Quản lý dấu nhớ

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Biểu tượng
Dùng biểu tượng Thêm vào Dấu nhớ để đặt dấu nhớ cho trang hiện thời được chọn trong Trợ giúp.

Có thông tin thêm trên trang thanh Dấu nhớ.


  • Việc nhấn đôi vào dấu nhớ hay bấm phím Return sẽ mở trang đã gán trong Trợ giúp. Cú nhấn-phải sẽ mở trình đơn ngữ cảnh.
  • Dùng phím Del (delete) để xoá dấu nhớ đã chọn.

Những lệnh này xuất hiện trên trình đơn ngữ cảnh của dấu nhớ :


  • Hiển thị — hiển thị chủ đề Trợ giúp đã chọn.

  • Thay tên — mở hộp thoại để gõ tên khác cho dấu nhớ đó.

  • Xo8a – xoá dấu nhớ đã chọn.

Related Topics

Cửa sổ Trợ giúp của LibreOffice

Mục lục > Chủ đề Trợ giúp Chính

Tips and Extended Tips

Chỉ mục > Tìm kiếm Từ khoá trong Trợ giúp

Tìm > Tìm kiếm văn bản đầy đủ