Wstawianie i edycja tabulatorów

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Na linijce poziomej widoczne są tabulatory określone dla bieżącego akapitu. Aby zmienić układ tabulatorów, najpierw należy określić zakres zmiany:

  • Zmiana tabulatorów dla wszystkich dokumentów: Wybierz pozycje Narzędzia – Opcje' – LibreOffice Writer – Ogólne'.
  • Zmiana tabulatorów dla wszystkich akapitów w bieżącym stylu: Kliknij prawym przyciskiem myszy akapit w celu otwarcia jego menu kontekstowego i wybierz Edycja stylu akapitu, a następnie wybierz zakładkę Tabulatory.
  • Zmiana tabulatorów dla jednego lub kilku akapitów: Zaznacz akapity, a następnie kliknij w odpowiednim miejscu linijki.

Dalej zamieszczono instrukcje dotyczące wszystkich wymienionych wyżej przypadków.

Tabulator można ustawić, klikając w odpowiednim miejscu linijki lub wybierając Format - Akapit - Tabulatory. Obie metody powodują wprowadzenie zmian w bieżącym akapicie lub wybranych akapitach.

Jednokrotne kliknięcie linijki powoduje ustawienie tabulatora z wyrównaniem do lewej strony. Kliknięcie ikony tabulatora na linijce prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie menu kontekstowego, z którego można wybrać typ tabulatora.

Aby ustawić więcej tabulatorów dziesiętnych jeden po drugim, należy klikać ikonę znajdującą się po lewej stronie linijki aż do wyświetlenia odpowiedniego typu tabulatora, a następnie kliknąć w odpowiednim miejscu linijki.

Zaznaczenie Opis:
Ikona
Ustawianie lewych tabulatorów
Ikona
Ustawianie prawych tabulatorów
Ikona
Ustawianie tabulatorów dziesiętnych
Ikona
Ustawianie środkowych tabulatorów

Kliknij dwukrotnie linijkę. Zostanie otwarte okno dialogowe Akapit.

Kliknij dwukrotnie biały obszar na linijce. Spowoduje to ustawienie jednego tabulatora. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Akapit z otwartą zakładką Tabulatory.

Przesuwanie tabulatorów na linijce

  • Poszczególne tabulatory można przesuwać na linijce za pomocą myszy.
  • Aby przesunąć kilka tabulatorów na linijce, przed kliknięciem tabulatora naciśnij klawisz Shift. Aby przeciągnąć tabulator oraz wszystkie tabulatory na prawo od niego, podczas przeciągania należy trzymać naciśnięty klawisz Shift. Odstępy między tabulatorami pozostają niezmienione.
  • Aby przesunąć tabulator i wszystkie tabulatory na prawo od niego, podczas przeciągania należy trzymać naciśnięty klawisz Ctrl. W efekcie odstępy między tabulatorami zmieniają się proporcjonalnie do odległości od marginesu.

Zmiana właściwości tabulatorów

Aby zmienić typ tabulatora, kliknij go na linijce, a następnie kliknij prawym przyciskiem w celu otwarcia menu kontekstowego.

Usuwanie tabulatorów

Aby usunąć tabulator, przeciągnij tabulator poza linijkę, trzymając naciśnięty przycisk myszy.

Zmiana ustawień domyślnych

Dodatkowe informacje o zmianie domyślnych tabulatorów można znaleźć, wybierając polecenie When in Writer: LibreOffice Writer – OgólneWhen in Calc: LibreOffice Calc – OgólneWhen in Draw: LibreOffice Draw – OgólneWhen in Impress: LibreOffice Impress – Ogólne(nazwa modułu) – Ogólne w oknie dialogowym Opcje.

Za pomocą menu kontekstowego linijki można zmienić wyświetlone jednostki miary. Zmiany obowiązują tylko do chwili zamknięcia pakietu LibreOffice i mają zastosowanie tylko do linijki, w której menu kontekstowym wprowadzono zmianę. Aby na stałe zmienić jednostki miary linijek, należy wybrać Narzędzia - Opcje - [Typ dokumentu] - Widok i tam wprowadzić żądane zmiany.

When in Writer: ----

Related Topics

Linijka