Hộp thoại Siêu Liên kết

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Mở một hộp thoại cho bạn có khả năng tạo và chỉnh sửa siêu liên kết.

Biểu tượng
Hộp thoại Siêu Liên kết

Chọn kiểu siêu liên kết cần chèn.

Internet

Hãy sử dụng trang Internet của Hộp thoại siêu liên kết để chỉnh sửa siêu liên kết có địa chỉ WWW hay FTP.

Dữ liệu

Trên trang Thư tín/Tin tức trong Hộp thoại siêu liên kết, bạn có thể chỉnh sửa siêu liên kết cho địa chỉ thư điện tử hay tin tức.

Tài liệu

Siêu liên kết đến bất cứ tài liệu hay đích nào cũng có thể được chỉnh sửa bằng thẻThẻ trong Hộp thoại siêu liên kết.

Tài liệu mới

Hãy sử dụng thẻ Tài liệu mới trong Hộp thoại siêu liên kết để thiết lập một siêu liên kết đến tài liệu mới, và tạo tài liệu mới đồng thời.

Áp dụng

Áp dụng dữ liệu vào tài liệu của bạn.

Đóng

Đóng hộp thoại, không lưu gì.

Trợ giúp

Mở Trợ giúp

Reset

Resets the entries in the dialog to their original state.


Related Topics

Inserting Hyperlinks