Importowanie i eksportowanie danych w formacie tekstowym

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

W razie konieczności wymiany danych z bazą danych, która nie obsługuje łączy ODBC ani importu i eksportu do formaty dBASE, można posłużyć się powszechnym formatem tekstowym.

Importowanie danych do pakietu LibreOffice

Do wymiany danych w formacie tekstowym służy filtr importu/eksportu programu LibreOffice Calc.

  1. Wyeksportuj żądane dane z bazy źródłowej w formacie tekstowym. Zaleca się stosowanie formatu tekstowego CSV. W formacie tym pola danych są rozdzielone za pomocą separatorów, takich jak przecinki lub średniki; rekordy są rozdzielone znakami podziału wiersza.
  2. Wybierz Plik - Otwórz i kliknij plik do zaimportowania.
  3. Wybierz "Tekst CSV" w polu kombi Typ pliku. Kliknij przycisk Otwórz.
  4. Zostanie otwarte okno dialogowe Import tekstu. Określ dane do zaimportowania z dokumentu tekstowego.

Dane zaimportowane do arkusza kalkulacyjnego LibreOffice Calc można edytować odpowiednio do wymagań. Istnieją dwie metody zapisywania danych jako źródło danych pakietu LibreOffice:

  • Zapisz bieżący arkusz kalkulacyjny LibreOffice Calc w formacie dBASE w folderze bazy dBASE. W tym celu wybierz Plik - Zapisz jako, a następnie wybierz Typ pliku "dBASE" oraz folder bazy dBASE.

Eksportowanie do formatu tekstowego CSV

Bieżący arkusz kalkulacyjny LibreOffice można wyeksportować do formatu tekstowego, który jest odczytywany przez wiele aplikacji.

  1. Wybierz Plik - Zapisz jako.
  2. W polu Typ pliku wybierz filtr "Tekst CSV". Wprowadź nazwę pliku i kliknij przycisk Zapisz.
  3. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Eksport dBase, w którym można określić zestaw znaków, separator pól oraz separator tekstu. Kliknij przycisk OK. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie informujące, że zapisano tylko aktywny arkusz.

Tematy pokrewne

Importowanie i eksportowanie danych w programie Base

When in Calc: Import i eksport plików dBASE