Warning: This Help page is relevant to LibreOffice up to version 6.0.
For updated Help pages, visit https://help.libreoffice.org.

Ogólne

From LibreOffice Help
Jump to: navigation, search

Definiuje ogólne opcje dotyczące rysunku lub prezentacji.

Otwórz dokument prezentacji i wybierz polecenie Narzędzia – Opcje' – LibreOffice Impress/LibreOffice Draw – Ogólne'

Obiekty tekstowe

Zezwalaj na szybką edycję

Określa, czy kliknięcie obiektu tekstowego powoduje natychmiastowe przełączenie do trybu edycji tekstu.

W prezentacji lub rysunku tryb edycji tekstu można także uaktywnić, klikając ikonę Zezwalaj na szybką edycjęicon na pasku opcji.

Zaznaczanie tylko w obszarze tekstu

Określa, czy kliknięcie tekstu ma powodować zaznaczenie ramki tekstowej.

W partiach ramki tekstowej niewypełnionych tekstem można wybrać obiekt znajdujący się za ramką tekstową.

W prezentacji lub rysunku ten tryb można także uaktywnić, klikając ikonę Zaznaczenie możliwe tylko w obszarze tekstuicon na pasku opcji.

Nowy dokument (tylko prezentacje)

Rozpoczynaj pracę z kreatorem

Określa, czy po otwarciu prezentacji przez wybranie Plik - Nowy - Prezentacja ma być uaktywniany kreator.

Ustawienia

Użyj pamięci podręcznej dla tła

Określa, czy obiekty na stronie wzorcowej mają być wyświetlane z wykorzystaniem pamięci podręcznej. Ta opcja przyspiesza wyświetlanie. Jeśli na stronie wzorcowej ma znajdować się zmienna zawartość, usuń zaznaczenie opcji Użyj pamięci podręcznej dla tła.

Kopiuj przy przenoszeniu

Jeśli włączony, kopia jest tworzona podczas jednoczesnego przesunięcia obiektu i naciśnięcia klawisza Ctrl. To samo zachowanie dotyczy rotacji i zmiany rozmiaru obiektu. Oryginalny obiekt pozostanie w swojej pozycji i rozmiarze.

Zawsze możliwe przenoszenie obiektów

Określa, że obiekty można przenosić za pomocą narzędzia Obróć. Jeśli opcja Zawsze możliwe przenoszenie obiektów nie jest zaznaczona, za pomocą narzędzia Obróć można tylko obracać obiekt.

Nie zniekształcaj obiektów na krzywej (tylko rysunki)

Utrzymuje względne odległości między punktami Béziera i w płaskich obiektach rysunkowych podczas zniekształcania obiektu.

Jednostka miary

Określa jednostkę miary stosowaną w prezentacjach.

Tabulatory

Definiuje odstępy między tabulatorami.

Prezentacja (tylko w prezentacjach)

Włącz zdalną kontrolę

Dopóki Impress jest uruchomiony określa, czy chcesz włączyć zdalne sterowanie przez Bluetooth. Odznacz Włącz zdalne sterowanie by wyłączyć zdalne sterowanie.

Skala (tylko w rysunkach)

Skala rysunku

Określa skalę stosowaną na linijkach.

Zgodność (ustawienia specyficzne dla dokumentu)

Ustawienia określone w tym obszarze dotyczą tylko bieżącego dokumentu.

Do sformatowania tekstu użyj jednostek drukarki

Określa, że podczas drukowania i formatowania dokumentu na ekranie są stosowane jednostki drukarki. Jeśli to pole nie jest zaznaczone, na potrzeby wyświetlania na ekranie i drukowania jest stosowany układ niezależny od drukarki.

Note.png Jeśli tę opcję wybrano dla bieżącego dokumentu, a następnie dokument zapisano np. w starszym formacie binarnym, ta opcja zostaje zignorowana. Późniejsze otwarcie pliku ze starszego formatu spowoduje ustawienie tej opcji na wartość domyślną.

Dodaj odstępy pomiędzy akapitami w bieżącym dokumencie

Określa, że program LibreOffice Impress oblicza odstępy między akapitami dokładnie tak, jak to robi program Microsoft PowerPoint.

Obliczając łączny odstęp między akapitami, program Microsoft PowerPoint dodaje odstępy na dole akapitu do odstępów na górze kolejnego akapitu. LibreOffice Impress uwzględnia tylko większy z tych dwóch odstępów.