Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Chung

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Defines the general options for drawing or presentation documents.

Open a presentation document, choose Tools - Options' - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - General'

Đối tượng văn bản

Cho phép sửa nhanh

Ghi rõ có nên chuyển đổi ngay sang chế độ chỉnh sửa văn bản hay không khi nhấn vào đối tượng văn bản.

Trong tài liệu kiểu trình diễn hay bản vẽ, bạn cũng có thể kích hoạt chế độ chỉnh sửa văn bản bằng biểu tượng Cho phép sửa nhanh trên thanh Tùy chọn.

Chọn được chỉ vùng văn bản

Ghi rõ có nên lựa chọn khung văn bản bằng cách nhấn vào văn bản, hay không.

Trong vùng của khung văn bản chưa tô đầy bằng văn bản, cũng có thể lựa chọn một đối tượng ở sau khung.

Trong tài liệu kiểu trình diễn hay bản vẽ, bạn cũng có thể kích hoạt chế độ chỉnh sửa văn bản bằng biểu tượng Cho phép sửa nhanh trên thanh Tùy chọn.

Tài liệu mới (chỉ trong trình diễn)

Bắt đầu với Trợ lý

Specifies whether to activate the Wizard when opening a presentation with File - New - Presentation.

Thiết lập

Dùng bộ nhớ tạm nền

Specifies whether to use the cache for displaying objects on the master page. This speeds up the display. Unmark the Use background cache option if you want to display changing contents on the master page.

Chép khi di chuyển

If enabled, a copy is created when you move an object while holding down the Ctrl key. The same will apply for rotating and resizing the object. The original object will remain in its current position and size.

Đối tượng luôn luôn di chuyển được

Specifies that you want to move an object with the Rotate tool enabled. If Object always moveable is not marked, the Rotate tool can only be used to rotate an object.

Không làm méo đối tượng trong đường cong (chỉ trong hình vẽ)

Maintains relative alignment of Bézier points and 2D drawing objects to each other when you distort the object.

Đơn vị đo

Determines the Unit of measurement for presentations.

Vị trí Tab

Defines the spacing between tab stops.

Bắt đầu trình diễn (chỉ trong trình diễn)

Enable remote control

Specifies that you want to enable Bluetooth remote control while Impress is running. Unmark Enable remote control to disable remote controlling.

Tỷ lệ (chỉ trong bản vẽ)

Tỷ lệ vẽ

Determines the drawing scale on the rulers.

Tính tương thích (thiết lập từng tài liệu)

Thiết lập trong vùng này có tác động chỉ tài liệu hiện tại.

Dùng hệ đo máy in để định dạng văn bản

Ghi rõ có nên áp dụng hệ đo của máy in để in và để định dạng vùng hiển thị trên màn hình. Không bật tùy chọn này thì dùng bố trí không phụ thuộc vào máy in, để in và để định dạng vùng hiển thị trên màn hình.

Note.png Nếu bạn bật tùy chọn này về tài liệu hiện tại rồi lưu tài liệu, chẳng hạn, theo định dạng nhị phân cũ, thì tùy chọn này sẽ không được lưu cùng với tài liệu. Tuy nhiên, nếu lúc sau bạn mở tài liệu từ định dạng cũ đó, tùy chọn này sẽ được đặt theo mặc định.

Thêm khoảng cách giữa các đoạn văn trong tài liệu hiện tại.

Specifies that LibreOffice Impress calculates the paragraph spacing exactly like Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint thêm khoảng cách bên dưới đoạn văn vào bên trên đoạn văn kế tiếp, để tính tổng số khoảng cách giữa hai đoạn văn đó. LibreOffice Impress sử dụng chỉ vùng lớn hơn của hai khoảng cách đó.