootiin Ol kaa'uu

Waa'ee Galmeewwan Maaykiroosoofti Offisii Jijjiiruu

Maykiroosoftii Ofiisii fi LibreOffice fayyadamuu

Lakkadda VBA tiin hojjechuu

Dhangii faayilii durtii qindeesuu

Firoomina Akaakuuwwan Galmee Maayikroosoofti Offisii jijjiiruu