Списък на регулярните изрази

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search
Знак Резултат/употреба
Произволен знак Представя дадения знак, освен ако не е зададено друго.
. Представя произволен единичен знак с изключение на знак за нов ред или нов абзац. Например изразът за търсене „ша.ка“ ще съвпадне както с „шапка“, така и с „шарка“.
^ Указва, че търсеният израз трябва да се намира в началото на абзац. Специалните обекти в началото на абзаца, например празни полета или рамки, закотвени като знаци, се пренебрегват. Пример: „^Петър“.
$ Указва, че търсеният израз трябва да се намира в края на абзац. Специалните обекти в края на абзаца, например празни полета или рамки, закотвени като знаци, се пренебрегват. Пример: „Петър$“.

$ сам по себе си съвпада с края на абзац. По този начин могат да се търсят и заменят знаци за нов абзац.

* Търсене на нула или повече от знаците преди знака „*“. Например с „Аб*в“ ще намерите „Ав“, „Абв“, „Аббв“, „Абббв“ и т.н.
+ Търсене на един или повече от знаците преди знака „+“. Например с „AБ.+4“ ще намерите „AБб4“, но не и „АБ4“.

Винаги се намира най-дългият възможен низ в даден абзац, който съвпада с този шаблон за търсене. Ако абзацът съдържа низа „AБ 4 AБ4“, ще бъде маркиран целият откъс.

? Търсене на нула или повече от знаците преди знака „?“. Например с „Текста?“ можете да намерите „Текст“ и „Текста“, а с „x(ab|c)?y“ бихте намерили например „xy“, „xaby“ или „xcy“.
\ При търсене специалният знак, следващ след „\“, се тълкува като обикновен знак вместо като регулярен израз (изключения са комбинациите \n, \t, \> и \<). Например с „три\.“ ще намерите „три.“, но не и „трик“ или „трия“.
\n Represents a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination. To change a line break into a paragraph break, enter \n in the Find and Replace boxes, and then perform a search and replace.

\n in the Find text box stands for a line break that was inserted with the Shift+Enter key combination.

\n in the Replace text box stands for a paragraph break that can be entered with the Enter or Return key.

\t Represents a tab. You can also use this expression in the Replace box.
\b Представя граница на дума. Например с „\bздрав“ ще намерите „здравей“, но не и „поздрав“, а със „здрав\b“ ще намерите „поздрав“, но не и „здравей“. Отделната дума „здрав“ се намира и с двете заявки.
^$ Търсене на празен абзац.
^. Търсене на първия знак от абзац.
& или $0 Adds the string that was found by the search criteria in the Find box to the term in the Replace box when you make a replacement.

For example, if you enter "window" in the Find box and "&frame" in the Replace box, the word "window" is replaced with "windowframe".

You can also enter an "&" in the Replace box to modify the Attributes or the Format of the string found by the search criteria.

[абв123] Представя един от знаците между квадратните скоби.
[а-е] Представя произволен знак между а и е, включително началния и крайния знак.

Знаците се подреждат по числовите си кодове.

[а-ги-м] Представя произволен знак от „а“ до „г“ или от „и“ до „м“
[^а-с] Представя произволен знак, който не е между „а“ и „с“.
\uXXXX

\UXXXXXXXX

Представя специален знак чрез четирицифрения му код от Уникод (XXXX).

За редки знаци има отделен вариант с главно U и осем шестнадесетични цифри (XXXXXXXX).

При някои символни шрифтове кодовете на специалните знаци може да зависят от използвания шрифт. Можете да прегледате кодовете, като изберете Вмъкване - Специален знак.

| Търсене на изразите преди и след знака „|“. Например с „това|онова“ можете да намерите „това“ и „онова“.
{2} Определя колко пъти се среща знакът преди отварящата фигурна скоба. Например с „живе{2}“ можете да намерите „живее“.
{1,2} Определя колко пъти най-малко и най-много може да се среща знакът преди отварящата фигурна скоба. Например с „живе{2,}“ можете да намерите „живее“, „живеее“, „живеееее“ и т.н.
{1,} Определя колко пъти най-малко може да се среща знакът преди отварящата фигурна скоба. Например с „живе{2,}“ можете да намерите „живее“, „живеее“, „живеееее“ и т.н.
( ) In the Find box:

Отбелязва знаците между скобите като образец. След това можете да цитирате първия образец в текущия израз с „\1“, втория – с „\2“ и т.н.

Например, ако текстът съдържа числото 13487889 и търсите с регулярния израз (8)7\1\1, ще намерите „8788“.

Можете да ползвате () и за групиране на елементи, например с „а(бв)?г“ ще намерите „аг“ или „абвг“.

In the Replace box:

Използвайте $ (долар) вместо \ (обратно наклонена черта) за заместване на обръщения. Използвайте $0 за заместване на целия намерен низ.

[:alpha:] Представя буквено-цифров знак. Използвайте [:alpha:]+, за да намерите един или повече.
[:digit:] Представя десетична цифра. Използвайте [:digit:]+, за да намерите една или повече.
[:alnum:] Представя буквено-цифров знак ([:alpha:] и [:digit:]).
[:space:] Представя знак за интервал (но не и останалите знаци за празнина).
[:print:] Представя печатен знак.
[:cntrl:] Представя непечатаем знак.
[:lower:] Представя малка буква, ако в Настройки е отметнато Зачитане на регистъра.
[:upper:] Представя главна буква, ако в Настройки е отметнато Зачитане на регистъра.

Примери

e([:digit:])? – намира „е“, последвано от нула или една цифра. Забележете, че в момента всички наименувани класове от знаци като [:digit:] трябва да се ограждат в скоби.

^([:digit:])$ – намира редове или клетки, съдържащи точно една цифра.

Можете да съчетавате изразите за търсене, за да образувате сложни търсения.

За да намерите трицифрени числа, представляващи отделни абзаци

^[:digit:]{3}$

^ означава, че съвпадението трябва да бъде в началото на абзаца,

[:digit:] съвпада с произволна десетична цифра,

{3} означава, че трябва да има точно 3 копия на „digit“,

$ означава, че съвпадението трябва да завършва абзац.


Related Topics

Търсене и замяна

When in Writer: Използване на заместващи знаци при търсене на текст

Търсене и замяна в Writer

Уикистраница за регулярните изрази в Writer (на английски език)

Уикистраница за регулярните изрази в Calc (на английски език)