Kasaa - Jefuraa Gargaartuu keessaa barbaadi

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

lama cuqaasi.

cuqaasi.

Sanduuqa barruu keessattiJecha barbaadibarreesun mataduree tokkoof barbaaduu dandeessa

Yeroo jecha barbaadi barreessitu yoo qareen tarree kasaa keessa jiraate, agarsiisni gara walsimssiisa itti aanuutti darba.Sanduuqa barruu keessattiJecha barbaadiyeroo jecha barreessitu, tarree kasaa keessaa xiyyeeffannoon gara walsimsiisa wayyaa'aatti darba.

Tip.png Barbaadni Kasaa fi barruu-guutuu yeroo hunda fayyadama ammee filatame LibreOffice irratti fayyadama. Fayyadama sirrii ta'e sanduuqa tarree fayyadamuun mul'isaa kamshaa gargaartuu filadhu.

Related Topics

The Foddaa Gargaarsa LibreOffice

Tips and Extended Tips

Qabeentoota - Matadureewwan Gargaartuu Ijoo

Argadhu - Barbaadi Barruu-Guutuu

Toorbarruuwwan Taliiguu