Gargaarsa Argaachuu

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Iddoola saphaphuu OpenOffice.org irra, support.openoffice.org gargaarsa argachuu nidandeessa.

Goolaba tajaajilawwan gargaarsa ammeetiif, faayilii Nadubisii, ukaankaa LibreOffice keessaa daawadhu.

Fuuloota gargaarsaa afaan naannoo

Piroojektootii biyyoomsuu OpenOffice.org, fuuloota gargaarsaa afaan naannootiin laatu. Piroojektoota afaan dhalootaa mul'annoo projects.openoffice.org/native-lang.html irra barbaadi. Gargarsafi deeggarsa iddoola saphaphuu OpenOffice.org support.openoffice.org irraa afaan Ingiliziitiin argachuu nidandeessa.

Tarreewwan ergannoo

Waa'ee OpenOffice.org gaafadhutii, ofiin duuloo irraa gargaarsa barbaadi, tarreewwan ergannoo matadureewwan gargaarsaa irratti marii godhu. Iddoola saphaphuu OpenOffice.org www.openoffice.org/mail_list.html irratti tarreewwan ergannoo waliigala fi addaa argachuu dandeessa.

Walga'ii

You can access web forums to ask and answer questions about LibreOffice.

Ittisa

Yeroo ati waa'ee ittisaa mosaajjii kana fayyadamuun waliin hojjettutti, dagaagsitoota tarree ergaa ummataa dev@openoffice.org tin qunnamuu dandeessa. Yoo fayyadamtoota biroo waliin dhimma babade mari'achuu feete, tarree ergaa ummataa discuss@openoffice.org fayyadamuun erguu dandeessa.

Naqadhu

OpenOffice.org baay'ee fooyya'aadownload.openoffice.orgnaqachuu dandeessa.

Galmeessa

Galmeessa akka faayilii PDF 'tti , how-tos, akkasumas qajeelchoota iddoola saphaphuu OpenOffice.org documentation.openoffice.orgirraa naqachuu dandeessa.

Hirmaadhuu fi deebisii kenni

Ummata addunyaa waliin OpenOffice.org keessatti hirmaannaa si'ataa qabaachuu yoo barbaadde, dubdeebii kennuuf, amaloota mari'achuuf, wanta dabaltaa gaarii kennuuf, FAQ keessatti barruu mataa kee barreessuuf, akkamitti, hujeekaan, irrabahii viidiyoo uumuuf anaa dhufu jedhamta.

Daawwadhu Iddoola saphaphuu galmeessa ykn Fuula jalqabaa wiikii fi hirmaattootaaf geessitoota duukaa bu'i.