Galuumsotaa fi Addaan fageenyaa

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Galuumsaa fi addaan fageenya dirqalawwanii keewwataaf qindeessa.

Note.png To change the measurement units used in this dialog, choose Tools - Options - LibreOffice Writer - General, and then select a new measurement unit in the Settings area.

When in Writer:

Tip.png Dabalataanis galuumsawwan sarara fayyadamuun qindessuu ni dandeessa. sarartoo agarsiisuuf, Sarara - Mul'annoo fili.

Cancala Dhangii - Keewwata - Galuumsootaa fi Addaan Fageenya fili

Dhangii - Halatootaa fi Dhangeessuu fili - baafata halqaraa galfata banitii CancalaFooyyeessi/Haaraa - Galuumsa - Addaan Fageenya fili

Galumsa

Hangaa iddo gidduu bitaa fi mirga mudana fuulaa fi keewwataa irra darbamuu ifteessi.

Barruu duraa

Hanga iddoo kan keewwata mudana fuula irraa galumsa barbadde galchi yoo barbaadde keewwata gara mudana fuulaatti dheeressuiuf,lakkoofsa hi'eentaa galchi.Afaanota Bitaa irraa gara mirga keessa,qarreen bitaa keewwataa bitaa mudana fuulaa waliin galeera.Afaanota mirga gara bitaa keessaa qarreen mirga keewwataa mudana fuula mirga waliin galeera.

Barruu boodaa

Hanga iddoo keewwata galumsa mudana fuula irraa barbaadde galchi keewwata gara mudana fuulaa keessatti dheeressuuf yoo barbaadde, lakkoofsa hi'eentaa galchi.Afaanota Bitaa gara mirgaatti keessa,mirgi qarree keewwataa mudana fuula mirgaa waliin ni galu. Afaanota mirgaa gara bitaa keessaa bataan qarree keewwataa muudana fuula bitaa waliin galeera.

Sarara jalqabaa

Sarara jalqaba keewwataa hanga galchitee galcha. Galuumsa fannoouumuuf,gatii pozitiivii "BarNu duraa"fi gatii hi'eentaa "sarara jalqaba "galchi. Sarara jalqaba keewwataa galchuuf kan lakkoofsaa ykn rasaasa fayyaa "Dhangii-Rasaasa fi Lakkaawwii - qubannoo "fili."

When in Writer: Ofumaa.

When in Writer: Keewwata akkaataa hammamtaa bocquu fiaddaan fageenya sararaa ofumaan galchaa Qindaa'inni sanduuqa Sarara Jalqabaa keessaa ni gatame.

Addaan fageessuu

Hangn iddoo gidduu keewwattafaa Dhiisuuf ifteessi.

Keewwata gubbaa

Hanga iddoo gidduu keewwattotaa Dhiisuuf ifteessi.

When in Draw: Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

When in Draw: {When in Draw: {When in Impress: Sajoo Kabala Dhangeessuu irratti:

When in Impress: {When in Impress: {

Keewwata gubbaa

Hanga iddoo kan gubbaa keewwatta (tootaa)gubbaa Dhiisuu barbaaddee galchi.

Don't add space between paragraphs of the same style

Makes any space specified before or after this paragraph not be applied when the preceding and following paragraphs are of the same paragraph style.

Addaan fageenya sarara

Hanga iddoo gubbaa keewwata (toora)filatame jalaadhiisuu barbaaddee galchi.

Baaqqee

Sarara baaqqee addaan fageenyaa keewwata ammee fayyadama.kun qindaa'ina durtiitii.

Sararawwan 1.5

Sarara addaan fageenya gara sararawwan 1.5 tti qindeessa.

Dachaa

Sarara addaan fageenya gara sararawwan qindeessa.

Qixxaataa

Dirqaala kanafili,ittaansuudhaan gatii dhibbeentaa sanduuqaakeessa galchii,bakka %100 sarara baqqee addaan fageenya walitti gala.

Xiqqaatee xiqqatu

Sarara gadii addaan fageenya gara gatii kanatii sanduuqa keessaa qindeessa.

Tip.png Hammamtaa bocquu adda addaa keewwataa waliin yoo fayyadamuu barbaadde,sararri addaan faggeenyaa ofumaanhammamtaa bocquuguddaatti sirreeffame.sararawwan maraaddaan fageenya walfakkaata yoo filtu, gatii xiqqaatee xiqqatuu kan hammamta bocquu gudaatti walitti galu keessa ifteessi.

Bo'oo

Hojjaa iddoo surdaala kan sararawwan lama gidduutti sagame qindeessa.

When in Writer: Dhaabataa

When in Writer: Sarara addaan fageenyaatti sirruumman walsimu kan saduuqa keessaa galchiitu qindeessa. Kun arfiilee soofame kan argamu.

kan

Gatii sarara addaan fageeenyaaf fayyadu galchi.

Dirree Durargii

Durargii filannoo ammee agarsiisi.

When in Writer: Dhugaa galmeessuu

When in Writer: Kakaasa

When in Writer: Bu'uura ka'uumsa tokkoo sararaa barruu tarsaa galmee sarjaa akka tokkoon tokkoo sararaa hojjaa waliin walfakaatu hiriirsa. Amala kana fayyadamuuf jalqaba dirqama Dhugaa- galmeessuu dirqala haalata fuula ammee kakaasi. Kana galchuuf, Dhangii - fuulaa fili, caancala Fuula irratti cuqaasi, ittaansuudhaan dhuugaa-galmeessuu sanduuqa keessaa bal'ina Teessuma qindaa'inaa fili.

When in Writer: ----

Related Topics

Keewwatawwan siiqsuu

Galmeessa dhugaa Barreeessuu