Allmän ordlista

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

För att det ska bli lättare för dig att komma igång med LibreOffice, innehåller den här ordlistan förklaringar av de viktigaste facktermerna som du kommer att stöta på.

Använd ordlistan för att slå upp termer som du inte känner igen i LibreOffice-programmen.

Talsystem

Ett talsystem bestäms av antalet tecken som är tillgängliga för att representera tal. Decimalsystemet är t.ex. baserat på talen 0-9, det binära systemet är baserat på talen 0 och 1 och det hexadecimala systemet är baserat på 16 tecken: 0-9 och A-F.

Länk

Kommandot Länkar finns på Redigera-menyn. Kommandot kan bara aktiveras om det aktuella dokumentet innehåller minst en länk. När du t.ex. infogar ett grafiskt objekt, kan du antingen kopiera det direkt till dokumentet eller infoga det som en länk.

När ett objekt infogas direkt i ett dokument, ökar dokumentets storlek med (minst) objektets storlek. Du kan spara dokumentet och öppna det på en annan dator, och det infogade objektet finns fortfarande på sin plats.

Om du infogar objektet som länk, skapas bara en referens till filnamnet. Dokumentets filstorlek ökar bara med det utrymme som länken upptar. Men om du öppnar dokumentet på en annan dator, måste den länkade filen finnas på exakt den adress som referensen anger för att objektet ska kunna visas.

Använd Redigera - Länkar om du vill se vilka filer som är infogade som länkar. Länkarna kan tas bort om så önskas. Det innebär att länken bryts och objektet infogas direkt.

SQL-databas/SQL-server

En SQL-databas är ett databassystem med ett SQL-gränssnitt. SQL-databaser används ofta i klient-server-nätverk där olika klienter har åtkomst till en central server (till exempel en SQL-server). Därför kallas de även SQL-serverdatabaser, eller bara SQL-servrar.

I LibreOffice kan du integrera externa SQL-databaser. Databaserna kan finnas på din lokala hårddisk eller i nätverket. Du kommer åt dem via antingen ODBC, JDBC eller via en integrerad "native" drivrutin i LibreOffice.

SQL

SQL (Structured Query Language) är ett språk som används för databasfrågor. I LibreOffice kan du antingen formulera frågor i SQL eller interaktivt med musen.

Spara relativt och absolut

I några dialogrutor (t.ex. Redigera - AutoText) kan du välja om filer ska sparas relativt eller absolut.

Om du väljer att spara relativt, kommer referenserna till inbäddade grafikobjekt eller andra filbaserade objekt i dokumentet att infogas i en form som utgår från dokumentets plats i filsystemet. Det spelar ingen roll om den refererade katalogstrukturen befinner sig på t.ex. enhet C: eller enhet D: respektive volym HD1, HD2 eller någon annanstans. Filerna kommer hur som helst att hittas (så länge referensfilen finns kvar i samma enhet eller volym). Detta är särskilt viktigt om du lägger upp en katalogstruktur på en Internet-server, t.ex. i en hemsidesmapp hos Internet-leverantören.

Om du föredrar att spara absolut definieras alla referenser till andra filer också som absoluta, baserade på respektive enhet, volym eller rotkatalog. Fördelen är att det dokument som innehåller referenserna kan flyttas till andra kataloger eller mappar utan att referenserna blir ogiltiga.

Änkor och horungar

Änkor och horungar är typografiska beteckningar av mycket gammalt datum. En änka är när sista raden i ett stycke står överst på nästa sida. En horunge är omvänt när den första raden i ett stycke står ensam längst ner på en sida. I ett textdokument i LibreOffice kan du undvika dessa fenomen automatiskt genom att ställa in styckeformatmallen på det sättet. Du kan t.o.m. välja hur många rader som minst måste förekomma tillsammans på en sida.

RTF

RTF (Rich Text Format) är ett filformat som är framtaget för utbyte av textfiler. En särskild funktion är att formatering konverteras till läsbar textinformation. Det innebär att filerna tyvärr blir ganska stora jämfört med andra filformat.

Relationsdatabas

Ett RDBMS (eng. Relational Database Management System) är ett databassystem där data hanteras i form av tabeller som är kopplade till varandra. En väl planerad databas kan vara uppbyggd så att varje uppgift bara behöver matas in en gång men ändå kan granskas i flera olika sammanhang.

Ett RDBMS (Relational Database Management System) är ett program där du kan skapa, uppdatera och administrera en relationsdatabas. Ett RDBMS tar emot SQL-uttryck (Structured Query Language) från en användare eller ett program och skapar, uppdaterar eller ger åtkomst till databasen.

Ett typiskt exempel på en relationsdatabas är ett företags databas med tabeller för kunder, inköp och fakturor. I fakturatabellen finns inga kunddata eller inköpsdata, men däremot referenser i form av relationslänkar, eller relationer, till respektive fält i kund- och inköpstabellen (t.ex. fältet för kund-ID i kundtabellen).

Register

Register är en typografisk term som används vid tryckning och utskrift. Med termen menas att raderna på den ena sidan på bladen i böcker, tidskrifter osv har exakt samma position som motsvarande rad på den andra sidan. På det viset undviker man att det uppstår grå fält mellan raderna (på grund av att raderna på baksidan svagt skiner igenom), vilket försvårar läsningen. Man talar även om register när alla rader som ligger bredvid varandra i textspalter har samma höjd.

När du ställer in register för ett stycke, en styckeformatmall eller en sidformatmall justeras baslinjerna för de påverkade tecknen till ett vertikalt sidraster, oberoende av teckenstorlek eller om det finns grafik. Du kan om du vill ange inställningen för det här rastret som en formatmallsegenskap.

Primärnyckel

En primärnyckel fungerar som unik identifierare för databasfält. Unik identifiering av databasfält används i relationsdatabaser för att komma åt data i andra tabeller. Om en annan tabell refererar till en primärnyckel kallas den sekundärnyckel.

I LibreOffice definierar du primärnycklar i utkastvyn av en tabell genom att välja motsvarande kommando för det markerade fältet på snabbmenyn till ett radhuvud.

PNG

PNG (Portable Network Graphics) är ett grafikfilformat. PNG-filer komprimeras med den komprimeringsfaktor du väljer och utan att data går förlorade, till skillnad från JPG-formatet.

OpenGL

OpenGL är ett språk för 3D-grafik som är utvecklat av SGI (Silicon Graphics Inc). Det finns två vanliga varianter av språket: Microsoft OpenGL, som är utvecklat för att användas med Windows NT, och Cosmo OpenGL som tillverkas av SGI. Det senare är ett oberoende grafikspråk för alla plattformar och alla typer av datorer, som t.o.m. går att använda på datorer som saknar särskild maskinvara för 3D-grafik.

OLE

OLE-objekt (Object Linking and Embedding) kan länkas till ett måldokument eller bäddas in i dokumentet. Om du bäddar in objektet skapas en kopia av objektet och information om källprogrammet i måldokumentet. Om du vill redigera objektet aktiverar du källprogrammet genom att dubbelklicka på objektet.

ODBC

ODBC (Open Database Connectivity) är ett standardprotokoll med vilket program kan få åtkomst till databassystem. Det språk som används i sökningarna är SQL (Structured Query Language). I LibreOffice kan du för varje databas bestämma om sökningar ska göras med SQL-kommandon. Du kan också använda den interaktiva hjälpen och definiera sökningen med några musklickningar varefter den översätts automatiskt till SQL av LibreOffice.


Objekt

Ett objekt är ett element på bildskärmen som innehåller information. Det kan t.ex. röra sig om användningsdata som text eller grafik.

Objekt är självständiga och påverkar inte varandra. Det finns särskilda kommandon för varje objekt som innehåller data. Ett grafikobjekt förses t.ex. med kommandon för bildredigering och en tabell med kommandon för beräkning.

Snabbmeny

Om du vill visa ett objekts snabbmeny markerar du objektet genom att klicka på det med vänster musknapp, därefter klickar du med höger musknapp. Vissa snabbmenyer kan aktiveras även när inget objekt är markerat. Snabbmenyer finns nästa överallt i LibreOffice.

Kerning

Kerning är en engelsk beteckning för att minska eller öka avståndet mellan bokstavspar, t.ex. mellan V och a. På så sätt uppnår man en optisk utjämning av teckenbilden.

Kerningtabeller innehåller information om vilka bokstavspar som behöver mer utrymme. Tabellerna ingår vanligen i definitionen av ett teckensnitt.

JDBC

Du kan använda API:t Java Database Connectivity (JDBC) för att ansluta till en databas från LibreOffice. Drivrutinerna till JDBC är skrivna i programmeringsspråket Java och är plattformsoberoende.

Formatering

Med formatering menas den visuella textlayout som görs i ett ordbehandlings- eller DTP-program. I formateringen omfattas pappersformat, sidmarginaler, teckensnitt och teckensnittseffekter samt indrag och avstånd. Du kan formatera text direkt eller med de formatmallar som ingår i LibreOffice.

Rotationsknapp

  1. I formulärkontroller är rotationsfältet en egenskap av numeriska fält, valutafält, datumfält eller tidsfält. Om egenskapen "Rotationsfält" är aktiverad visar fältet några symboler med pilar som pekar åt motsatt håll, antingen vertikalt eller horisontellt.
  2. I Basic-IDE är rotationsfältet namnet som används för ett numeriskt fält tillsammans med två pilsymboler.

Du kan ange ett numeriskt värde i fältet bredvid rotationsrutan, eller välja värdet med hjälp av uppåtpilen eller nedåtpilen på rotationsrutan. Du kan öka eller minska värdet genom att trycka på uppåtpilen och nedåtpilen på tangentbordet. Du kan trycka på PageUp- och Page Down-tangenterna för att ange högsta och lägsta värde.

Om fältet bredvid rotationsrutan används för att definiera numeriska värden kan du även definiera en måttenhet, till exempel 1 cm eller 5 mm, 12 pt eller 2".

DDE

DDE står för "Dynamic Data Exchange" och är en föregångare till OLE, som står för "Object Linking and Embedding". Med DDE blir objekt länkade genom filreferenser, men inte inbäddade

Du kan skapa en DDE-länk med följande procedur: Markera celler från en LibreOffice Calc-tabell, kopiera dem till urklipp, växla till en annan tabell och välj Redigera - Klistra in innehåll. Du kan infoga innehållet som en DDE-länk genom att välja alternativet DDE-länk. När du aktiverar en länk läses det infogade cellområdet från sin ursprungliga fil.

Komplex Textlayout (CTL)

Språk med komplexa skript kan ha några eller flera av följande kännetecken:

  • Språket skrivs med tecken som består av flera delar.
  • Textriktningen är från höger till vänster.

För närvarande stöder LibreOffice hindi, thai, hebreiska och arabiska som CTL-språk.

Aktivera CTL-stöd med Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Språk.

Bézier-objekt

Bézierkurvan utvecklades av den franske matematikern Pierre Bézier och är en matematiskt definierad kurva som används i tvådimensionella grafiska program. Kurvan definieras av fyra punkter: startpunkten, slutpunkten och två mittpunkter. Du kan ändra Bézierobjekt genom att flytta de här punkterna med musen.

ASCII

Förkortning av American Standard Code for Information Interchange. ASCII är en teckenuppsättning för tecken i persondatorer. Den består av 128 tecken med bokstäver, siffror, specialtecken och skiljetecken. Den utvidgade ASCII-uppsättningen består av 256 tecken. Till varje tecken hör ett entydigt nummer som man kallar ASCII-kod.

På HTML-sidor bör bara tecken från den 7-bitarskodade ASCII-uppsättningen finnas. För andra tecken, som t.ex. å, ä, ö, används omskrivningar. Litet "ä" skrivs alltså som "<ä>". Exportfiltret i LibreOffice utför sådana omvandlingar automatiskt.

Förankra

Vissa fönster i LibreOffice, till exempel fönstret Formatmallar och formatering och Navigator, är "förankringsbara" fönster. Du kan flytta de här fönstren, ändra storlek på dem eller förankra dem vid en kant. På varje kant kan du förankra flera fönster ovanpå eller bredvid varandra. Sedan kan du flytta inramningslinjerna och ändra fönstrens relativa proportioner.

Du kan upphäva en förankring och förankra igen genom att hålla ned Ctrl-tangenten och dubbelklicka i ett tomt område i fönstret. I fönstret Formatmallar och formatering kan du också dubbelklicka på ett grått område i fönstret bredvid ikonerna samtidigt som du håller ned Ctrl-tangenten.

Förankra (AutoHide)

Vid alla fönsterkanter där ett annat fönster är förankrat visas en knapp som du kan använda för att visa, dölja och fixera fönstret.

  • Om du klickar på knappen på fönsterkanten så att fönstret visas förblir det synligt tills du döljer det manuellt igen (med samma knapp).
  • Om du visar fönstret genom att klicka på fönsterramen (inte knappen) kan du aktivera funktionen AutoHide. Med funktionen AutoHide kan du tillfälligt visa ett dolt fönster genom att klicka på dess kant. När du klickar i dokumentet döljs det förankrade fönstret igen.

Direkta och indirekta formateringar

När du formaterar ett dokument utan att använda formatmallar kallas det "direktformatering". Det innebär att du ändrar text eller andra objekt som ramar eller tabeller direkt genom att tillämpa olika attribut. Formateringen gäller endast det markerade området och alla ändringar måste göras separat. Formatmallar däremot tillämpas inte direkt på texten. De definieras först i fönstret Formatmallar och formatering och kan sedan användas. En fördel med detta är att när du ändrar en formatmall ändras alla delar i dokumentet som använder formatmallen ifråga samtidigt.

Du kan ta bort direktformatering från dokumentet genom att markera hela texten med snabbkommandot Ctrl+A och sedan välja Format - Radera direktformatering.

IME

IME står för Input Method Editor. Det är ett program där användaren kan skriva komplexa tecken från icke-västliga teckenuppsättningar med ett vanligt tangentbord.