Wcięcia i odstępy

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Ustawia opcje wcięć i odstępów w akapicie.

Note.png Do zmiany jednostek używanych w tym oknie dialogowym należy wybrać menu Narzędzia – Opcje – LibreOffice Writer – Ogólne, a następnie wybrać nową jednostkę miary w sekcji Ustawienia.

When in Writer:

Tip.png Wcięcia można także ustawiać za pomocją linijki. Aby wyświetlić linijkę należy wybrać Widok - Linijka.

Wybierz Format - Akapit - zakładka Wcięcia i odstępy

Wybierz Widok - Style i formatowanie - otwórz menu kontekstowe i wybierz Modyfikuj/Nowy - zakładka Wcięcia i odstępy

Wcięcie

Określ odstęp pomiędzy prawym i lewym marginesem strony a akapitem.

Przed tekstem

Wprowadź rozmiar wcięcia akapitu od marginesu strony. Aby rozszerzyć akapit na margines strony, wprowadź liczbę ujemną. W przypadku języków o kierunku pisma od lewej do prawej wcięcie lewej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do lewego marginesu strony. W przypadku języków o kierunku pisma od prawej do lewej wcięcie prawej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do prawego marginesu strony.

Po tekście

Określa rozmiar wcięcia akapitu od marginesu strony. Aby rozszerzyć akapit na margines strony, wprowadź liczbę ujemną. W przypadku języków o kierunku pisma od lewej do prawej wcięcie prawej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do prawego marginesu strony. W przypadku języków o kierunku pisma od prawej do lewej wcięcie lewej krawędzi akapitu jest ustalane w stosunku do lewego marginesu strony.

Pierwszy wiersz

Przesuwa pierwszy wiersz akapitu, tworząc wcięcie o podanej wielkości. Aby utworzyć wcięcie pierwszego wiersza akapitu, wprowadź wartość dodatnią dla opcji "Przed tekstem" i wartość ujemną dla opcji "Pierwszy wiersz". Aby utworzyć wcięcie pierwszego wiersza akapitu, w którym jest stosowana numeracja lub wypunktowanie, wybierz opcję "Format – Wyliczanie i numerowanie".

When in Writer: Automatycznie

When in Writer: Automatycznie tworzy wcięcie akapitu w oparciu o rozmiar czcionki i wielkość interlinii. Ustawienie w polu Pierwszy wiersz jest pomijane.

Odstęp

Określ odstęp pomiędzy zaznaczonymi akapitami.

Od góry

Określa odstęp nad zaznaczonym akapitem.

When in Draw: Ikona na pasku formatowania:

When in Draw: {When in Draw: {When in Impress: Ikona na pasku formatowania:

When in Impress: {When in Impress: {

Od dołu

Określa odstęp pod zaznaczonym akapitem.

Nie dodawaj odstępów między akapitami o tym samym stylu

Sprawia, że każda spacja wstawiona przed lub po tym akapicie nie będzie stosowana jeśli do poprzednich lub następnych akapitów zastosowano ten sam styl.

Interlinia

Określa odstęp pomiędzy wierszami tekstu w akapicie.

Pojedyncza

Stosuje pojedynczą interlinię do bieżącego akapitu. Jest to ustawienie domyślne.

1,5-wierszowa

Ustawia interlinię o wielkości półtora wiersza. Odpowiada to pionowemu odstępowi o wielkości połowy wysokości czcionki.

Podwójna

Ustawia interlinię o wielkości dwóch wierszy. Odpowiada to pionowemu odstępowi o wielkości równej wysokości czcionki.

Proporcjonalna

Po wybraniu tej opcji wprowadź w polu wartość procentową. 100% odpowiada pojedynczej interlinii.

Co najmniej

Ustawia minimalną interlinię o wartości wprowadzonej w polu.

Tip.png W przypadku użycia w akapicie czcionek o różnych rozmiarach interlinia jest automatycznie dostosowywana do największego rozmiaru czcionki. Aby utrzymać jednakowe odstępy między wszystkimi wierszami, wprowadź w polu Co najmniej wartość odpowiadającą największemu rozmiarowi czcionki.

Wiodąca

Ustawia wysokość pionowego odstępu wstawianego pomiędzy dwa wiersze.

When in Writer: Stała

When in Writer: Ustawia interlinię dokładnie odpowiadająca wartości wprowadzonej w polu. Wybranie tej opcji może spowodować obcinanie znaków.

o wielkości

Określa wartość interlinii.

Pole podglądu

Wyświetla podgląd bieżącego zaznaczenia.

When in Writer: Uzgadniaj miejsca wierszy

When in Writer: Uaktywnij

When in Writer: Wyrównuje linię bazową każdego wiersza tekstu do pionowej siatki dokumentu, zapewniając równą wysokość wierszy. Użycie tej funkcji wymaga uprzedniego aktywowania opcji Uzgadniaj miejsca wierszy w bieżącym stylu strony. W tym celu należy wybrać Format - Strona, kliknąć kartę Strona, a następnie zaznaczyć pole Uzgadniaj miejsca wierszy w sekcji Ustawienia układu.

When in Writer: ----

Related Topics

Wcięcia akapitów

Pisanie z uzgodnionymi miejscami wierszy