Ogólne

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

W sekcji Ogólne możesz dokonać wyboru domyślnych ustawień zapisu plików oraz formatu plików jaki ma być stosowany.

Wybierz polecenie Narzędzia – Opcje' – Ładuj/Zapisz – Ogólne'

Ładuj

Ładuj dokument łącznie z ustawieniami indywidualnymi

Wczytuje ustawienia użytkownika zapisane w dokumencie podczas jego otwierania.

Jeśli Ładuj dokument łącznie z ustawieniami indywidualnymi nie jest zaznaczone zostaną zastosowane następujące ustawienia użytkownika:

  • Ustawienia dostępne w Plik - Drukuj - Właściwości,
  • Nazwa faksu,
  • Opcje odstępów dla akapitów przed tabelkami tekstu,
  • Informacje na temat automatycznego uaktualnienia linków, funkcji pól i wykresów,
  • Informacje o pracy z formatowaniem znaków azjatyckich.

Następujące ustawienia są zawsze ładowane wraz z dokumentem, niezależnie od tego czy opcja ta jest zaznaczona czy nie:

  • Źródła danych połączone z dokumentem i ich widok.

Załaduj ustawienia drukarki z dokumentem

Jeśli opcja jest włączona, ustawienia drukarki zostaną załadowane z dokumentem. Pozwala to na drukowanie dokumentu na oddalonej drukarce, jeśli drukarka nie została zmieniona ręcznie w oknie dialogowym Drukowanie. Jeśli opcja jest wyłączona, dokument zostanie wydrukowany za pomocą drukarki standardowej. Bieżące ustawienia drukarki zostaną zapisane z dokumentem, niezależnie od tego, czy opcja została włączona.

Zapisz

Automatyczne zapisywanie dokumentów

Edycja właściwości dokumentu przed zapisaniem

Powoduje, że okno Właściwości pojawi się za każdym razem gdy wybierzesz polecenie Zapisz jako.

Zawsze wykonuj kopię zapasową

Zapisuje poprzednią wersję dokumentu przy każdym zapisaniem pliku. Za każdym razem gdy LibreOffice tworzy kopię zapasową, poprzednia jest usuwana. Kopia zapasowa ma rozszerzenie .BAK

Aby zmienić lokalizację kopii zapasowych, wybierz polecenie Narzędzia – Opcje' – LibreOffice – Ścieżki' i wprowadź nową ścieżkę do pliku kopii zapasowej.

Zapisuj informacje niezbędne do automatycznego przywracania co

Określa czy LibreOffice zapisuje informacje potrzebne do odtworzenia dokumentów zamkniętych w wyniku awarii. Możesz ustawić czas między kolejnymi zapisami.

Minuty

Określa interwał czasowy w minutach dla opcji automatycznego przywracania.

Automatycznie zapisz też dokument

Określa jak LibreOffice ma zapisywać wszystkie otwarte dokumenty kiedy zapisuje informacje automatycznego przywracania. Wykorzystuje ten sam interwał czasowy co automatyczne przywracanie.

Zapisz względne adresy URL dla systemu plików

Ta opcja pozwala Ci na określenie jako domyślnego względnego adresowania ścieżek URL dla systemy plików lub Internetu. Adresowanie względne jest możliwe tylko w przypadku gdy dokument źródłowy i dokument połączony (podlinkowany) są zapisane na tym samym dysku.

Adres względny rozpoczyna zawsze od katalogu w którym znajduje się bieżący dokument. Przy adresowaniu bezwzględnym, adres rozpoczyna się od katalogu głównego. Poniższa tabela przedstawia różnice w składni pomiędzy względnym a bezwzględnym odwoływaniem się do pliku:

Przykłady System plików Internet
względne ../obrazy/obrazek.jpg ../obrazy/obrazek.jpg
bezwzględne file:///c|/roboczy/obrazy/obrazek.jpg http://mojserwer.com/roboczy/obrazy/obrazek.jpg
Warning.png Podpowiedzi zawsze wyświetlają bezwzględną ścieżkę. Jednakże jeśli dokument jest zapisany w formacie HTML, LibreOffice będzie wstawiać względną ścieżkę jeśli odpowiedni opcja jest zaznaczona.

Zaznacz tą opcję w celu względnego zapisywania ścieżek URL w systemie plików.

Zapisz względne adresy URL dla plików z internetu

Zaznacz tę opcję w celu względnego zapisywania ścieżek URL w Internecie.

Domyślny format pliku i ustawienia ODF

Wersja formatu ODF

Pakiety OpenOffice.org 3 i StarOffice 9 wprowadziły nowe funkcje, które należy zapisywać w formacie OpenDocument (ODF) w wersji 1.2. Wcześniejsze wersje pakietów, OpenOffice.org 2 i StarOffice 8, obsługują formaty plików ODF 1.0/1.1. Te wcześniejsze formaty plików nie są w stanie zapisywać wszystkich nowych funkcji nowego oprogramowania.

Aktualne wersje LibreOffice mogą otwierać dokumenty w formacie ODF w wersji 1.0/1.1 i 1.2.

Podczas zapisywania dokumentu można zapisać go w formacie ODF 1.2 lub ODF 1.2 (Rozszerzony), lub w poprzednim formacie ODF 1.0/1.1.

Note.png Format ODF 1.2 (Rozszerzony) umożliwia umieszczanie komentarzy w plikach programów Draw i Impress. Komentarze można wstawić za pomocą dostępnego w najnowszej wersji programu polecenia Wstaw - Komentarz. Komentarze te są tracone po załadowaniu do starszych wersji programu plików zapisanych w najnowszej wersji.

Niektóre firmy lub organizacje mogą wymagać dokumentów ODF w formacie 1.0/1.1. W polu listy można wybrać ten format. Ponieważ w starszych wersjach formatu nie można zapisać wszystkich nowych funkcji, zalecamy używanie formatu ODF 1.2 (Rozszerzony), gdy jest to możliwe.

Tryb ODF 1.2 Rozszerzony (tryb kompatybilny) jest trybem ODF 1.2 Rozszerzonym, lecz bardziej kompatybilnym wstecz. Wykorzystuje przestarzałe właściwości w ODF 1.2 i/lub zapewnia 'kompatybilność-z-błędami' do starszej wersji OpenOffice.org. Może być użyteczny, jeśli chcesz wymieniać się dokumentami ODF z użytkownikami, którzy używają aplikacji sprzed ODF 1.2 lub tylko z ODF 1.2.

Ostrzeżenie, gdy nie zapisujesz w formacie ODF lub domyślnym

Możesz tak ustawić ostrzeżenie, by wyświetlało się zawsze, gdy nie zapisujesz w formacie OpenDocument lub domyślnym ustawionym za pomocą polecenia Ładuj/Zapisz – Ogólne w oknie dialogowym Opcje.

Możesz ustawić, który format pliku będzie używany jako domyślny przy zapisywaniu dokumentów różnych typów. Jeśli zawsze wymieniasz się dokumentami z innymi osobami, które np. używają Microsoft Office, możesz ustawić tutaj by LibreOffice używał formatu Microsoft Office jako domyślnego dla plików tekstowych.

Typ dokumentu

Tutaj wybierasz typ dokumentu któremu chcesz przypisać domyślny format pliku.

Zawsze zapisuj jako

Określa domyślny format zapisu plików o typie wybranym z listy po lewej stronie. Zawsze możesz wybrać inny format pliku korzystając z opcji Zapisz jako i wybierając w tym oknie inny format pliku z listy.