Отстъпи и разредка

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Задава настройките за отстъпи и разредка на абзаца.

Note.png За да промените мерните единици, използвани в този диалогов прозорец, изберете Инструменти - Настройки - LibreOffice Writer - Общи, после изберете нова мерна единица в областта Настройки.

When in Writer:

Tip.png Можете да задавате отстъпи и чрез скалата. За да видите скалата, изберете Изглед - Скала.

Изберете Форматиране - Абзац - раздел Отстъпи и разредка

Изберете Изглед - Стилове и формати - отворете контекстното меню на елемент и изберете Промяна/Нов - раздел Отстъпи и разредка

Отстъп

Задайте големината на пространството между лявото и дясното бяло поле на страницата и абзаца.

Преди текста

Въведете разстоянието, с което желаете да отделите абзаца от бялото поле на страницата. Ако желаете абзацът да навлиза в полето, въведете отрицателно число. При езици с писане отляво надясно левият край на абзаца се отмества спрямо лявото поле на страницата. При езици с писане отдясно наляво десният край на абзаца се отмества спрямо дясното поле на страницата.

След текста

Въведете разстоянието, с което желаете да отделите абзаца от бялото поле на страницата. Ако желаете абзацът да навлиза в полето, въведете отрицателно число. При езици с писане отляво надясно десният край на абзаца се отмества спрямо дясното поле на страницата. При езици с писане отдясно наляво левият край на абзаца се отмества спрямо лявото поле на страницата.

Първи ред

Добавя пред първия ред на абзац отстъп с въведената от вас големина. За да оформите висящ отстъп, въведете положителна стойност в полето „Преди текста“ и отрицателна в „Първи ред“. За да оформите отстъп пред първия ред на абзац с номер или водещ знак, изберете „Форматиране - Водачи и номерация - Позиция“.

When in Writer: Автоматично

When in Writer: Добавя автоматичен отстъп в абзаца според размера на шрифта и междуредието. Стойността в полето Първи ред се игнорира.

Разредка

Задайте растоянието, с което да бъдат разделени помежду си избраните абзаци.

Над абзаца

Въведете големината на желаното празно пространство над избрания абзац или абзаци.

When in Draw: Икона в лентата Форматиране:

When in Draw: {When in Draw: {When in Impress: Икона в лентата Форматиране:

When in Impress: {When in Impress: {

Под абзаца

Въведете големината на желаното празно пространство под избрания абзац или абзаци.

Без разстояние между абзаци с еднакъв стил

Указва зададеното разстояние преди или след абзаца да не се прилага, когато предишният или следващият абзац е със същия абзацен стил.

Междуредия

Задайте големината на разстоянието между редовете в текста на абзаца.

Единични междуредия

Прилага единични разстояния между редовете в текущия абзац. Това е настройката по подразбиране.

Междуредия 1,5

Задава междуредия от ред и половина.

Двойни

Задава междуредия от два реда.

В проценти

Изберете тази настройка и въведете в полето стойност в проценти, като 100% отговаря на единични междуредия.

Най-малко

Въведената от вас стойност в полето се използва като минимално междуредие.

Tip.png Ако в абзаца ползвате шрифтове с различен размер, междуредията автоматично се нагласят според най-едрия шрифт. Ако предпочитате всички междуредия да са еднакви, задайте в полето Най-малко стойност, съответстваща на най-едрия шрифт.

Просвет

Задава височината на празното пространство между два реда.

When in Writer: Фиксирани

When in Writer: Прави междуредията точно равни на стойността, която сте въвели в полето. Така някои знаци може да бъдат изрязани.

от

Въведете стойност за междуредията.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

When in Writer: Напасване на редовете в колоните

When in Writer: Активиране

When in Writer: Подравнява шрифтовата линия на всеки ред текст по вертикалната мрежа на документа, така че редовете да са с еднаква височина. За да ползвате тази възможност, трябва първо да включите настройката Напасване на редовете в колоните за текущия стил на страница. За тази цел изберете Форматиране - Страница, отворете раздела Страница и отметнете полето Напасване на редовете в колоните в областта Настройки за оформление.

When in Writer: ----

Related Topics

Поставяне на отстъп в абзаци

Писане с напасване на редовете